ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 18.01.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На осемнадесети януари                       две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 2159 по описа за  2016 година.                     

На именното повикване в 10,15 часа се явиха:

         Жалбоподателят В.Ц.П.като  ЕТ „ВАЛПА – В.П.” - редовно уведомен, се явява лично и с адв. В. и адв. Е. - представят пълномощно.

         За ответника - Директор на Дирекция „ОДОП”- Бургас при ЦУ НАП - София - редовно уведомен, се явява юк. М. с представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото: 

 

Страните: Да се даде ход на делото

 

Съдът, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

           ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва жалбата на В.Ц.П.като ЕТ „ВАЛПА - В.П.” с еик  по Булстат **********, със седалище и адрес на управление - **********против РА № 021401323 от 24.09.2014 г. на началник сектор Дирекция „Контрол“ и главен инспектор по приходите при ТД НАП - Бургас, потвърден с Решение № 356 от 15.12.2014 г. на директора на Дирекция „ОДОП“ при ЦУ НАП - София.

 

Съдът указва на жалбоподателя, че носи доказателствена тежест за оборване констатациите на административния орган, в частта на установените задължения по чл. 48 зддфл за 2010 г., 2011г. и 2012 г., тъй като ревизията е извършена по реда на чл. 122 допк.

 

Делото се разглежда за втори път пред настоящата инстанция след като с решение № 12052/09.11.2016 г. по административно дело № 13600/2015 г. на ВАС е отменено решение № 1477/16.10.2015 г. по административно дело № 2624/2014 г. в частта, в която, в която с ревизионния акт са установени задължения за 2010 г., 2011 г. и 2012 г. по чл. 48 от зддфл в общ размер от 12 131.54 лв. ведно с лихва за забава в общ размер от 1309.76 лв.,  което е предмет на разглеждане в настоящия процес.

 

Адв. Е.: Първо ще изразя задоволството си от това, че решението на ВАС предхожда практиката на наказващия административен орган по отношение определянето на осигурителната тежест на ФЛ, в случай на установени приходи, надвишаващи разходите, когато не са свързани с трудова дейност.

Съдът в своето решение е казал, че трябва да се установи паричния поток на РЛ, но не и на лицата по смисъла на § 1, т. 3 ДР ДОПК.

 Незнайно от това обаче съдът е счел, че в едно семейство от физически лица не могат да бъдат отделени паричните потоци, свързани с издръжката на това семейство. Съдът използва термина да се направи разлика, като се отделят паричните потоци. Приетото по делото заключение изследва паричните потоци на семейство П.. Считам, че е необходимо назначаването и изготвянето на нова съдебна-икономическа експертиза, по която вещото лице да изследва паричния поток на лицето В.П., касаещ всичките му входящи и изходящи парични суми. Считам също така, че вещото лице следва да се съобрази и с доходите на съпругата му, когато определя разходите за издръжка.

 Освен това паричният поток на едно фл не може да се определи самоволно, като начално салдо да се приеме 01.01.2010 г. Неговата трудова дейност не е започнала на тази дата. Вещото лице трябва да изследва паричния поток на това лице най-малко пет години преди тази дата.Този паричен поток може да се изследва от 01.01.2002 г. и приключва на 31.01.2012 г. В този период е и процесният такъв. Това ще доведе до правилно формулиране на годишните салда и ще определи данъчното салдо към 2010 г. Възможно е така лицето да е придобило доходи в този период и посредством разходите да не ги е изхарчило. Затова е необходимо този период да е по-голям, а не с начална дата 01.01.2010 г.

Това са доказателствените ни искания. Ще ги формулираме подробно като въпроси към вещото лице, когато  е необходимо. Очаквам становището на колегата. Предвид отбелязаното в решението, че не са представени в оригинал доказателства, сочещи за придобити печалби от „Еврофутбол“ твърдя, че сме представили копия при ревизията и при изготвяне заключението на вещото лице. Оригиналите се съхраняват при нас и ако е необходимо ще ги предоставим пред съда, за да се използват от вещото лице.

 

юк. М.: Оспорвам жалбата. Считам, че периодът за изследване на паричния поток, а именно десет години назад е твърде голям. Лицето е имало възможност при  попълване на декларацията по чл. 124, ал. 3 ДОПК да посочи началното салдо за всяка една от годините, което е и направило. Още повече, че в предходното съдебно производство е изследван паричния поток на жалбоподателя и на неговата съпруга общо, считано от 2002 г. насам.

Няма да сочим други доказателства.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените с административната преписка писмени доказателства.

 допуска,  на основание  чл. 171, ал. 2 АПК във връзка с § 2 ДР ДОПК извършването на съдебно-икономическа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото и извърши необходимите справки да изготви паричен поток за периода 2010 г. - 2012 г., в който да включи само извършените от ревизираното лице парични приходи и разходи. Ако са налице неразграничими приходи и разходи вещото лице да включи в паричния поток 1/2 от същите, както и да изчисли данъка по чл. 48 ЗДДФЛ за процесните години, ако е дължим такъв.

НАЗНАЧАВА за извършване на експертизата вещото лице С.А., при депозит в размер на 800,00 лв., платими от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

Дава възможност на процесуалния представител на жалбоподателя да формулира въпроси към допуснатата съдебно-икономическа експертиза в нарочна молба с препис за другата страна в 7-дневен срок, считано от днес.

 ДА СЕ УВЕДОМИ вещото лице за изготвяне на заключението, след внасяне на определения депозит.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 15.03.2017 година от 10,00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,34 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: