ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 22.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесет и втори март                      две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 2158  по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 10:38 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ Т.С.С., в качеството й на ЕТ „ЮЖЕНИ – Т.С.“, редовно уведомена, се явява адвокат П., редовно упълномощена.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – гр. Бургас при Централно управление на Национална агенция за приходите, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М., редовно упълномощен.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВОКАТ П.: Да се приемат доказателствата, представени в предходно съдебно заседание от процесуалния представител на ответника. Няма да представям допълнителна доказателства, защото през целия процес – ревизионно производство, административен процес, сме твърдяли, че нямаме доставки по въпросните фактури, стока не е получавана, фактура не е получавана. Как да установяваме отрицателен факт, при положение, че при първото разглеждане на делото има експертиза по наше искане, на която да се позовете?

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото представените от ответника в съдебно заседание, проведено на 01.02.2017 година, документи – решение  № 87/17.03.2014 г. на Директора на дирекция ОДОП по жалба срещу ревизионен акт, издаден на Т.С.С. с ЕТ „ЙОЖЕНИ – Т.С.“; заповед № РД-14/06.01.2014 г. на Директора на ТД на НАП – гр. Бургас; Приложения №1, № 2 и № 3 към заповед № РД-294/07.05.2014 г. на неприключилите ревизионни производства.

Предвид липсата на други доказателствени искания, следва да приключи съд дирене и даде ход на устните състезания.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото представените от ответника в съдебно заседание, проведено на 01.02.2017 г., документи – решение  № 87/17.03.2014 г. на Директора на дирекция ОДОП по жалба срещу ревизионен акт, издаден на Т.С.С. с ЕТ „ЙОЖЕНИ – Т.С.“; заповед № РД-14/06.01.2014 г. на Директора на ТД на НАП – гр. Бургас; Приложения № 1, № 2 и № 3 към заповед № РД-294/07.05.2014 г. на неприключилите ревизионни производства.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ П.: Уважаема госпожо Председател, моля да приемете за основателна жалбата на доверителя ми и отмените обжалвания пред Вас ревизионен акт изцяло като недоказан, необоснован, издаден в нарушение на материалния и процесуалния закон. Категорично сме заявили, че представляваният от доверителя ми едноличен търговец не е получавал стоките, предмет на посочените от приходния орган фактури от тримата доставчици, при което съответно приходната администрация не представи, не събра никакви доказателства, за да удостовери реалното получаване на въпросната стока и поради тази причина считаме, че цялото облагане е извършено неправилно, а вменените задължения са незаконосъобразни.

Моля да ни се присъдят направените по делото разноски.

Ще представя писмени бележки.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Уважаема госпожо административен съдия, моля да постановите решението, с което отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Подробно сме изложили съображения в решението на Директора на Дирекция ОДОП и в писмена защита, които поддържам.

Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение в размер на 2 340 лева.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ на страните 10-дневен срок за представяне в писмен вид на допълнителни аргументи в подкрепа на застъпената от тях позиция по спора и ОБЯВИ, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10:43 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: