ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 14.12.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На четиринадесети декември                 две хиляди и шестнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 2151 по описа за  2016 година.                     

На именното повикване в 09,45 часа се явиха:

         За жалбоподателя „ИНДЖОВ 19” ЕООД представлявано от К.Г.И. - редовно уведомен, представител не се явява.

         За ответника - директор на Дирекция „ОДОП” Бургас при ЦУ на НАП – София, редовно уведомен, се явява юк.  Ж.  -  представя пълномощно.

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпила молба от жалбоподателя „ИНДЖОВ 19” ЕООД с вх. № 11462/13.12.2016 г., с която моли да се даде ход на делото. Заявява, че поддържа жалбата, както и направените с нея доказателствени искания.

 

         По хода на  делото:

 

Юк. Ж.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА жалбата на „ИНДЖОВ 19” ЕООД, с ЕИК по Булстат 128018749, със седалище и адрес на управление- гр.Ямбол, ул.“Ямболен“ №44, представлявано от К.Г.И. против Ревизионен акт № Р-02000215009288-091-001/23.08.2016 г., издаден от началник сектор и старши инспектор по приходите при ТД НАП – Бургас, потвърден като с решение № 253/24.10.2016 г. на директора на Дирекция „ОДОП”- Бургас .

 

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно нормата на чл. 170 АПК и чл. 154 ГПК, във вр. с § 2 ДР ДОПК.

 

Юк. Ж.: Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана. Относно искането за допускане на експертизи по т. 3 от жалбата, предоставям на съда. Относно доказателствата в т.1 от жалбата на предпоследен лист, в конкретния случай е представена цялата административната преписка  във връзка с обжалвания ревизионен акт и не следва да бъдат представени отменения ревизионен акт и ревизионен доклад. Има протокол, в който са посочени доказателствата от предходната ревизия - Протокол № 0530727/25.07.2016 г. С този протокол са приобщени доказателства от първата ревизия. По отношение   възражението на жалбоподателя, че не са представени част от доказателствата, същият не е посочил кои именно счита, че не са му връчени. Това твърдение не почива на конкретни факти. Представена е административната преписка  и  считам, че не следва да се представят други доказателства. Ако съдът прецени, ще представим отменения ревизионен акт.

 

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка  писмени доказателства.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото, извърши необходимите справки  и оглед на място на посочените в жалбата обекти,  да отговори на поставените от жалбоподателя въпроси, формулирани в жалбата.

НАЗНАЧАВА за изготвяне на заключението вещото лице инж. С.И. при депозит в размер на 800.00 лв., вносими от жалбоподателя в 7- дневен  срок от уведомяването.

ДОПУСКА извършването на съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото и извърши необходимите справки в счетоводството на жалбоподателя и на доставчиците, да отговори на поставените от жалбоподателя въпроси, формулирани в жалбата.

НАЗНАЧАВА за изготвяне на заключението вещото лице С.В.А. при депозит в размер на 1000.00 лв., вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от уведомяването.

ЗАДЪЛЖАВА директора на Дирекция „ОДОП” Бургас да представи, надлежно заверени, Ревизионен акт № Р-02002815000742-091-001/26.08.2015 г. от извършената първа ревизия на дружеството, ревизионния доклад, въз основа на който е издаден ревизионния акт, както и  Решение № 285/09.11.2015 г.  на директора на Дирекция „ОДОП”- Бургас, в 7-дневен срок, считано от днес.

 Да се уведомят вещите лица за изготвяне на заключенията след заплащане на определените депозити.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 15.02.2017 година от 10,45  часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10,00 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: