ПРОТОКОЛ

 

Година 2011,12.04.                                                                                 град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        VІ-ти административен състав

На дванадесети април                              две хиляди и единадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 215 по описа за 2011 година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

         Жалбоподателят А.Х.И., редовно призован, се явява лично и с адвокат М.Т., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

         За ответника Служба геодезия, картография и кадастър гр.Бургас, редовно призован, няма представител

         Заинтересованата страна К.К.Б., редовно призован, се явява лично.

         Заинтересованата страна К.К.П., редовно призована, не се явява.

 

         СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

         Производството е образувано по жалба против заповед № 94-6962-РД-20-02-8/02.12.2010г. на началник СГКК, гр.Бургас, с която на жалбоподателя е отказано изменение на кадастралния регистър към кадастралната карта на гр.Бургас по отношение на поземлен имот с идентификационен № 07079.654.522.

 

         АДВОКАТ Т. – Поддържам така предявената и сложена в настоящото производство за разглеждане жалба. Към нея се приложени писмени доказателства, които моля да приемете.

Предвид липсата на становище от ответната страна, не бих могла да соча други доказателствени искания. Нямам други такива и моля да бъде приключено събирането на доказателства и съответно да бъде даден ход по същество.

Нямаме достъп до тази информацията, не ни е известно това лице К.Б., той е изцяло непознато за нас.

Към момента на придобиване на имота през 1990 г., съответно от доверителят ми, същият го придобива от Н.П.И., което се явява собственик и по делото има представен нотариален акт. Идеята на моя доверител, след като го придобива от Н.И., той да се снабди с констативен нотариален акт.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Б. – Баща ми е оземлен с този имот от 1934г. До образуването на ТКЗС-та нивите си ги работихме ние. Вече като нямаше ТКЗС-та, съвета ги раздаде на хората да си сеят и гледат градинки. Ние бяхме в ТКЗС-то. Имаме нотариални актове. Имаме Решение на поземлена комисия, но не съм сигурен дали тази земя е включена в решението. Възстановиха ни 35 дка. Не мога да кажа с точност дали този имот влиза във възстановените ни 35 дка. Сега не го работя този имот. Сега се води местност „Брястовете”.

ВЪПРОС на СЪДА – Има ли някаква постройка на имота?

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Б. – Има малка виличка, не мога да кажа кой я е направил, не ги познавам хората.

Веднъж ми дадоха, обезщетиха ме с 2 дка в с.Маринка, и после с 1,5 дка в с. Равнец.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от жалбоподателя писмени доказателства, съгласно опис посочен в жалбата на л.5 от делото.

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка, а именно: скица на ПИ №2340/26.01.11г.; заповед № 300-152/29.10.2003г.; заповед №300-135/16.11.2004г.; три броя известия за доставяне до заинтересованите страни; заповед №94-6962-РД-20-02-8/02.12.2010г.; 2 бр. известия за доставяне до К.Б. и К.П.; уведомление по чл.26 от АПК до К.П. и К.Б.; НА № 99, том ІІІ, дело 625/1943г.; записка за вписване на НА от 29.04.1943г. №13,том ІІІ; писмо рег.№ 09-14954/07.07.2010г.; удостоверение на наследници на К.К.Б.; известие за доставяне от 24.06.2010г. до Община Бургас; писмо изх.№94-6962-02-10-13249/21.06.2010г.; заявление вх. № 94-6962/08.05.2009г.; вносна бележка за такса скица от 02.2009г.

 

Съдът намира, че следва да задължиш ответника да посочи в писмен вид въз основа на какви данни е вписал наследниците на К.Б. като собственици на имот с идентификационен №07079.654.522, след като същият орган с административната преписка е представил копие от разписен лист, на който под същия номер като собственик е записан А.Х.. Мотивиран от горното

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в седемдневен срок от съобщаването, в писмен вид да посочи въз основа на какви данни е вписал наследниците на Кирил Болгуров като собственици на имот с идентификационен №07079.654.522, след като същият орган с административната преписка е представил копие от разписен лист, на който под същия номер като собственик е записан А.Х. .

 

Поради необходимостта от събиране на нови доказателства, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 17.05.2011г. от 11.30 ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и да се считат за редовно призовани.

ДА се изпрати съобщение на ответника с вменените му задължения.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: