ПРОТОКОЛ

       

Година 2017,11.10.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На единадесети октомври                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор: Деян Петров

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Генков

Административно дело номер 2155 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ И.М.С., редовно уведомен, явява се лично и с адв.К.К. от Бургаска адвокатска колегия, посочен от последната като служебен защитник. (уведомително писмо с вх.№ 9869/19.09.2017г.).

 

С оглед на това и на основание чл.26, ал.1 от Закона за правната помощ съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА адв.К.К.К. от Бургаска адвокатска колегия за защитник на ищеца И.М.С. по административно дело №  2155/2017г. по описа на Административен съд-гр.Бургас до окончателното приключване на делото.

 

За ОТВЕТНИКА Главна дирекция „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА“ – СОФИЯ (ГДИН), редовно уведомен, не се явява представител.

 

Окръжна прокуратура гр.Бургас се представлява от прокурор Петров.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

ИЩЕЦЪТ: Да се даде ход на делото.

Адв.К.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам възражения по хода на делото.

 

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА искова молба и допълнение към нея от И.М.С., понастоящем в затвора в гр.Бургас, против ГДИН, с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, във връзка с чл.3 от Европейската конвенция за правата на лишените от свобода.

 

ДОКЛАДВА постъпил от юрисконсулт Ч. – процесуален представител на ответната страна писмен отговор на исковата молба, с който се оспорва исковата молба и изразява становище по съществото на спора. Приложени са писмени доказателства и пълномощно.

 

Съдът ВРЪЧИ препис от писмения отговор, ведно с приложените доказателства към него на ищеца и на прокурора.

 

Дава възможност на страните да изразят становище по исковата молба и направят доказателствени искания.

 

         ИЩЕЦЪТ: Поддържам молбата си.

Адв.К.: Поддържам исковата молба. Следва да направя едно уточнение. Ищецът претендира заплащане на обезщетение в размер на 1 000лв. (хиляда), представляващи обезщетение за неимуществени вреди  причинени по време на престоя му в изолирана килия (карцер) в затвора в гр.Бургас за периода 24.07.2017г.-30.07.2017г.

         Не възразявам да се приемат писмените доказателства, които са представени от ответната страна.

        

ПРОКУРОРЪТ: Исковата молба е процесуално допустима. Няма да соча доказателства.

 

         Съдът намира, че следва да бъдат приети представените писмени доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

 

Адв.К.: Моля да бъде представена справка от Затвора-Бургас, от която да е видно пребивавал ли е лишеният от свобода И.М.С. в карцера за посочения период от време.          Настоявам да бъдат допуснати до разпит двама свидетели, с които по същото време И.С. е пребивавал в наказателна килия и чрез които показания твърдим, че ще бъдат установени условията, при които е изтърпяно наказанието.

Моля да ни бъде дадена възможност да посочим имената на тези свидетели, тъй като в момента моят доверител разполага само с малките им имена.

 Други искания нямам.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се приемат представените писмени доказателства по делото и доказателствата представени с исковата молба.

Не възразявам по доказателствените искания на ищеца.

Нямам искания по доказателствата.

 

 

Съдът намира, че следва да се уважат направените доказателствени искания от повереника на ищеца в днешно съдебно заседание, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДА СЕ ИЗИСКА официално сведение от Затвора-Бургас от коя до коя дата ищецът е изтърпявал наказание „изолиране в наказателна килия“;  в коя точно килия е било изтърпяно това наказание; какви са размерите на тази килия; има ли в нея тоалетна, течаща вода, осветление, прозорец, и други характеристики, регламентирани в нормативните актове за оборудване на такива килии.

 

ДОПУСКА до разпит в следващото съдебно заседание двама свидетели, които да бъдат посочени в 7-дневен срок считано от днес от ищеца, който да заяви тези свидетели ще бъдат ли доведени от негова страна в съдебно заседание или желае да бъдат призовани.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 15.11.2017г. от 14.00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл.1371 ал.7 от АПК.

 

ИЩЕЦЪТ да се призове чрез началника на Затвора-Бургас.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.11 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: