ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 16.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                ХХІ Административен състав

На шестнадесети май                               две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТЕЛА ДИНЧЕВА

 

Секретар: Стоянка А.ова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Динчева

Административно дело номер 2154 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 10:34 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.С.К., редовно призована, не се явява.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.И.К., редовно призован, се явява лично.

Двамата жалбоподатели се представляват от адвокат М., редовно упълномощен.

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Бургас, редовно призован, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.П. С., редовно призована, се явява лично.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.С.Н., редовно призован, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.М.Н., редовно призована, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА П.Т.К., редовно призован, се явява лично.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА И.Д.П., редовно призована, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.И.Ч., редовно призован, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Й.Г.Ч., редовно призована, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА К.Т.П., редовно призован, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.К.Т., редовно призована, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Р.С.Т., редовно призован, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Т.А.К., редовно призован, не се явява.

 Заинтересованите страни П.Т.К. и Т.А.К., се представляват от адвокат М..

 

Явява се вещото лице инж. М.М., редовно призован.

 

АДВОКАТ М.: Процесуални възражения нямам, всички страни са призовани, да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Производството е образувано по жалба на М.С.К. и Т.И.К. против Заповед № 18-4630/28.07.2017 г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Бургас, с която е одобрено изменението в кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Равда, състоящо се в промяна на границите на съществуващи обекти в кадастралната карта и кадастралните регистри.

В жалбата се твърди, че издадената заповед е незаконосъобразна, постановена при наличие на отменителни основания. Счита се, че административният орган неправилно е приел, че е налице грешка в кадастралната карта. Административният акт бил постановен в противоречие с разпоредбата на § 1, т. 16 от ДР на ЗКИР и чл. 51, ал. 1, т. 2 и чл. 54, ал. 1 от ЗКИР. Единственият мотив на административния орган за промяна на границите на имотите бил, че по този начин се отразяват границите на имота по документи за собственост. Границите се изместват, за да се постигне площта на имота. Нямало фактически твърдения, че границите са неправилно отразени при първоначалното одобряване на картата. Счита се, че заповедта е и немотивирана. Налице било и допуснато съществено процесуално нарушение, тъй като органът се е произнесъл извън компетентността си и реално се е произнесъл по спор за собственост. Поради това заповедта била  постановена в противоречие с чл. 54, ал. 2 от ЗКИР.

 

АДВОКАТ М.: Поддържаме жалбата и изложените и докладвани от настоящия състав възражения по законосъобразността на административния акт.

Поддържам жалбата и от името на заинтересованите лица.

Жалбоподателите са собственици на имот 61056.502.118, съответно заинтересованите лица са собственици на имот 61056.502.119, 61056.502.120 и 61056.502.121  и те са пряко засегнати от изменение на границата. Няма според нас грешка при първоначалното заснемане на картата.

Правя искане да бъде допуснат и изслушан в настоящото съдебно заседание свидетел по възраженията за местонахождението на границите към момента на изготвяне на картата.

Да се изслуша вещото лице.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.: Считам жалбата за неоснователна, понеже оградата, която беше направена от тези всички хора, това не беше по административен начин. Двамата братя дори имаха спора.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото всички документи, подробно описани в оспорването.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото всички документи, подробно описани в писмо от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Бургас до Административен съд – гр. Бургас вх. № 8698/17.08.2017 г.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото удостоверение за наследници на Илия Т.К..

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото документите, подробно описани в заявление от Д.П. С. от 19.02.2018 г.

 

Съдът намира искането на процесуалния представител на оспорващите за допускане до разпит на един свидетел за основателно, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА до разпит М.Х.Д..

СНЕМА самоличността на свидетеля, както следва:

М.Х.Д. – ЕГН **********, българин, български гражданин, неосъждан, далечен братовчед на М.С.К., без родство с Т.И.К..

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл. 290 от НК. Обещава да говори истината.

АДВОКАТ М.: Къде живеете? Познавате ли Т.И.К.?

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Живея в с ***. Комшия съм на Т.И.К.. Имаме обща ограда с имота на Т.И.К.. Моят имот е на адрес: ***.

АДВОКАТ М.: Между имота на Т.И.К. и на Д.П. С. там, където е оранжерията, имало ли е ограда?

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Не познавам Д., познавам баща й.

Имаше ограда между имота на Т.И.К. и имота на Д., имаше и мрежи.

Оградата беше между имотите на П.К. и А..

АДВОКАТ М.: Оттеглям искането, отказвам се от разпита на свидетеля.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице.

СНЕМА самоличността на вещото лице, както следва:

М.П.М. – 56 години, българин, български гражданин, неосъждан, с висше образование, без дела и родство със страните.

Предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ М.: Има ли данни за приложен регулационен план на терена към момента на изработване на картата, към първоначалното одобряване?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: Към първоначалното одобряване на кадастралната карта за с. Равда – към 2007 г., няма сведения за приложена регулация.

АДВОКАТ М.: Когато няма данни за приложена първоначална регулация при първоначалното заснемането на първоначалната кадастрална карта, трябва ли да бъде направено по теренни очертания?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: По принцип трябва да се заснемат границите на имота, освен ако не е предвидено по техническо задание кадастралната карта да се изработи от картен материал. В случая нямам идея как е станало по първоначални данни. И да искам, няма как да науча, защото е техническо задание към изпълнителите проектанти и то не се обявява.

АДВОКАТ М.: Но по принцип първоначалната карта се заснема по граници на терен и по приложена граница по регулация?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: Редно е щом става въпрос за кадастър, да бъдат направени непосредствени измервания на терена, но в случая няма данни това да се е случило. Може частично да е измерено, но само може да предполагаме.

АДВОКАТ М.: Между имот 61056.502.118 и имот 61056.502.121 се ситуира нова граница с червено. Има ли там в момента ограда?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: На Приложение № 1 към заключението, между т. 3 и т. 4 се намира въпросната граница, за която отговарям, че няма ограда. Синята линия е под червената между т. 3 и т. 4, те съвпадат. По принцип по цялото протежение на границата от т. 1 до т. 4 синята и червената линия съвпадат.

Синята линия е геодезическата снимка на място, направена с експертизата, която аз съм направил.

Червената линия е изменението на кадастралната карта, което се обжалва. Тя е направена по данни за действащата регулация за парцел ХІV-421 в кв. 8 по действащия регулационен план на с. Равда.

Преди изменението с процесната заповед границата между имотите е минавала по черните линии.

АДВОКАТ М.: Между т. 3 и т. 4, където се посочва нова граница поради грешка, няма ограда?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: Няма ограда. Няма данни да е имало построена ограда между т. 3 и т. 4.

Моето заснемане, очертано със син цвят на приложението, и изменението на кадастралната карта, очертано с червен цвят по процесната заповед, съвпада, защото е трасирана границата по изменението на кадастралната карта по обжалваната заповед. В случая между т. 1 и т. 3, минавайки през т. 2, е изградена ограда, която е по червената и синята линия, а между т. 3 и т. 4 няма ограда, но има забити колчета.

АДВОКАТ М.: Тези колчета и тази ограда са нови, трасирана е заради заповедта?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: Да нови са, трасирана е заради заповедта.

АДВОКАТ М.: Бихте ли казали между т. 1, т. 2 и т. 3 има ли следи от стара ограда?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: Единствено циментови колове, които са по протежение на оградата, по сведение на живущите, следи от стара ограда.

Новата ограда е с метални колове и мрежа и височина 70 см. Тази ограда е изградена след трасирането на новите граници.

АДВОКАТ М.: Нямам други въпроси.

Ние твърдим, че новосъздадените граници с обжалваната заповед са трасирани на терен, въпреки обжалването. Така се появяват цитираните от вещото лице червени колчета между имот 61056.502.118 и имот 61056.502.121, и новата метална ограда между т. 1, т. 2 и т. 3 по скицата на заключението между имоти 61056.502.121, 61056.502.119 и 61056.502.120.

Не се спори на практика от заинтересованото лице, което се ползва от заповедта, че не е имало граница между имота на Д. С. и на оспорващия и че между нейния имот и имота на заинтересованото лице К. е имало друга граница, която сега е премахната.

По експертизата нямам възражения, да се приеме.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.: Считам, че заключението на вещото лице е правилно.

Оградите между тези две места бяха неадминистративно приложени и сега когато минаха чрез кадастъра, защото квадратурата трябва да излезе 810 кв.м., на мен ми дадоха 802 кв.м.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото заключението на вещото лице.

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на вещото лице инж. М., в размер на 500 лева, платими от внесения по делото предварителен депозит.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания.

 

Съдът намира делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ход на делото по същество.

 

АДВОКАТ М.: Аз ще Ви моля да отмените заповедта по изложените възражения, първо, защото забележете, дори заинтересованото лице сега твърди, че чрез твърдяното отстраняване на грешки се цели да се намери площта, тоест спор за собственост. За да има грешка в кадастъра, означава, че към заснемането от 2007 г. не са правилно отразени границите. Оказва се, че имот 61056.502.119 с имота на оспорващите не е имал граници, че с имот 61056.502.121 и 61056.502.119 за заинтересованите лица е имало стара ограда по права линия, която е отразена по кадастъра. Сега е поставена нова ограда по новите очертания и влезли в сила по заповедта.

Моля за предоставяне на възможност за писмени бележки.

Моля да се присъдят и направените разноски за оспорващите и заинтересованите лица.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА П.К.: Такива граници нямаше. От моя парцел отнемат 24 квадрата, от парцела на брат ми отнемат 22 квадрата и от другия ми брат по линия на сина му отнемат 10 квадрата и правят имота на Д. 810 кв.м.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.: Не съм съгласна и не зная защо съм тук. Имам нотариален акт. От Несебър ми дадоха същата скица, както в кадастъра. Само с тези метри и квадрати не знам как става това.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

ПРЕДОСТАВЯ на страните 10-дневен срок от днес за представяне на писмени бележки.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:08 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: