ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 28.01.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесет и осми януари                       две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАД.

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия РаД.

Административно дело номер 2155 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 11:19 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ Образцова аптека Славейков” ЕООД, се явява адвокат Н., редовно упълномощена.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно призован, се явява юрисконсулт Д., редовно упълномощена.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ Н.: Изцяло поддържам жалбата на моя доверител.

По доказателствата имаме искане за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза с формулирани въпроси в нарочна молба, която представям с копие за ответника.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам жалбата.

Да се приемат приложените доказателства.

Относно искането за съдебно-счетоводна експертиза предоставям на съда.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка, както и да уважи искането на пълномощника на жалбоподателя за допускане на съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори на поставените в нарочна писмена молба въпроси. Вещото лице по съдебно-счетоводната експертиза при отговор на т. 1 от молбата следва да посочи дали изобщо е намерило в счетоводството на жалбоподателя за процесния период налични данъчни документи, които да не са намерили съответното счетоводно отражение.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ДОПУСКА извършването на съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори на въпросите, поставени от адвокат Н. в писмена молба, представена в днешно съдебно заседание с уточнението, направено в обстоятелствената част на определението.

За вещо лице НАЗНАЧАВА М.Л..

ОПРЕДЕЛЯ депозит за възнаграждение на вещото лице в размер на 700 лева, които да се внесат от жалбоподателя в 14-дневен срок от днес.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 22.04.2015 г. от 10:00 часа, за която дата страните – уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

Да се призове вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:27 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           СЪДИЯ: