ПРОТОКОЛ

       

Година 2013,25.09.                                                                                  град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На двадесет и пети септември                     две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор: Тиха Стоянова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 2158 по описа за 2012 година.                     

На именното повикване в 13.40 часа се явиха:

 

         ИЩЕЦЪТ „АСИКОН 2000” ООД, редовно уведомен, не се представлява в процеса. 

 

За ОТВЕТНИКА НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА, редовно уведомен,  се явява юрисконсулт Х..

 

За Окръжна прокуратура гр.Бургас се явява прокурор Стоянова.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.В.А., която е депозирала заключението си в законоустановения срок.   

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

Юрисконсулт Х.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

Юрисконсулт Х.: Да се изслуша вещото лице.

ПРОКУРОРЪТ: Да се изслуша вещото лице. 

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

ДОПУСКА до разпит вещото лице, на което снема самоличността, както следва:

 

С.В.А. - 49г., българска гражданка, семейна, неосъждана, без особени отношения със страните поделото, предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Депозирала  съм заключение, което поддържам.

 

Юрисконсулт Х.: Във връзка с отговора на въпрос № 1 в заключението - дали същият е съобразен с уточненията, които бяха направени в съдебно заседание  от наша страна и от страна на ищеца?

В заключението въпросът е записан така, както е формулиран в исковата молба. Ние имахме възражение, което беше уважено от ищеца, но в заключението е формулиран по същия начин.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Въпросите съм изписала по начина, по който са изписани в исковата молба, като съм съобразила направените уточнение в съдебните заседания, така че изчисленията, които съм направила и респективно резултата, който съм получила, са съобразени с всичко.

Юрисконсулт Х.: Нямам въпроси.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице, на което определя възнаграждение в размер на 650 лева, платими както следва:

300 лева – от внесения депозит, разликата от 350 лева, следва да се внесе от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от уведомяването.

 

Юрисконсулт Х.: Нямам да соча доказателства.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам  искания по доказателствата.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава думата по същество.

 

Юрисконсулт Х.: Моля да оставите исковата претенция без уважение Считаме същата за неоснователна, алтернативно сме изложили доводи, че същата е частично недопустима.

Моля да ми дадете възможност да представя писмени съображения.

Моля да осъдите ищеца с разноските за юрисконсултско възнаграждение съразмерно уважената част на исковата претенция.

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че исковата молба е частично основателна. Налице е незаконосъобразен административен акт Решение № РД-УС-04-12 от 17.01.2005г. на Управителния съвет на НЗОК. Същото, съобразно решение на ВАС е нищожно. Налице са причинени вреди, по-скоро пропуснати ползи, посочени в исковата молба и в съдебно-счетоводната експертиза. Между същите е налице причинна връзка, от което се установява, че съставът на ал.1 от ЗОДОВ е осъществен. Считам обаче, основателно възражението на ответната страна, че с оглед момента на предявяването на исковата молба, давностният срок е изтекъл към 22.10.2007г. Правилно ответната страна се позова на Тълкувателно решение № 3 от 22.04.2004 на ВКС.

 

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна и ОБЯВИ на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок, като им предоставя възможност в 14-дневен срок, считано от днес да изложат писмени становища.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.50 часа.

 

СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: