ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 15.03.                                                                    град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    VІІІ-ми административен  състав       

На петнадесети март                               две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 2159 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 10,00 часа се явиха:

Жалбоподателят В.Ц.П.като  ЕТ „ВАЛПА – В.П.” - редовно уведомен, се явява лично и с адв. В. и адв. Е. с представено по делото пълномощно.

          За ответника - директора на дирекция „ОДОП”- Бургас при ЦУ НАП - София - редовно уведомен, се явява юк. М. с представено по делото пълномощно.

Явява се вещото лице С.А..

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпило заключение на вещото лице по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза с вх. № 2275/07.03.2017 г., което е в срока по чл.199 ГПК.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

адв. Е.: Да се пристъпи към изслушване на вещото лице.

юк. М.:  Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на вещото лице, както следва:

 

С.В.А. на ** години, българка, българска гражданка, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

адв. Е.:  Имам два въпроса към вещото лице.

Първият ми въпрос е следният: Включило ли е вещото лице в приходната част на паричния поток сумите, спечелени от играта „Еврофутбол“?

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: Не, не съм включила, получените от „Еврофутбол“ суми. Съображенията ми са, че върху бележките, които са приложени от „Еврофутбол“, липсва име на лицето, което е получило сумата. Това е единственото ми съображение.

 

адв. Е.: По принцип същите не се издават поименно. За суми над 2000.00 лв. се издават поименно съгласно общите условия на играта.

 

адв. Е.: Следващият ми въпрос е дали в разходната част на паричния поток на лицето вещото лице е включило сумите за погасяване на банкови кредити и дали в приходната част по отношение на погасяването сте включили суми, чиито произход е свързан с кредит, получен от дружеството „Валпа-04“ ЕООД?

ВЕЩоТо ЛИЦе: Мисля, че да.

 

адв. Е.: За по-голяма яснота ще задам въпроса по следния начин: Погасени са едни кредити от името на дружеството като средствата за погасяването са изтеглени от съпругата му като пълномощник на дружеството и са внесени в брой за заличаване на тези кредити. Дали тези трансфери са намерили отражение?

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: Аз мисля, че цялото движение по кредита е ставало по банкова сметка. В случая говорим за паричен поток за налични пари  в брой, а не за движение на кредитни пари по банкова сметка. В паричния поток са отразени сами изтеглените и внесените по сметката парични средства. Те са взети предвид.

 

адв. Е.: Това внасяне по банкова сметка е взето като разход с недоказан произход. За да го докажем правили ли сте такова изследване?

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: В моя паричен поток не коментирам дали е доказан или не произхода на парите.  Говорим за едни изтеглени и внесени парични средства. Не виждам в паричния поток в случая от какво значение е произхода на парите.

 

адв. Е.: Аз твърдя, че са с установен произход. Нямам други въпроси към вещото лице.

 

юк. М.: Имам въпроси към вещото лице.

На страница №144 по номерацията на нашата преписка /стр. № 232, I том на адм. дело №2624/2014 г. на Административен съд гр. Бургас/ е наличен договор за финансов лизинг на автомобил, сключен между „Интерлийз Ауто“ ЕАД и В.П.. Лизинговите вноски по договора не са включени в разходната част на жалбоподателя и моля вещото лице да отговори защо не са включени?

 

ВЕЩоТо ЛИЦе:  В паричния поток по РА включени ли са.

 

юк. М.: Няма ги там.

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: Как да ги включа тогава?

 

юк. М.: Нали сте правили отделен паричен поток?

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: Не съм. Включила съм всички суми, изчислени в паричния поток в хода на ревизионното производство и съм се съобразила с указанията на ВАС. Ако включа тази сума в разходната част на паричния поток означава да утежня положението на жалбоподателя с включване на суми, невключени от органа по приходите.

 

юк. М.: Нямам други въпроси към вещото лице.

 

адв. Е.: Имам искане по доказателствата.

Представям оригиналните бележки за изплатени печалби от „Еврофутбол“, независимо от обстоятелството, че  същите не носят името на жалбоподателя. Те са представени още по време на ревизията и съгласно правилата за участие в такъв вид хазартни игри суми до 2000.00 лв. се изплащат на преносителя на печелившия билет, сиреч на държателя. Ние в случая сме държател и при всички случаи същите се явяват приход и следва да се включат в паричния поток за съответната година.

Отделно от това считаме, че от паричния поток на лицето В.П. в разходната част следва да бъдат изключени сумите за погасяване на кредити, които са извършени със средства от банков кредит, получен от дружеството „ВАЛПА-04“ ЕООД.

Това са елементите от паричния поток, които не са включени и е необходимо поставянето на допълнителна задача към вещото лице, за да сме обективни. При предишното разглеждане на делото бяха отразени тези факти и взети под внимание от вещото лице при изчисленията. Нямам други доказателствени искания към момента.

 

юк. М.:  Представените оригинални бележки за печалби от играта „Еврофутбол“ нямат вписан като притежател жалбоподателя. В предходното разглеждане на делото сина на жалбоподателя също заяви, че е играл играта и е възможно една част от тези бележки да са собственост на сина на жалбоподателя и тъй като в тях не е записано ничие име, а и не е ясно кое лице е получило съответната награда считам, че не следва сумите да бъдат включени в приходната част на паричния поток.

 В тази връзка имам искане, тъй като семейство П. са в залата, моля да заявят дали по договора за лизинг има реално плащане за 2010 г., 2011 г. и 2012 г., тъй като съгласно вариант II на експертизата задълженията за 2010 г. се намаляват съгласно определените в РА.

По отношение на поставянето на допълнителна задача към вещото лице моля да не се допуска въпроса, считам, че няма нужда от специални знания.

 

Жалбоподателят: В процеса на ревизията бяха включени всички доказателства от страна на НАП. Относно лизинговите вноски всичко е изплащано.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

Приема представените в днешно съдебно заседание форми за изплащане на печалби от „Еврофутбол“.

ПРИЕМА заключението на вещото лице и му определя окончателно възнаграждение в размер на 800,00 лева, платими от внесения депозит. /издаден РКО 800 лв. на 15.03.2017 г./.

ДОПУСКА извършването на допълнителна съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото и извърши необходимите справки  да отговори на поставените от процесуалния представител на жалбоподателя въпроси, формулирани в нарочна писмена молба  с препис за другата страна, в 3-дневен срок, считано от днес.

  Определя депозит за изготвяне на допълнителното заключение в размер на 600.00 лв., които следва да бъдат платени от жалбоподателя в 3-дневен срок, считано от днес.

ДА СЕ УВЕДОМИ вещото лице за изготвяне на заключението, след внасяне на определения депозит.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 26.04.2017 година от 10,00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,25 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: