ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 31.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На тридесет и първи октомври              две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 2159 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА С.И.К., редовно призована, не се явява. Представлява се от дъщеря си  И.Т., която представя за справка удостоверение за раждане. Пълномощното на г-жа Т. се намира на лист 78-79по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция „МПДТР“ при Община Бургас, редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

Г-ЖА Т.: Да се даде ход на делото.

 

 Съдът счита,че не са процесуални пречки за даване ход на делото,

затова

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

Г-ЖА Т.: Искам да представя доказателства в подкрепа на твърденият, изложени в жалбата. Моля да ги приемете.

В залата се явява адв. М. - процесуален представител на жалбоподателя.

 Съдът запознава адв. М. с процесуалните действия, извършени до момента.

АДВ. М.: С оглед предмета на делото представям решение на ВАС №167-16/06.02.2017 г., протокол за въвод във владение от 12.05.2017 на ЧСИ М.и протокол за въвод във владение от 21.06.2017 г. на същия ЧСИ, издадени въз основа на въпросното решение на ВКС.

СЪДЪТ КЪМ АДВ. М.: По преписката по делото се съдържат част от цитираните от Вас доказателства. Не се съдържа единствено протокол за въвод във владение от 21.06.2017  г. по изпълнително дело № 20177030400377.

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство протокол за въвод във владение от 21.06.2017  г. по изпълнително дело № 20177030400377.

АДВ. М.:  Нямаме други доказателствени искания.

 

Съдът счита, че делото е изяснено от фактическата страна, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

АДВ. М.: Моля да уважите жалбата и да отмените акта за установяване на задължения, тъй като считам, че в настоящия случай представляваната от мен С.И.К., не попада в категорията на субектите, които са задължени по силата на закона да внасят такса за битови отпадъци. Лицата, които са задължени, са субекти на данъка върху недвижимите имоти. От представените по делото доказателства е видно,че жалбоподателката е била призната за такава едва през 2017 г. с решение на ВКС. С оглед на това смятам, че актът е незаконосъобразен, поради което моля същия да бъде отменен.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съответния съдебен акт в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: