ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

1984

 

9.08.2018 год., град  Бургас

 

Административен съд гр.Бургас, ХХІІ-ри административен състав, на девети август две хиляди и осемнадесета година в закрито заседание в следния състав:

                                               Председател: ДИАНА ПЕТКОВА

 

като разгледа докладваното от съдията административно дело № 2155 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.60 от Административно- процесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.186, ал.4 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Образувано е по жалба, подадена от „Евтимови МС“ЕООД,със седалище и адрес на управление гр.Приморско,представлявано от управителя С.И.Е.против Разпореждане за предварително изпълнение на наложената принудителна административна мярка (ПАМ) със Заповед за налагане на ПАМ № ФК-527-0322794/1.08.2018 год.на Началник отдел“Оперативни дейности“ гр.Бургас, Дирекция“Оперативни дейности“, Главна Дирекция“Фискален контрол“ в ЦУ на НАП,с искане за отмяна.

Ответникът – Началник отдел „Оперативни дейности“ Бургас, Дирекция“Оперативни дейности“, Главна дирекция“Фискален контрол“ в ЦУ на НАП представя на 9.08.2018 год. преписката по издаване на заповедта и не взема становище по жалбата.

Административен съд - Бургас приема, че жалбата е процесуално ДОПУСТИМА като подадена в срока по чл.60, ал.4 от АПК, във връзка с чл.186 ал.4 от ДОПК от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването.

Разгледана по същество, тя е ОСНОВАТЕЛНА.

Със Заповед № ФК-526-0337432/1.08.2018 год. издадена от Началник отдел“Оперативни дейности“Бургас, Дирекция“Оперативни дейности“, Главна дирекция“Фискален контрол“ в ЦУ на НАП за нарушение на чл.25, ал.1, т.1 във връзка с чл.3, ал.1 от Наредба Н-18/13.12.2006г. на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства, във връзка с чл.118, ал.1 от ЗДДС, е наложена на осн.чл.186 ал.1 т.1 б“а“ЗДДС принудителна административна мярка – запечатване на търговски обект – магазин за бижута , находящ се в гр.Приморско,ул.“Трети март“№73,стопанисван от „Евтимови МС“ЕООД и забрана достъпа до него за срок от 12/дванадесет/ дни.

В заповедта е посочено че при оперативна проверка на 27.07.2018 год. на търговския обект е извършена контролна покупка в 15.35 ч на стойност 3 лв.-1 бр. шапка заплатени в брой от проверяващия екип преди легитимацията.За извършената продажба не е издадена фискална касова бележка от монтирано и работещо в обекта фискално устройство,модел DAISY eNpert SX-KL ИН на ФУ DY 405670 и ФП№36541442,нито ръчна касова бележка от кочан с касови бележки при плащането и предаването на стоката.След легитимация на органите по приходите от фискалното устройство  е изведен КЛЕН отчет №004905/27.07.2018 год. който установява нерегистрирана продажба за контролната покупка.Съгласно описа на паричните средства в касата към момента на започване на проверката общата сума е 234.70 лв.,като има служебно въведени в размер на 100 лв.

В заповедта е включено разпореждане за предварително изпълнение на ПАМ, за което са посочени следните фактически основания:1.при направена контролна покупка на обща стойност 3 лв. ,след заплащането от клиента в брой не е издаден ФКБ  от наличното в търговския обект фискално устройство в работен режим: 2.Средно-дневния оборот е на стойност 187 лв.:3Декларирани финансови резултати от дейността на дружеството по години е както следва:2017 год.-общ приход от 31 047.92 лв.,данъчна печалба-1897 лв.:2016 год.-общ приход4 789 лв.,данъчна печалба-0.00лв.Съпоставяйки местоположението на обекта-оживена улица в централната част с постоянен клиентопоток и средно дневните обороти от този тип дейности,декларирания финансов резултат е нереална нисък.

Прието е, че предварителното изпълнение е наложително за предотвратяване и преустановяване на административни нарушения от същия вид, с цел да се защитят особено важни държавни интереси, а именно интереса на държавния бюджет за законосъобразното регистриране и отчитане на продажбите чрез фискално устройство в проверения търговски обект от задълженото лице, респективно за правилното определяне на реализираните от същия доходи и размера на неговите публични задължения, както и че съществува опасност, от закъснението на изпълнението да последват значителни или трудно поправими вреди за бюджета. Посочено е и че с извършването на нарушението се е стигнало до отклонение от данъчното облагане чрез неиздаване на ФКБ за извършените продажби, препятстващо възможността за проследяване на оборота. Необходимостта от предварителното изпълнение е предопределена с оглед начина и вида на организиране на отчетността, които са довели до извършеното деяние  и индиректно от степента на неговата обществена опасност. Търговецът е извършил административно нарушение, с което засяга основния ред в търговския оборот и следва да бъдат предприети мерки за защита на фиска, като се предотврати веднага възможността неотразяването на продажби чрез неиздаване на ФКБ да се превърне в системно нарушение и да се коригира неговото поведение към спазване на отчетността и начисляването на дължимите данъци върху, реализираните обороти. По- ранното налагане на ПАМ ще предотврати възможността да се допусне отново административно нарушение от същия търговец и препятства опасността незаконосъобразното поведение да се превърне в практика, като представлява и превенция на непосредствено настъпващите вреди за фиска.

Разпореждането, с което е допусната предварителното изпълнение на заповедта, е незаконосъобразно.

Съгласно нормата на чл.188, ал.1 от ЗДДС, принудителната административна мярка по чл.186, ал.1 от ЗДДС, подлежи на предварително изпълнение при условията на АПК.

В нормата на чл.60, ал.1 от АПК е регламентирана възможността административния орган да включи в административния акт разпореждане за предварителното му изпълнение, ако това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, или по искане на някоя от страните - в защита на особено важен неин интерес. В този смисъл, в тежест на административния орган е да изложи конкретни съображения за наличието на някоя от изброените предпоставки, които да обуславят постановяване на разпореждането му за предварително изпълнение, като преценката му следва да се направи и да бъде изложена под формата на мотиви, за постановяване на разпореждането.Следва да се има в предвид, че когато законодателят с норма в закона допуска предварително изпълнение на някоя категория административни актове, той предпоставя, че за тази категория актове, с оглед техния предмет и обществените отношения, които охраняват, се презумира наличието на една или няколко от предпоставките на чл.60, ал.1 от АПК. Само в тези случаи може да се обобщава, че всеки административен акт от тази категория защитава особено важни интереси – държавни и обществени и именно това налага неговото предварително изпълнение. Във всички останали случаи административният акт подлежи на изпълнение след влизането му в сила, тоест принципа е, че административните актове се изпълняват след като влязат в сила, а хипотезата, при която на акта е придадено предварително изпълнение със закон е изключение, като в тежест на органа е да докаже наличието на сочената от него предпоставка.

От регламентираните в чл.60, ал.1 от АПК хипотези се вижда, че такова разпореждане може да бъде постановено само в изключителни случаи, при наличието на една или повече от предпоставките. Приложението на чл.60, ал.1 от АПК за всеки административен акт, когато за този акт законът не предвижда предварително изпълнение, не е разума на закона вложен в тази разпоредба.Не  може да се приеме ,че само защото са предприети действия за налагане на ПАМ за нарушение,което застрашава правилното установяване и събираемост на публичните държавни вземания е налице предпоставката за допускане на предварително изпълнение.

В случая административния орган формално е изпълнил задължението си да мотивира предпоставките по чл.60 ал.1 АПК,като е направил декларативно и общо позоваване върху тях,без да ги обвърже с конкретните факти и вреди.Констатираното при проверката нарушение,че не е издаден касов бон за извършената покупка не обосновава доводите в заповедта,за създадена от търговеца организация на дейността му с цел отклонение от данъчното облагане,от което за фиска биха последвали значителни и трудно поправими вреди.Вярно е че обществените отношения,свързани с конкретното отчитане на продажбите на стоки или услуги във или от търговски обекти са пряко свързани с фискалните интереси на държавата и предполагат засилена охрана,но в законово очертаните рамки-съобразно целите на закона/чл.4 ал.2 АПК/ и без да се засягат права и интереси в по-голяма степен от най-необходимото за целта,за която акта се издава/ чл.6 ал.2 АПК/.В конкретния случай се касае само до неиздаване на ФКБ за извършена контролна покупка.В същото време не е установена разлика в касовата наличност.Търговеца няма непогасени  държавни вземания.При това положение не става ясно какво налага допускането на предварителното изпълнение на ПАМ  за допуснатото нарушение.Посочено е че с оглед начина и вида на организиране на отчетността следва да се допусне предварително изпълнение,без да е посочено каква точно е тази организация.Не може да се изведе презумцията че търговеца при едно констатирано нарушение,като се има пред вид че не е установена разлика в касовата наличност,има трайно отношение към незачитане на правилата за отчетността.Не би могло да се говори за установена от търговеца практика за неспазване на правните регламенти тъй като липсват доказателства в тази насока.Освен това административния орган е посочил че средно-дневния оборот е на стойност 187 лв.Като се има пред вид че проверката е извършена в  средата на работния ден и е констатирана наличност от 234.70 лв. от които 100 лв. служебно въведени  т.е. повече от половината средно-дневен оборот,то не би могъл да се направи че предварителното изпълнение е наложително за предотвратяване и преустановяване на административни нарушения от същия вид-неиздаване на ФКБ,както и  също по никакъв начин не обосновават изводите в заповедта за създадена от търговеца организация на дейността му с цел отклоняване от данъчно облагане,от което за фиска биха произлезли значителни и трудно поправими вреди.По делото липсват доказателства ,а и твърдения търговеца да е извършвал преди това и други нарушения от същия вид за които да е наказван.Нещо повече,видно от данните по делото,в същия обект,на същата дата и в същия час е извършена друга контролна покупка на стойност 40 лв/липсват данни за поредността на покупките/.Издадена е и друга Заповед за  налагане на ПАМ № ФК-526-0337432/1.08.2018 год. на Началник отдел“Оперативни дейности“Бургас,с която също на осн.чл.186 ал.1 т.1 б“а“  и чл.186 ал.3 ЗДДС е постановено запечатване на търговския обект за срок от 12 дни и с разпореждане е допуснато предварително изпълнение на административния акт.В същото време липсват изложени каквито и да са мотиви от страна на административния орган какво налага за един обект,в който има инсталирано едно ФУ,за един и същи период от време да се допуска с две заповеди предварително изпълнение на една и съща по характера си ПАМ.

 Целта на предварителното изпълнение на наложената ПАМ е различна,поради което е недопустимо мотивирането на разпореждането по чл.60 ал.1 АПК с постигането на целите на ПАМ-предотвратяване и преустановяване на административни нарушения от същия вид,охрана интересите на държавния бюджет от правилно отчитане на продажбите и определяне размера на публичните задължения.Утежняващата мярка по чл.60 ал.1 АПК следва да съдържа мотиви за всеки конкретен случай.Такива индивидуални мотиви в случая липсват.

         С оглед на изложеното, искането за отмяна на допуснатото с разпореждане на административния орган предварително изпълнение на принудителната административна мярка, наложена със заповед за налагане на принудителна административна мярка е основателно и следва да бъде уважено.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.60, ал.5 и ал.6 от АПК, Административен съд гр.Бургас, осемнадесети състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ Разпореждане за допускане на предварително изпълнение на Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-527-0322794/1.08..2018 год. на Началник отдел “Оперативни дейности“Бургас, Дирекция“Оперативни дейности“, Главна дирекция “Фискален контрол“ в ЦУ на НАП.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                         СЪДИЯ: