ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 15.02.                                                                    град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   VІІІ-ми административен  състав       

На петнадесети февруари                       две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 2151 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 10,52 часа се явиха:

          За жалбоподателя „ИНДЖОВ 19” ЕООД представлявано от К. Г. И.- редовно уведомен, представител не се явява.

          За ответника - директор на Дирекция „ОДОП” Бургас при ЦУ на НАП – София, редовно уведомен, се явява юк. Ж.  с представено по делото пълномощно.

         

Съдът констатира, че по делото не са изготвени заключенията на вещите лица по допуснатите съдебно-счетоводна и съдебно-техническа експертиза, тъй като жалбоподателят не е заплатил определените депозити.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпили доказателства от ответника с писмо вх. № 11510/14.12.2016 г./ от л.1028 до л.1037 от делото/.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпили доказателства от ответника с писмо вх. № 11607/16.12.2016 г./ от л.1041 до л.1050 от делото/.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

юк. Ж. : Във връзка с неизготвените експертизи моля да не се дава ход на делото. Няма да представям нови доказателства. Нямам доказателствени искания.

 

Съдът като взе предвид, че  не са изготвени заключенията на вещите лица по допуснатите съдебно-счетоводна и съдебно-техническа експертиза, които имат значение за изясняване предмета на спора и че няма да се приемат нови доказателства намира, че ход на делото не следва да се дава, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Задължава жалбоподателя, в 7-дневен срок от уведомяването, да заплати определените депозити за съдебно-техническа експертиза в размер на 800.00 лв. и съдебно-счетоводна експертиза в размер на 1000.00 лв.

Предупреждава жалбоподателя, че при неизпълнение на указанието в  посочения срок, определението за допускане на съдебно-техническа експертиза и съдебно-счетоводна експертиза ще бъде отменено и делото ще бъде решено съобразно наличните доказателства.

ДА СЕ УВЕДОМИ жалбоподателя за заплащане на определените за експертизите депозити.

Да се уведомят вещите лица за изготвяне на заключенията след заплащане на определените депозити.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 29.03.2017 година от 10,30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: