ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 26.04.                                                                          град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІІ-ми административен  състав       

На двадесети и шести април                    две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно дело номер 2159 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 10,00 часа се явиха:

Жалбоподателят В.Ц.П. като  ЕТ „ВАЛПА – В.П.” - редовно уведомен, не се явява. За него се явява адв. Е. с представено по делото пълномощно.

          За ответника - директора на дирекция „ОДОП”- Бургас при ЦУ НАП - София - редовно уведомен, се явява юк. М. с представено по делото пълномощно.

 

Съдът докладва постъпила молба с вх. № 2674/17.03.2017 г. от процесуалния представител на жалбоподателя, в която сочи, че не поддържа искането си за допускане на допълнителна съдебно-счетоводна експертиза.

Съдът докладва постъпило становище с вх. № 2689/17.03.2017 г. от ответника.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                  

                                    О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

адв. Е.: Представил съм молба, като поддържам изложеното в нея. Преценихме, че към момента не е нужно събиране на допълнителни доказателства за изясняване на фактическите обстоятелства по делото.

Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

юк. М.: Представили сме становище, което поддържам. Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

Отменя определението от 15.03.2017 г., с което е допуснато извършване на допълнителна съдебно-счетоводна експертиза.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ход на делото по същество:

 

адв. Е.: Уважаема г-жо председател, моля да уважите жалбата и отмените обжалвания ревизионен акт в частта, в която не е отменен от ВАС. Считам, че не са налице основания за извършване на облагане по чл. 48 ЗДДФЛ. Претендирам да ни бъдат присъдени направените съдебно-деловодни разноски. Представям списък на разноските. Ще представя подробни писмени бележки по същество на спора в указан от съда срок.

 

юк. М.: Уважаема г-жо председател, моля да постановите решение, с което да потвърдите обжалвания ревизионен акт в частта му, която е предмет на настоящето производство. Моля да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение в размер на 1336,00 лв. Представили сме подробни писмени бележки, които поддържаме.

 

Съдът предоставя на страните петдневен срок за представяне на писмени бележки.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,04 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: