ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 31.01.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тридесет и първи януари                     две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 2153 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Съни Бийч Апартмънтс“ АД, редовно призован, не изпраща представител.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – Кмет на община Несебър, редовно призован, не изпраща представител.

 

Съдът докладва, че по делото е постъпила молба-становище от юк. М.В., като процесуален представител на кмета на община Несебър. В молбата е заявено искане за даване на ход на делото в отсъствието на процесуалния представител, заявено е липсата на доказателствени искания и е изразено становище по същество на спора.

 

С оглед становището на процесуалния представител на ответника и предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Съдът докладва, че делото е образувано по повод жалба от „Съни Бийч Апартмънтс“ АД против Заповед № 2197/17.10.2016 г. на кмета на община Несебър за премахване на незаконен строеж – барбекю, намиращ се в  източната част на ПИ 51500.505.371.

 

По доказателствата съдът установи, че както в сезиращата съда жалба, така и в молбата-становище на ответника липсват формулирани доказателствени искания.

Предвид горното по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

Независимо от липсата на формулирани от страна на жалбоподателя доказателствени искания съдът на основание чл. 171, ал. 4 от АПК счита за нужно да укаже на жалбоподателя, че за някои обстоятелства и твърдения, които са от значение за делото не сочи доказателства.

В сезиращата съда жалба основната теза на жалбоподателя е, че обектът, чието премахване е разпоредено с оспорената заповед, не съставлява строеж по смисъла на ЗУТ. По повод така заявеното твърдение, което е от значение за делото, жалбоподателят не е ангажирал доказателства, поради което и на основание чл. 171, ал. 4 от апк съдът следва да му укаже и да му предостави възможност за ангажиране на такива.

Предвид горното и на основание чл. 171, ал. 4 апк съдът указва на жалбоподателя, че за някои обстоятелства и твърдения относно характера на разпоредения за премахване обект не е ангажирал доказателства.

Предвид така даденото указание съдът предоставя възможност на жалбоподателя до следващо съдебно заседание да ангажира доказателства, в това число и посредством съдебно-техническа експертиза за установяване на твърденията, формулирани в жалбата.

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 28.03.2017 г. от 13,30 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 13,35 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: