ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 04.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На четвърти ноември                                две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 2155 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ Образцова аптека Славейков” ЕООД, редовно уведомен, се явява адвокат Н., редовно упълномощена.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Д., редовно упълномощена.

 

Явява се вещото лице М.Л..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на съдебно-счетоводната експертиза, като снема самоличността на вещото лице и го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 291 от НК:

М.Й.Л. – 60 години, български гражданин, неосъждан, с висше образование, без дела и родство със страните.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Предупреден съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам вярно и безпристрастно заключение. Представил съм писмено такова, което поддържам.

 

АДВОКАТ Н.: Имам два уточняващи въпроса. По отношение на въпрос № 2, там където отговаряте дали са съпроводени с други съставени от страните документи, извън тази касова бележка по процесното кредитно известие, установихте ли наличие на някакви други налични документи за връщане на суми?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Единственото документиране на върната сума е, което съм установил в отговора на въпрос № 2. Други документи не са установявани да са свързани с предоставяне на стока, връщане на такава или плащане.

АДВОКАТ Н.: По отношение на отговора на въпрос № 4, там където коментирате видовете осчетоводявания и казвате, че приходът в единия случай влияе на финансовия резултат, а в другия не, при жалбоподателя конкретно кой от вариантите е валиден?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: За  фактурите, за които са приети като натурал рабат, по тях е отчетен извънреден приход и те не влияят на резултата, в смисъл да бъде завишено с ревизионния акт задължението на лицето по отношение на корпоративния данък В същото време с ревизионния акт фактурите са взети предвид, но с тях не се увеличава финансовия резултат. За тези фактури, които съм установил, като удостоверяващи натурал рабат и ревизиращият орган е приел, че с тях не се увеличава финансовият резултат на дружеството и не следва да бъде увеличаван размерът на корпоративния данък. Други такива фактури, които да удостоверяват натурал рабат в дружеството не съм установил. Извода съм направил хипотетично ако е имало такива, но не са били осчетоводени, тогава ще има влияние върху финансовия резултат. Финансовият резултат ще може да се приеме като увеличен едва тогава, когато дружеството получи приход в резултат на последваща продажба на стоките, които е получило като натурал рабат.

АДВОКАТ Н.: Нямам други въпроси към вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Как извършихте тази проверка в счетоводството за откриване на някакви документи, които не са осчетоводени? Принципно как подходихте, извършвайки тази проверка?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Първо, което изисквам от фирмата, е да  каже има ли документи, които са в счетоводството и не са осчетоводени по една или друга причина. Те казват, че няма. След това проверявам  дали има осчетоводени авансови плащания, така че да може да се очаква  последващо сключване на окончателна сделка и последваща сделка, която евентуално да не е осчетоводена. Проверявам сметка „Доставчици по аванси” и установих в случая, че такава не е заведена и затова приемам, че няма неосчетоводени документи, които да удостоверяват сключени сделки, защото сметката за авансови плащания я няма и няма първични документи за получена стока, за която да не е издадена фактура и евентуално да се търси има ли такава.

В дружеството са били извършвани инвентаризации, но не са били констатирани излишъци, така че да имам основание да търся някакви документи за тези излишъци.

АДВОКАТ Н.: Дали по сметка 501 /каса/ и 503 /банка/ сте търсили обвързващи плащания?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: В сметка 501 /каса/ и 503 /банка/, там са осчетоводявани плащанията по наличните фактури. Ако има извършени плащания и те са отразени в тези сметки, а няма фактури, тогава ще може да се прави извод за направени плащания, по които не са получавани фактури и това да продължава да стои като задължение за доставчика. Такива не установих. Всички плащания по посочените сметки са свързани с конкретни получени фактури, като практика е и се договаря във времето отложена дата на падеж и доставчиците това го следят.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: В тази връзка искам да питам ако едно предприятие получи един документ, не го отрази в счетоводството, по какъв начин бихме могли да намерим в това счетоводство този документи?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Няма да може да се намери. Кредитните известия, които не са осчетоводени и това е било констатирано при ревизията, част от тях впоследствие са осчетоводени със закъснение. Срещу тях няма първичен документ, т. е. те не могат да бъдат отнесени към нито една фактура. Осчетоводяването на кредитни известия е направено за целите на ДДС единствено и само, и това ми беше заявено от счетоводителката. Тези кредитни известия биха могли да бъдат както за натурал рабат, така и за намаляване на цена за отстъпка, но те според мен не са от вида кредитни известия за разваляне на сделка.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Искам да попитам, тъй като действително са много като бройки и като стойности кредитните известия, издадени от „Софарма трейдинг”, Вие сте ги разделили. В ревизионния акт на стр. 30 са посочени кредитни известия от „Софарма трейд”. Някои не ги намерих във Вашата таблица. Ако сте правили съпоставка, да кажете за какво е тази разлика.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Аз съм изследвал и съм описвал известията, които са посочени изрично като номера в ревизионния акт, защото с тях става корекцията. Затова смятам, че между тези, които аз съм проверявал и тези, които са по ревизионния акт, няма разлика.

АДВОКАТ Н.: В тази връзка правя уточнение, че номерата на кредитните известия по ревизионния доклад и по ревизионния акт не съвпадат, тъй като за част от тях ревизиращият орган е уважил мои възражения против ревизионния доклад и уважената част е изрично описана на стр. 2, 3, 4 и 5 на ревизионния акт.

Нямам други въпроси към вещото лице Л.. Да се приеме заключението.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме заключението на вещото лице и да определи възнаграждение за положения труд, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице М.Л..

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 700 лева, платими от внесения депозит. 50 лева от депозита за бъдат ВЪРНАТИ на жалбоподателя по посочена от него сметка.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме доказателствени искания.

 

СЪДЪТ, с оглед липсата на доказателствени искания, намира, че следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ Н.: Моля да уважите жалбата и отмените ревизионния акт.

Моля да ми предоставите срок за представяне на писмени бележки.

Моля да ни бъдат присъдени направените разноски.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам жалбата. Моля да потвърдите издадения ревизионен акт. Моля да вземете предвид съображенията, които са изложени в решението на Директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас, както и да ми дадете възможност да изложа допълнителни писмени съображения.

Претендирам юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ на страните възможност в 20-дневен срок да представят в писмен вид допълнителни аргументи в подкрепа на застъпената от тях позиция по спора и ОБЯВИ, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:27 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: