ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 25.10.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ХІІ-ти административен състав

на осемнадесети октомври                           две хиляди и седемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Й. Б.,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 2158 по описа за 2017 година.                 

 

   На именното повикване в 14:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.И.К., редовно призован, не се явява,  за нея  адвокат М., с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ директор на Дирекция „Местни приходи от данъци,  такси и реклама“ при Община Бургас , редовно призован,  се  представлява от  юрисконсулт М., с пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

 Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

                          О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

   Производството е образувано по жалба на С.И.К. против акт за установяване на задължения по декларация №ФП57440-1/18.05.2017. от главен експерт в Дирекция „МПДТР“ при Община Бургас, потвърден с решение №94-01-12571/6/11.07.2017г. на директора на Дирекция „Местни приходи от данъци,  такси и реклама“ при Община Бургас, с който са установени задължения по ЗМДТ за такса битови отпадъци в размер на 632,07лв., ведно със законната лихва за забава в размер на 77,89лева.   

 

 Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалвания административен акт  и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на фактите и  обстоятелствата от които черпи благоприятни правни последици, както и твърдяната от него незаконосъобразност на издадения административен акт.

 

          АДВОКАТ М.: Поддържаме си жалбата. Допълнителни доказателства извън  представените по делото, няма да сочим. Да се приемат представените по делото доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорвам жалбата. Моля да се приеме административната преписка. С оглед на това, че нашата страна носи доказателствената тежест за фактическото предоставяне на услугите и предвид факта, че имота се намира в ЦДГ, за да не бъде  увеличен обема на делото с  допълнително хартия, предвид отделяне на спорното от безспорното, жалбоподателя да заяви оспорва ли се фактическото предоставяне на услуги за процесните периоди за имота?

 

  АДВОКАТ М.: Не можем да заявим това, защото през този период, не е била въведена във владение жалбоподателката. Дали е органиизрано сметосъбиране и сметоизвозване не можем да кажем към процесния период, защото реално не е ползван имота от доверителката ми, като до 06.02.2017г. е имало дело за правото на собственост на този имот. Едва от тази дата нататък с окончателно решение на ВКС  е разрешен въпроса за собствеността, но по пътя на логиката щом е в центъра на града, педполагам, че е предоставена такава услуга.

 

    ЮРИСКОНСУЛТ  М.:  Във връзка изявлението на процесуалния представител на жалбоподателя, щом е спорно дали е извършвана услугата, моля да ми предоставите допълнителен срок да представим съответните отчетни документи- протоколи за извършена работа и други подобни, с които да докажем, че се е извършвала услугата поддържане на чистотата в райна на ЦДГ, където се намира процесния имот. Моля да ми бъде предоставен по-голям срок за представяне на доказателства, с оглед обема им и това, че съм ангажиран и по други дела.

 

 АДВОКАТ М.: Предоставям на съда по направеното искане от ответника.

         

            По доказателствата съдът,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

 ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства, като определя 20 дневен срок на юрисконсулт М. да представи доказателства с препис за другата страна..

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 17.01.2018г. от 13,50часа, за която дата и час страните редовно уведомени от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.17 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: