ОПРЕДЕЛЕНИЕ

1890              

гр. Бургас, 08.08.2018 г.

 

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр. Бургас,ХХІІ-ри  административен състав, в закрито заседание на осми август  две хиляди и осемнадесета година, в състав:

                                                  

      СЪДИЯ:  ДИАНА ПЕТКОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Петкова адм.д. № 2151 по описа за 2018 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл.60 от Административно- процесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.186, ал.4 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Образувано е по жалба на „Нео Трейдинг“ЕООД ,със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, представлявано от управителя И. Т. Р.  против Разпореждане за предварително изпълнение на наложената принудителна административна мярка (ПАМ) със Заповед за налагане на ПАМ № ФК-545-0264303/06.08.2018 година на Началник отдел „Оперативни дейности“ гр. Бургас,  Дирекция „Оперативни дейности“, Главна дирекция „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП,като се иска неговата отмяна .

Ответникът – Началник отдел „Оперативни дейности“ гр. Бургас,  Дирекция „Оперативни дейности“, Главна дирекция „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП,  представя на 8.08.2018 год. административната преписка по издаване на обжалваната заповед и не изразява становище по жалбата.

С обжалваната заповед, на основание чл.186, ал.1, т.1, б „а” и чл. 186 ал.3 от ЗДДС, във връзка с чл.118 ал.1 от ЗДДС, за нарушение на чл.25, ал.1, т.1 във връзка с чл.3, ал.1 от Наредба Н-18/13.12.2006 година на Министъра на финансите за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства (Наредба Н-18), е наложена ПАМ – запечатване на търговски обект – магазин за очила “Инкогнито, находящ се  в гр.Бургас, ул.“Лермонтов“№17 стопанисван от „Нео Трейдинг“ЕООД  и забрана за достъп до него за срок от 15 /петнадесет / дни.

В жалбата се твърди, че оспореното разпореждане за предварително изпълнение на ПАМ е издадено при допуснато съществено процесуално нарушение. Оспорва се факта на извършено административно нарушение,тъй като макар и със закъснение,след легитимирането на проверяващите касов бон е бил издаден. Твърди се още, че заповедта не е надлежно мотивирана. Оспорващият сочи че неправилно е определен средно-дневния оборот.Моли се съдът да отмени разпореждането за предварително изпълнение на наложената принудителна административна мярка,

Административен съд - Бургас приема, че жалбата е процесуално ДОПУСТИМА като подадена в срока по чл.60, ал.4 от АПК, във връзка с чл.186 ал.4 от ДОПК от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА.

В хода на оперативна проверка на 1.08.2018 год., в 18.20 часа, в търговски обект – магазин за очила “Инкогнито“, находящ се в гр.Бургас, ул.“Лермонтов“№17, стопанисван от „Нео Трейдинг“ЕООД е извършена контролна покупка от инспектор по приходите  на 1 бр. слънчеви очила “Полароид“ на обща стойност 129 лв., заплатена в брой от проверяващия екип преди легитимация. При покупката не е издадена фискална касова бележка от наличното фискално устройство  нито ръчна касова бележка от кочан с касови бележки при плащането на стоката. След легитимацията на органите по приходите е отпечатан КЛЕН за дата 1.08.2018 год.  от който е видно, че горепосочената продажба не е отразена като регистрирана чрез издаване на фискален бон. Фактическата наличност на паричните средства в касата е в размер на 414  лева, съгласно опис на паричните средства в касата.Отчетените чрез фискалното устройство сума е 278 лв. Фискалното устройство поддържа функциите „служебно въведени“, „служебно изведени“ суми,но такива няма. Контролните органи установяват положителна разлика в касовата наличност в размер на 136 лв .

В заповедта е включено разпореждане за предварително изпълнение на ПАМ. Прието е, че предварителното изпълнение е наложително за предотвратяване и преустановяване на административни нарушения от същия вид, с цел да се защитят особено важни държавни интереси, а именно интересът на държавния бюджет за законосъобразното регистриране и отчитане на продажбите чрез фискално устройство в проверения търговски обект от задълженото лице, респективно за правилното определяне на реализираните от същия доходи и размера на неговите публични задължения, както и че съществува опасност от закъснението на изпълнението да последват значителни или трудно поправими вреди за бюджета. Посочено е, че налагането на финансова дисциплина чрез спазване отчетността при реално реализирани продажби без отклонение в данъчното облагане безспорно представлява защита на особено важни държавни и обществени интереси, свързани с осигуряването на регулярност на приходите в държавния бюджет и нормално функциониране на цялата държавна бюджетна система. Изрично е акцентирано на факта, че констатираното нарушение „неиздаване на касов бон или надлежен заместващ документ“ обосновава извода за укриване на приходи, които не могат да бъдат постоянно контролирани, а също и определени по размер в тяхната съвкупност. Това нарушение води до ощетяване на бюджета и следователно е от значим интерес както за държавата, така и за обществото. Следователно с конкретното предварително изпълнение се осъществява защита интереса на фиска, свързан със заплащането на данъци върху действително реализираните приходи от продажби. Установяването на укрити приходи от продажби, до което ще се стигне, когато не се издават касови бележки за документиране на продажбите, попада в хипотезата "трудно поправима вреда" по чл. 60, ал. 1, предл.4 от АПК.

Разпореждането, с което е допусната предварителната изпълнение на заповедта, е законосъобразно.

Съгласно нормата на чл.188, ал.1 от ЗДДС, принудителната административна мярка по чл.186, ал.1 от ЗДДС, подлежи на предварително изпълнение при условията на АПК.

В нормата на чл.60, ал.1 от АПК е регламентирана възможността административния орган да включи в административния акт разпореждане за предварителното му изпълнение, ако това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, или по искане на някоя от страните - в защита на особено важен неин интерес. В този смисъл, в тежест на административния орган е да изложи конкретни съображения за наличието на някоя от изброените предпоставки, които да обуславят постановяване на разпореждането му за предварително изпълнение, като преценката му следва да се направи и да бъде изложена под формата на мотиви, за постановяване на разпореждането.

В настоящия случай, административният орган е приел, че предварителното изпълнение следва да се допусне, за да се защитят особено важни държавни интереси, а именно интереса на държавния бюджет за законосъобразното регистриране и отчитане на продажбите чрез фискално устройство в проверения търговски обект от задълженото лице, респективно за правилното определяне на реализираните от същия доходи и размера на неговите публични задължения, трето - поради съществуваща опасност дължимите данъци да не бъдат внесени, като от неизпълнението могат да последват значителни или трудно поправими вреди за бюджета. Мотивирал се е с обществения интерес приходите на търговците да бъдат постоянно контролирани, за да се избегне тяхното укриване, съответно заплащане на дължими данъци.

В случая органът е изложил конкретни фактически основания за наличието на изброените предпоставки, които да обуславят постановяване на разпореждането за предварително изпълнение – извършена проверка, при която е установено грубо неизпълнение на императивни норми от Наредба № Н-18, съответно необходимост от осигуряване на условия за внасянето на дължимите данъци, за да се избегне настъпването на значителна или трудно поправима вреда за бюджета. Преценката на административния орган за наличието на обстоятелства, които да налагат предварително изпълнение на акта, е направена за конкретния  случай и е изложена под формата на мотиви за постановяване на разпореждането. В случая, относими мотиви за допуснатото предварително изпълнение на заповедта са налице. Допуснатото предварително изпълнение е мотивирано и с факта, че при извършената проверка е установена касова разлика  между наличните парични средства в касата и тези, маркирани във ФУ,които са в размер на 136 лв. неотчетени приходи.Като се има пред вид че  проверката е извършена в късните след обедни часове ,както и посочения средно дневен оборот за магазина 265 лв.,даже и да се приеме твърдения такъв от оспорващия,то процента на неотчетени приходи се явява значително висок.

С оглед на изложеното, искането за отмяна на допуснатото с разпореждане на административния орган предварително изпълнение на принудителната административна мярка, наложена със заповедта за налагане на принудителна административна мярка е неоснователно и като такова следва да бъде отхвърлено.

Предвид горното и на основание чл.60, ал.5 и ал.6 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Нео Трейдинг“ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.“Сеновец“№9,представлявано от управителя И. Т. Р. против Разпореждане за предварително изпълнение на наложената принудителна административна мярка (ПАМ) със Заповед за налагане на ПАМ № ФК-545-0264303/6.08.2018 година на Началник отдел „Оперативни дейности“ гр. Бургас,  Дирекция „Оперативни дейности“, Главна дирекция „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

СЪДИЯ: