ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 14.04.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На четиринадесети април                          две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2152 по описа за 2014година.

 

На именното повикване в 11.20 часа се явиха:

 

Жалбоподателят А.И.П., редовно призован, не се явява. За него се явява представител по пълномощие адвокат Р.Н., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

За ответника - началник РДНСК Югоизточен район, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт Д., надлежно упълномощен, с представено пълномощно по делото.

За заинтересованата страна гл. експерт „Архитектура и строителство” при община Бургас, се явява юрисконсулт Р., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

АДВОКАТ Н. - Моля да не давате ход на делото. Непосредствено преди съдебното заседание ми беше предоставена молба от А. П., ведно с амбулаторен лист и резултат от изследване, видно от които е, че няма възможност да посети днешното съдебно заседание. Моля да направя уточнение, че в молбата на доверителя ми е допусната явна фактическа грешка, тъй като в нея пише, че е представен болничен лист, а това е амбулаторен лист от преглед, болничният лист се издава впоследствие, но той желае да присъства лично в съдебно заседание.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Моля да се даде ход на делото и да не се уважава искането на процесуалния представител на жалбоподателя, тъй като не са налице кумулативните предпоставки на чл.139 от АПК - да са налице непреодолими пречки както за жалбоподателя, така и на пълномощника му за неявяване в съдебно заседание.

ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Считам, че не са налице пречки за даване ход на делото. Видно от така представения амбулаторен лист, жалбоподателя се оплаква от болки, без да са налице травми, поради което считам, че не са налице условията на чл.139, ал.1 от АПК за съществуване на пречки за даване ход на делото.

АДВОКАТ Н. – Видно от приложените документи, доверителя ми не само се оплаква от болки, в амбулаторния лист има и графа „обективно състояние” и е документирано от лекар-специалист .

 

Съгласно чл.139, ал.1 от АПК за да бъде отложено съдебното заседание следва да са налице внезапно възникнали и непреодолими пречки едновременно за страната и за нейния процесуален представител. Процесния случай не е такъв. Представени са доказателства за възникване на внезапна пречка от здравословен характер за жалбоподателя, като от представените амбулаторен лист и рентгеново изследване не може да се направи категоричен извод доколко тази пречка е преодолима. Вън от тези изводи обаче не са изпълнени условията на чл.139, ал.1 от АПК, защото такива пречки не съществуват за процесуалния представител на жалбоподателя, поради което и на основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против заповед № ДК-10-ЮИР-43/25.08.2014г. на началника на РДНСК-ЮИР, с която е отхвърлена като неоснователна жалба вх. № ДК-04-1682-02-927/09.06.14г. и е оставено в сила решение № П-02/16.05.2014г. на главен експерт „Архитектура и строителство” при Община Бургас, ТД „Приморие”, представляващ отказ за узаконяване на незаконен строеж „Триетажна масивна пристройка към съществуваща триетажна масивна жилищна сграда” находяща се в УПИ-ІІ, кв.15 по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас, изграден от жалбоподателя.

 

АДВОКАТ Н. – Поддържам жалбата. Няма да правя доказателствени искания.

Въпрос на съда към адвокат Н. – Твърдите ли, че сградата съответства на устройствения план за този имот?

АДВОКАТ Н. – В заповедта има допуснати редица грешки. При постановяване на административния акт, началникът на РДНСК не е взел предвид, че съгласно чл.100, чл.101 и чл.102 от Правилника за прилагане на ЗТСУ се казва, че може да се узаконяват, че незаконно изградени строежи, какъвто е този, се узаконяват с решение на органа. В ЗТСУ се казва, към момента на строежа на клетката е следвало да се прилага ЗТСУ. Имам допълнителни бележки.

Нямам доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана. Моля да приемете представените доказателства с административната преписка. Нямам искания по доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Оспорвам жалбата като неоснователна. Нямам доказателствени искания.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка, съгласно опис на л. 3 от делото.

ПРИЕМА представения от адвокат Н. копие от протокол от съдебно заседание проведено на 27.01.2015г. по гр.д.№2226/2014г. по описа на Районен съд - София, както и представените в днешното съдебно заседание амбулаторен лист, медицинско направление и резултат от рентгеново изследване.

 

С оглед изявлението на страните за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ Н. – Уважаема госпожо съдия, намирам издадената заповед като незаконосъобразна поради следните причини:

В нарушение на чл. 35 от АПК не са изяснени релевантните за спора факти и обстоятелства. Органът е работил по презумпция, базирайки се на изложеното в първоначалното решение на главния експерт на община Бургас. Не е налице изследване също така на предпоставките от § 127, ал.2 и сл. от ПЗР на ЗУТ.

Също така заповедта е издадена в нарушение на материалния закон и доводите ми за това са следните:

На първо място началникът на РДНСК, в качеството си на орган с обвързана компетентност, преди да се произнесе с оспорената заповед, следваше да обсъди основния мотив на решение П-02/16.05.2014г. на гл. експерт на Община Бургас, представляващо по силата на заповед №563/27.02.2013г. главния архитект на общината, а именно „че строежът не отговаря на допустимите разпоредби, които са действали по времето на извършване на строителството съгласно ЗТСУ и ППЗТСУ.

Видно от материалите по делото, издаденото за обект „Двуетажна жилищна сграда с гаражен етаж”, разрешение за строеж № 3/22.01.1991 г. и извършеното впоследствие през 1995г. допълнително строителство надлежно. Моля, при постановяване на съдебния си акт да отмените обжалваната от моя доверител заповед. За повече подробности представям писмено становище. Моля за присъждане на разходите ни по делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Уважаема госпожо съдия, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна. По административното производство на РДНСК-ЮИР се установиха релевантните по спора обстоятелства, а именно тези посочени в §127, ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ дали строежът съответства на ПУП и изграждането му към настоящия момент.

Видно от приложената заповед №1352/28.11.1989г. за ПУП-ПРЗ на УПИ, където е изграден процесния строеж, същия е изграден със сключено с УПИ-І, което не е позволено и по сега действащия ПУП, т.е. не са спазени нормативно установени отстояния от съседния УПИ. И в тази връзка правилно и законосъобразно началника на РДНСК-ЮИР е потвърдил мотивирания отказ на главния експерт „Архитектура и строителство” при община Бургас. .

Моля да ни се присъди юрисконсултско възнаграждение.

ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Уважаема госпожо съдия, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Придържам се към становището на колегата от РДНСК-ЮИР Бургас, като в настоящото производство от събраният доказателствен материал се установява, че изградената сграда е изградена в несъответствие с действащия за имота ПУП, което е в противоречи на чл.137, ал.3 от ЗУТ, поради което моля да постановите решение, с което да потвърдите заповедта на началника на РДНСК ЮИР като правилна и законосъобразна.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: