ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 01.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На първи февруари                                две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 2158 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 10:55 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ Т.С.С., в качеството й на ЕТ „ЮЖЕНИ – Т.С.“, редовно призован, се явява адвокат П., редовно упълномощена.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – гр. Бургас при Централно управление на Национална агенция за приходите, редовно призован, се явява юрисконсулт М., редовно упълномощен.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ П.: Поддържам жалбата.

Няма да соча други доказателства.

Запозната съм с указанията на Върховен административен съд, че следва да ми бъде дадена възможност да ангажирам и други доказателства в подкрепа на възраженията, които съм изложила в жалбата. Заявявам, че всички доказателства и доказателствени искания сме представили и направили в хода на предходното разглеждане на делото от първа инстанция.

Искам да направя уточнение, че в случая на доверителката ми се вменяват задължения въз основа на претендирани неосчетоводени фактури от доставчици, за които ние твърдим, че нямаме доставки, не сме получили стоки по тях, т. е. твърдим отрицателен факт, така че доказателствената тежест е на ответника да докаже, че тези доставки са нереални.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорвам жалбата.

Представям и моля да приемете като доказателства по делото в изпълнение указанията, дадени с решение № 12072/09.11.2016 г., постановено по административно дело № 8591/2016 г. на Върховен административен съд, решение № 87/17.03.2014 г. на Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“, заповед № РД-14/06.01.2014 г. на Директора на ТД на НАП – гр. Бургас, както и приложения № 1, 2 и 3 към заповед № РД-294/07.05.2014 г.

АДВОКАТ П.: Моля да ми се даде възможност, тъй като не разполагам със съответната заповед за назначаване на ревизията, не мога да се ориентирам поради инициалите по отношение на лицата е ли са те или не, да изразя становище относно компетентността.

 

СЪДЪТ намира, че следва да даде възможност на пълномощника на жалбоподателя да се запознае с представените в днешно съдебно заседание документи и да изрази становището си по приемането им като доказателства по делото. Тъй като в приложенията към една от заповедите  се съдържа информация за различни лица, съдът намира, че изисква време да бъде извършена преценка коя част е относима към процесуалната законосъобразност на оспорения ревизионен акт, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА възможност на пълномощника на жалбоподателя да се запознае с представените в днешно съдебно заседание документи, с цел изразяване на становище по приемането им като доказателства в следващо съдебно заседание.

УКАЗВА на жалбоподателя възможността да ангажира и други доказателства в подкрепа на застъпената от него позиция по спора.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 22.03.2017 г. от 10:00 часа, за която дата страните – уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: