ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 28.02.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и осми февруари                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2152 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 11:20 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Н.Д.Д., редовно призован, се явява лично и с представител по пълномощие адвокат С.К., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

Ответникът Р.М.М., специалист в отдел „УКОРС“ при община Бургас, редовно призован, не се явява. За него се явява представител по пълномощие юрисконсулт Г., надлежно упълномощен, с представено пълномощно.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страната, на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

ДОКЛАДВА, че във връзка с вмененото от съда задължение с писмо вх.№ 1489/14.02.2017г., ответникът е представил писмените доказателства, за които беше задължен в предходното съдебно заседание.

 

АДВОКАТ К. – Да се приеме представената от община Бургас преписка. По отношение на твърденията на юрисконсулт Х. в предходно съдебно заседание относно достатъчното място за преминаване на други автомобили, позволявам си да представя две снимки на процесния участък, където на едната се вижда в дълбочина цялата улица, а в дълбочина е знака, но в същото време се вижда и че от двете страни на преминаващия автомобил има разстояние и от там биха могли да преминат два автомобила.

По отношение на представените в предходно заседание 6 броя снимки, позволих си да направя справка, снимките на л.6, снимката под № 3 и тази на л.33 се дублират, снимките л.6, тази под №4 се дублира със снимка на л.37 и снимката под №1 на л.6 се дублира с тази на л.38. На практика от административния орган се представят 6 броя снимки, при положение, че в констативния протокол е записано, че са направени 8 бр. снимки и ние твърдим, че административният орган или заинтересованата община Бургас съзнателно не представят две от снимките, на които е сниман автомобилът от дясната страна, защото ще се установи, че същия в по-голямата си част от средата, там където се намират колонките на задните врати, се е намирала в зоната за платено паркиране. Съответно доверителят ми е имал поставен талон за платено паркиране на таблото на автомобила и той е част от административната преписка, която е представена.

Нямам други доказателствени искания, освен ако представителят на община Бургас не декларира, че ще представят и другите две снимки, но не дублиращи се с вече представените.

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Относно броят на представените снимки не виждам една и съща снимка да е направена два пъти. Не разполагам с информация за наличието на други снимки.

Нямам други доказателствени искания.

АДВОКАТ К. – Госпожо съдия, искам да си призная, че аз номерирах снимките на страницата в делото, където са четири снимки. Това на черно-белите снимки, поставените номера под тях са от мен. Признавам си и не ми се иска да отлагам делото. По АНД № 7315/2016г. в Районен съд Бургас разпитвахме административния орган, който е направил репатрирането на автомобила и той призна, че е направил 7 снимки. Това е само щрих към нашето твърдение.

Представям списък по чл.80 от ГПК относно направените разноски.

Тези снимки, които представям в днешното съдебно заседание, лично аз съм ги правил след предходното заседание.

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства с писмо вх.№ 1489/14.02.2017г., в което са описани доказателствата, находящи се от л.42 до л.69 от делото.

ПРИЕМА представените от адвокат К. два броя снимки в днешното съдебно заседание.

 

С оглед становището на страните и поради липса на други доказателствени искания на основание чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

АДВОКАТ К. – Моля да уважите жалбата, да отмените оспореното разпореждане като незаконосъобразно и да ни присъдите направените разноски.

Моля за срок, в който да изложа в писмени бележки обстоятелствено доводите си, като ще маркирам само:

На първо място - видно от представената схема по ул. Славянска от кръстовището с ул.Хан Аспарух, до пресечката с ул. Кирил и Методий, от дясна страна няма поставено знак „Паркирането забранено“. Наличният в началото на този участък знак е указателна табела за синя зона, но това не е знак, който забранява определено действие, в случая паркиране. Няма как да има хем синя зона, разрешена за паркиране, хем знак „забранено паркирането“.

Що се отнася за знакът от лявата страна, в ЗДвП и Наредбата има правила, че знаците се поставят в дясно на движението и тях трябва да следи водачът на МПС, а за да се дублира, това означава да го има сложен както е по правилата.

Не е въпросът дали ще обеднее или забогатее жалбоподателят с платената такса за репатриране на автомобила, въпросът е, че трябва да има справедливост, принципност, когато общински органи, натоварени по силата на изрична разпоредба на закона, предприемат принудителни действия за репатриране. А непредставянето на 6 броя описани в протокола снимки, намирам за недопустимо, и считам, че съзнателно не се представят, за да не се установи твърдението на моя доверител, че е бил паркирал по средата на мястото от платена „Синя зона“, което не обосновава вдигането на автомобила. Подробности ще изложа в писмени бележки.

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Моля да отхвърлите жалбата, да потвърдите наложената ПАМ, като моля за срок за представяне на писмени бележки.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 7-дневен срок от днес да представи писмено становище.

ДАВА същата възможно и на пълномощника на процесуалния представител на ответника, като срокът за него 8 дни.

УКАЗВА на двете страни, че следва да представят писмените си становища с екземпляр за ответната страна.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.36 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: