ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 23.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесет и трети септември                 две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАД.

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия РаД.

Административно дело номер 2155 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ Образцова аптека Славейков” ЕООД, редовно уведомен, се явява адвокат Н., редовно упълномощена.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Д., редовно упълномощена.

 

Явява се вещото лице М.Л..

 

СЪДЪТ, на основание чл.144 АПК във връзка с чл. 141 ГПК, указва на страните и на присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание /изключени мобилни устройства; изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума; задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др./, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, представител, свидетел и вещо лице.

Предупреждава ги, че при неизпълнение на така дадените указания, ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал.1 ГПК във връзка с чл. 89, в размер от 50 до 300 лева.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Възразявам да бъде изслушвано заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, тъй като експертизата не е представена в предвидения от закона 7-дневен срок.

АДВОКАТ Н.: Нямам други доказателствени искания.

 

СЪДЪТ намира възражението за основателно, тъй като експертизата по делото е представена на 15.09.2015 г., а предвиденият от закона 7-дневен срок изтича на 22.09.2015 г., който е почивен ден, поради това същият следва да се счита, че изтича на първия следващ работен ден, който е датата на днешното съдебно заседание. Поради това и предвид липсата на други доказателствени искания съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 11.11.2015 г. от 11:00 часа, за която дата страните и вещото лице – уведомени в съдебно заседание.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:04 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: