ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 22.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесет и втори април                       две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАД.

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия РаД.

Административно дело номер 2155 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ Образцова аптека Славейков” ЕООД, не се явява представител.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

Явява се вещото лице М.Л..

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

С молба вх. № 3473/14.04.2015 г. вещото лице М.Л. моли делото да бъде отложено, като сочи като причина за неизготвяне на заключението значителния брой процесни фактури и кредитни известия, които следва да бъдат изследвани за установяване предмета на доставките, основанието за издаването и осчетоводяването им.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Госпожо съдия, моля да ми бъде предоставен максимален срок за изготвяне на експертизата, тъй като се касае до проверка на изключително голям обем документи – над 100 кредитни известия, всяко от което съдържа голям брой фактури, за които е издадено, и физически е невъзможно в рамките дори на два месеца да бъде извършена пълна проверка на тези документи и да бъде даден отговор на поставените ми въпроси.

 

СЪДЪТ намира, че следва да даде възможност на вещото лице да изготви и представи в срок заключение по възложената му експертиза, като му даде подходящ срок, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА възможност на вещото лице да изготви и представи в срок заключение по възложената му съдебно-счетоводна експертиза.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 23.09.2015 г. от 10:00 часа, за която дата страните и вещото лице са редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:35 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: