ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 20.11.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На двадесети ноември                               две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАД.

 

Секретар: С.А.

Прокурор: Т.П.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия РаД.

Административно дело номер 2159 по описа за 2011 година

 

На именното повикване в 11:30 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Строителна компания Загора” ЕАД, редовно уведомен, се явява адвокат Стръмска, редовно упълномощена.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Пловдив при ЦУ на НАП, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Д., редовно упълномощена.

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Т.П..

 

Явява се вещото лице С.А..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВОКАТ СТРЪМСКА: Представям и моля да приемете счетоводна справка  от счетоводството на жалбоподателя за инвентарен №010029. Тази счетоводна справка е относима, за да онагледи връзката между заведения в инвентарната книга на дружеството имот и имота в м.„Комлука”, относно който и във връзка със строителството на Бетонов център в него, са приети доказателства за извършване на услуги по управление на недвижимите имоти – промяна на предназначението на този имот, извършване на строителство в този имот. Тази справка съдържа малко повече идентификации за имота.

 

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Тъй като сте изготвили съдебно-счетоводната експертиза и тъй като имаме влязъл в сила ревизионен акт на „Пресков” АД, с който са определени задължения по ЗКПО, които касаят и дружеството-жалбоподател, в тази част има ли промяна в заключението Ви? Налага ли се някаква промяна по отношение облагането по ЗКПО?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Аз доколкото мога да навляза отново в материята, мисля, че не следва промяна, защото в отговора на въпрос № 3 съм изходила от там, че резултатът на „Пресков” АД е коригиран с тази сума 132 хил., съответно и при жалбоподателя, и в тази част решението е потвърдено. А втората част на отговора е свързана с разсъждения, които изхождат от тази позиция.

Аз съм имала предвид при заключението си именно начина на отчитане на съответната сума при „Пресков” АД така, както е прието и с влезлия в сила ревизионен акт за това дружество и затова не се налага промяна в заключението ми.

 

АДВОКАТ СТРЪМСКА: Нямам други доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам доказателствени искания.

ПРОКУРОР П.:  Нямам доказателствени искания.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателство по делото представеното от процесуалния представител на жалбоподателя извлечение от сметка 201 „Земи” на „Строителна компания „Загора” ЕАД и предвид липсата на други доказателствени искания, да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представеното от адвокат Стръмска в днешно съдебно заседание извлечение от сметка 201 „Земи” на „Строителна компания „Загора” ЕАД.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ СТРЪМСКА: Уважаема госпожо председател, моля да уважите жалбата, като постановите решение, с което да отмените ревизионния акт в частта му, с която са извършени корекции на ползвания данъчен кредит и отчетени разходи във връзка с получено административно обслужване от „Холдинг Загора” ООД, тъй като доказателствата по делото и законът, смятам, че определят оспорваните от данъчната администрация услуги като реално извършени, а ползваният данъчен кредит и отчетените разходи като законосъобразни.

Относно преобразуването на финансовия и данъчен резултат във връзка с описаните задължения към „Пресков” АД, молим да зачетете задължителната сила на решението по административно дело №768/2011 г. на Административен съд Пазарджик и влезлия в сила ревизионен акт, издаден на контрагента „Пресков” АД, и определите, че отписването на задължението при жалбоподателя-длъжник е основателно и формира приходи единствено и само доколкото е основателно и формира разход при кредитора отписването на същото вземане, защото се касае за едно и също правоотношение и един същ правопораждащ факт.

Моля да не кредитирате искания на ответната страна за пренасяне в настоящия процес на доказателствените изводи на съдилищата, послужили като основание за потвърждаване на ревизионния акт на „Пресков” АД в останалата му част. Смятаме, че в потвърждаването на ревизионния акт на „Пресков” АД по отношение на административните услуги е резултат от неуспеха на „Пресков” АД да докаже по достатъчно убедителен начин, че  тези услуги са реално получени. Въпреки, че има сходство в договорите, съдържанието на услугите за двете дружества е различно и в този смисъл са различни правопораждащите факти, различно е съдържанието на престации, събраните  доказателства. Затова молим доказателствата по настоящото дело да бъдат ценени според действителното им съдържание, а не с оглед констатациите, правени по отношение на сходните договори на „Пресков” АД.

Подробни съображения представям в писмена защита.

Моля да присъдите на жалбоподателя направените разноски, за които  представям списък.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Уважаема госпожо председател, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и потвърдите обжалвания ревизионен акт. Не мога да се съглася със становището, че делото, касаещо дружеството „Пресков” АД, няма отношение към настоящото дело. Касае се за две дъщерни дружества, като предоставянето на услуги от дружеството-майка – холдинга, към дъщерните дружества е организирано по един и същи начин, като няма разделение във връзка с услугите, предоставяни на различните дъщерни дружества. Това се вижда и от приложените по делото протоколи за разпределение на разходи. Те не са съставени отделно за всяко дъщерно дружество, а касаят общо всички дружества.

Моля да ми дадете възможност за писмено становището по делото.

Претендирам юрисконсултско възнаграждение, като предвид представените доказателства в хода на съдебното производство, които са нови, моля разноските да бъдат поети от страна на жалбоподателя така, както са направени.

ПРОКУРОР П.: Уважаема госпожо административен съдия, жалбата срещу процесния ревизионен акт намирам за неоснователна. Считам, че правилна и законосъобразна е констатацията на ревизиращия орган, с оглед на което моля да потвърдите изцяло като правилен и законосъобразен ревизионния акт, а жалбата оставите без уважение.

 

СЪДЪТ предоставя на страните възможност в 14-дневен срок от днес в писмен вид да изложат допълнителни аргументи в подкрепа на заявената позиция по спора и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    СЪДИЯ: