ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 31.01.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На тридесет и първи януари                  две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2152 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10.10 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Н.Д.Д., редовно призован, не се явява. За него се явява представител по пълномощие адвокат С.К., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно на л.17.

Ответникът Р.М.М., специалист в отдел УКОРС при община Бургас, редовно призован, не се явява. За него се явява представител по пълномощие юрисконсулт З.Х., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба против наложена принудителна административна мярка (ПАМ) по чл.171, т.5, б.б. от ЗДвП, която е била предприета на 30.10.2016г. по отношение на автомобила на жалбоподателя паркиран в гр. Бургас, на ул.“Славянска“, до № 77, като пътното превозно средство, което е преместено без знанието на неговия собственик, е с рег. № А1537МК.

 

АДВОКАТ К. – Поддържам жабата, поддържам и направените доказателствени искания относно доказателства, които до настоящия момент не са представени. С молбата от 15.12.2016г. поисках административният орган да представи още 4 броя снимки. Ведно с преписката бяха представени 4 снимки, а в протокола от 31.10.2016г. е посочено, че са направени 8 броя снимки.

Освен това ви моля, да задължите административният орган да представи заверен препис от одобрения проект за сигнализиране на процесния участък. Искам да поясня, че съгласно Наредба № 18 от 2001г. на МРРБ, сигнализирането на пътните знаци става с одобрен проект, приет на заседание на комисия с участие на представители на КАТ и всички ведомства имащи отношение. Тази документация доказва правомерното поставяне на пътните знаци. За това ви моля, административният орган да представи заверен препис от одобрения проект за сигнализиране на участъка по ул. Стефан Стамболов, за участъка от ул.Хан Аспарух до пресечката с ул. Кирил и Методий, тъй като събитието настъпва в този участък, между двете улици. Всъщност, ще уточня, че ул. Стефан Стамболов завършва до ул.Хан Аспарух и продължава като ул.Славянска, и всъщност искам да бъде представен заверен препис от одобрения проект за сигнализиране на участъка на ул.Славянска, от ул.Хан Аспарух до ул.Кирил и Методий.

Представям и моля да приемете фотоснимка на процесния участък, направена от мен, на която ясно се вижда, че от дясната страна по посока на движението, в началото на ул.Славянска по посока на площад „Кирил и Методий“, няма поставен пътен знак, който да забранява паркиране на превозни средства. Съгласно ЗДвП по еднопосочни улици, каквато несъмнено е тази, е разрешено паркирането в лявата част на пътното платно. Нещо повече, моя доверител е паркирал на място, означено като синя зона.

След като представи административният орган одобрения проект, вероятно ще поискам допускане на съдебно-техническа експертиза, която да установи налице ли е изискуемата по закон, чл. 171, т.5 от ЗДвП, възможност да пречи така паркираното пътно превозно средство да преминават и други МПС.

Идеята ми е, че ако репатриращия автомобил, който с неговите стопери, когато вдига един автомобил, може да премине по пътното платно, то тогава всеки един друг автомобил също може да премине по тази улица.

 

В залата се явява жалбоподателят Н.Д.Д..

 

ЮРИСКОНСУЛТ Х. – Уважаема госпожо съдия, оспорвам жалбата. Административната преписка е представена в цялост.

Моля да приемете 6 броя снимки, които са цветни. Това са тези снимки, които са ми предоставени, нямам други снимки.

Представям и схема на паркоместа отредени за синята зона, одобрена от Общинския съвет, която представлява извадка от схемата за процесния участък.

Относно снимката на адвокат К., която бе представена днес, мястото е много преди мястото, където е наложен ПАМ и нарушението всъщност е от дясно.

В схемата на синята зона е посочен обхвата. След това има място за паркиране, а процесната ПАМ е наложена след обозначението за синя зона.

АДВОКАТ К. – Не възразявам да се приеме схемата, но тя не отразява действителното положение, същата не е окомплектована съгласно изискванията на чл.3 от Наредба 18 и ви моля да я изискате.

ЮРИСКОНСУЛТ Х. – Мисля, че Наредбата е достъпна и на интернет страницата.

АДВОКАТ К. – Решението на Общинския съвет се подчинява на правилата на одобряване. От цялата документация ще се разбере дали целесъобразно са поставени знаците и от там ще черпя доводи. Ако може да се представят доказателствата в разумен срок.

ЮРИСКОНСУЛТ Х. – Ще представим поисканите доказателства. Задължени бяхме да представим останалите 4 бр. снимки, но тъй като тези са всичките налични, някои може и да се повтарят, но главната цел на тези снимки е автомобилът да е сниман от всички страни по време на налагането на ПАМ.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административният орган писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка съгласно опис на л.2 от делото, схема на пътните знаци, представена от същия орган с писмо вх.№ 11491 от 14.12.2016г., както и днес представените 6 броя цветни снимки и извадка от схема на синята зона в обхвата на ул.Славянска, около № 77.

ПРИЕМА представените от жалбоподателя с жалбата писмени доказателства, описани в жалбата, както и представената в днешното съдебно заседание снимка, направена от адвокат К., съгласно неговите изявления.

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника, в 14-дневен срок от днес, да представи по делото заверени копия от решението на Общинския съвет, с което е одобрена представената извадка от схемата за синята зона в частта, по отношение на мястото, където е наложена ПАМ, както и заверено копие от одобрения проект за сигнализиране на улица „Славянска“ в участъка от ул.„Хан Аспарух“ до ул.“Кирил и Методий“.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 28.02.2017г. от 11.00ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и да се считат за редовно призовани.

ДАВА възможност на двете страни в 14-дневен срок от днес, в писмен вид, да изчерпят доказателствените си искания във връзка със становищата си по спора.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.29 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: