ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 29.03.                                                                     град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и девети март                      две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 2151 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 10,30 часа се явиха:

За жалбоподателя „ИНДЖОВ 19” ЕООД представлявано от К.Г.И.- редовно уведомен, представител не се явява.

          За ответника - директор на дирекция „ОДОП” гр. Бургас при ЦУ на НАП – София, редовно уведомен, се явява юк. Ж.  с представено по делото пълномощно.

 

Съдът констатира, че по делото не са изготвени заключенията на вещите лица по допуснатите съдебно-счетоводна и съдебно-техническа експертиза, тъй като въпреки своевременното уведомяване на жалбоподателя на 21.02.2017 г., същият до настоящия момент не е заплатил определените депозити.

Съдът докладва, че по делото са постъпили доказателства по опис от ответника с молба вх. № 11510/14.12.2016 г. / от л. 1028 до л. 1037 от делото/, както и с молба вх. № 11607/16.12.2016 г. / от л. 1041 до л. 1050 от делото/.

 Съдът докладва, че по делото е постъпила молба от жалбоподателя „ИНДЖОВ 19” ЕООД с вх. № 3100/28.03.2017 г., с която моли да се даде ход на делото. Заявява, че поддържа жалбата, но не поддържа исканията си за назначаване на експертизи. Няма други доказателствени искания. Моли да се приключи съдебното дирене. Към молбата са представени писмени бележки по същество на спора.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му, нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

юк. Ж.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

юк. Ж.: Моля да бъдат приети доказателствата.

Няма да соча други доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства предвид постъпилата молба на жалбоподателя, с която същият оттегля искането си за назначаване на съдебно-счетоводна и съдебно-техническа експертизи.

Съдът намира, с оглед постъпилата от жалбоподателя молба и неговото изрично изявление, че следва да отмени определението си от 14.12.2016 година, с която са допуснати извършването на съдебно-техническа и съдебно-счетоводни експертизи и делото да се реши съобразно наличните доказателства, за което дружеството е предупредено, поради което и по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

Отменя определение от 14.12.2016 г. с което са допуснати съдебно-счетоводна и съдебно-техническа експертизи.

приема представените от ответника писмени доказателства по опис с молби вх. № 11510/14.12.2016 г. и вх. № 11607/16.12.2016 г.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ход на делото по същество:

 

юк. Ж.:  Уважаема г-жо председател, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана предвид изложените мотиви в решението на директора на дирекция „ОДОП гр. Бургас относно законосъобразността на обжалвания РА. Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение в размер на 2688,00 лв.

 

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,34 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: