ПРОТОКОЛ

Година 2015,21.01.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На двадесет и първи януари                         две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

Секретар: К.Л.    

Прокурор: Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 2158 по описа за 2014 година.                      

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

                ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.Г.Г., редовно уведомен, явява се лично и с адв.Н., която представя пълномощно.

 

                ОТВЕТНИКЪТ К.В.Ц. – главен специалист в отдел „Общофункционален контрол” при Дирекция „Управление при кризи, обществен ред и сигурност” (УКОРС) – ОБЩИНА БУРГАС , редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Д., който представя пълномощно.

                ОТВЕТНАТА по иска за обезщетение ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомена, представлява се от юрисконсулт Д., който представя пълномощно.

                За Окръжна прокуратура гр.Бургас се явява прокурор Червеняков, който на основание чл.16 от АПК прави искане за конституиране като страна в производството.

 

         По направеното искане съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

         КОНСТИТУИРА прокурор от Окръжна прокуратура – Бургас като страна в производството по административно дело № 2158/2014г. по описа на Административен съд-гр.Бургас.

 

                ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

         ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

         ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

 

               По хода на делото съдът

О П Р Е Д Е Л И:
                   ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

                Дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

                   Адв.Н.: Поддържам жалбата. Нямам доказателствени искания.

                   Юрисконсулт Д.: Оспорвам изцяло жалбата, като считам същата за недоказана и неоснователна.

                   Представям и моля да приемете във връзка с наложената ПАМ, Разрешение за строеж № ******; становище на началника на сектор „Пътна полиция” при ОД та МВР-гр.Бургас; инвестиционен проект на обект „Подземен паркинг на площад „Св.Св. Кирил и Методий” гр.Бургас по част „Безопасност и здраве” и обяснителна записка към него; както и извадка от одобрените проекти и обяснителна записка към част „Външно водопроводно захранване” ведно със схеми, които представям с препис за страната.

                   Представям тези доказателства във връзка с установяване обстоятелството, че е създадената временна организация на движението във връзка с изграждащия се подземен паркинг на площад „Св.Св. Кирил и Методий” в гр.Бургас и в потвърждение на това, че и към момента на репатрирането на автомобила на жалбоподателя е важала тази временна организация на движението, която е включвала навлизането в района на паркинга, което се осъществява само от два подхода и двата са сигнализирани със знаци и това, че не се допускало навлизането на каквито и да е автомобили, освен тежко товарна техника, предназначена за обслужване на изграждането на строежа.

                   Няма да соча други доказателства.

        

                   ПРОКУРОРЪТ: Няма да соча доказателства. Да се приемат представените. 

 

               По доказателствата съдът

О П Р Е Д Е Л И:

                   ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

                   ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

                   Дава думата по същество.

 

                  

 

                   Адв.Н.: Моля да уважите жалбата и отмените наложената принудителна административна мярка като незаконосъобразна. Представям списък за направените разноски, които моля да ни бъдат присъдени.

                   Ще представя писмени бележки в указан от съда срок.

 

                   Юрисконсулт Д.: Считам, че процесната ПАМ е наложена правилно и законосъобразно. Автомобилът е бил паркиран върху място, за което е важал и е бил в обхвата на (ясно показан на снимковия материал) забранителен знак, поради което считам, че е приложена правилно и законосъобразно и моля да я потвърдите и ако стигнете до този извод, да отхвърлите иска по ЗОДОВ и ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

                   ПРОКУРОРЪТ: Считам, че наложената ПАМ е законосъобразна, предвид факта, че са налице всички предпоставки за нарушение на ЗДвП.  В изложеното в жалбата се смесват два различни фактически състава. За установеното нарушение е издаден АУАН след извършена проверка, описана в протокол и снимков материал.

                   Моля с оглед изложеното становище да приемете, че искът по ЗОДОВ е неоснователен предвид законосъобразно наложената принудителна административна мярка.

 

 

         Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна и ОБЯВИ на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок, като им предоставя възможност в 14-дневен срок, считано от днес да изложат писмени становища.

 

               Протоколът се изготви в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14.10 часа.

 

         СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: