О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

  /09.03.2010 година, град Бургас,

 

Административен съд – гр. Бургас, ХІ състав, в закрито заседание на девети март, две хиляди и десета година,  в състав:                          

 

Съдия: Веселин Енчев

 

разгледа докладваното от съдия Енчев адм.д. № 215/2010 година.

 

Производството е образувано по повод жалба на А.Ю.З. *** срещу заповед № 3512/11.11.2009 г. издадена от Заместник кмет на Община Бургас.

С определение № 289/28.01.2010 година жалбата е оставена без движение, като на жалбоподателя е указано в седемдневен срок от получаване на съобщението да представи в деловодството доказателство за внесена държавна такса в размер на 10 лева – за разглеждане на оспорването.

Съобщението за оставяне жалбата без движение е получено лично от представляващия жалбоподателя на 03.02.2010 година.

Дори и след удължаване на срока за внасяне на дължимата държавна такса, жалбоподателят не е отстранил установената нередовност. Законоустановения срок за отстраняване на допуснатия процесуален пропуск е изтекъл на 02.03.2010 година (работен ден), като до настоящия момент в деловодството на съда не е представено доказателство за платена държавна такса. 

По изложените съображения,  на основание чл.158, ал.3 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Ю.З. *** срещу заповед № 3512/11.11.2009 г. издадена от Заместник кмет на Община Бургас.

 

 ПРЕКРАТЯВА административно дело № 215/2010 година.

 

Определението може да се обжалва в седемдневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд.

 

 

СЪДИЯ: