ПРОТОКОЛ

 

Година 2015,27.01.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и седми януари                               две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2152 по описа за 2014година.

 

На именното повикване в 10.50 часа се явиха:

 

Жалбоподателят А.И.П., редовно призован, не се явява и не се представлява.

За ответника началник РДНСК Югоизточен район, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт Д., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

За заинтересованата страна гл. експерт „АС” при община Бургас, се явява юрисконсулт Р., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпила молба от адвокат Р.Н., процесуален представител на жалбоподателя А.П., в която посочва, че на днешната дата той, в качеството на пълномощник на търговското дружество „Златна котва” ЕООД, на което управител е настоящия жалбоподател, имат гражданско дело в СРС, където следва да бъдат разпитани свидетели, които ще водят. По тази причина, счита, че е налице обективна пречка, както за самия жалбоподател, така и за неговия пълномощник да се явят в днешното съдебно заседание. Посочва, че към настоящия момент не разполага с доказателства за твърденията си, но ще ангажира такива на по-късен етап, след като приключи съдебното заседание в РС - София. Представят разпечатка от сайта на СГС. По делото е представен договор за правна защита и съдействие, от които се установява, че адвокат Р.Н. е пълномощник на жалбоподателя по това дело.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Считам, че молба следва да бъде уважена и делото да бъде отложено за друга дата. Налице са предпоставките на чл. 139, ал.1 от АПК.

ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Считам, че молбата следва да бъде уважена независимо, че не са представени убедителни доказателства за това, а единствено извадка от графика на Районен съд София и няма приложена призовка по делото. Считам, че следва да бъде уважена.

 

Съдът счита, че са налице предпоставките на чл.139, ал.1 от АПК, доколкото в молбата се твърди, че ангажимента свързан с явяване по друго дело в Софийски районен съд е както за жалбоподателя, така и за процесуалния му представител по това дело, както и с оглед твърдението, че по съдебното производство пред посочения районен съд, именно в днешното съдебно заседание ще следва да се разпитват свидетели, които са при условие на довеждане и жалбоподателят А. П., в качеството там на законен представител на една от страните, следва да ги доведе в съдебна зала. Това е така, защото в гражданското съдопроизводство явяването на страната не е задължително, за това в конкретния случай от съществено значение за преценка наличието на обстоятелствата по чл. 139, ал.1 от АПК е именно твърдението, че по делото пред районния съд ще се разпитват свидетели, които А.П. следва да заведе.

По изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД на делото.

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя в 14-дневен срок от днес да представи по делото копие от съдебния протокол от днешното съдебно заседание, проведено пред Софийски районен съд по гр.д.№2226/2014г., от който да се установи присъствието там на жалбоподателят А. П., адвокат Р.Н. и свидетели водени от П..

Предупреждава, че при неизпълнение на това задължение, съдът може да му наложи глоба за това, че неоправдано е станал причина за отлагане на делото на основание чл.92а от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 14.04.2015г. от 11.20 ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.00 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: