Р Е Ш Е Н И Е

 

град Бургас, №    787               / 20.04.2018г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на двадесет и втори март, през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                    ЧЛЕНОВЕ:  СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                                                                         ДИАНА ГАНЕВА

 

при секретар Сийка Хардалова, изслуша докладваното от съдия Л.АЛЕКСАНДРОВА по КАНД № 214/2018г. за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Касаторът М.Б., ЛЧН 1001795605 с адрес ***, е оспорил решение № 1725/06.11.2017г. постановено по АНД № 3149/2017г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 228508-F211998/07.10.2016г. издадено от директор на Дирекция „Обслужване“ към ТД на НАП Бургас. С наказателното постановление на касатора за нарушение на чл.125, ал.5 от ЗДДС, на основание чл.181, ал.1 от ЗДДС е наложена глоба в размер на 500 лв. Иска оспореното решение да бъде отменено.

В съдебно заседание касаторът и ответникът по касация, редовно призовани, не се явяват и не изпращат представители.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас счита, че касационната жалба е неоснователна, а обжалваното решение предлага да оставено в сила.

Съдът като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните намира следното:

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице, разгледана по същество е неоснователна.

Обжалваното решение е правилно.

Касаторът е наказан за това, че след като е регистриран по ЗДДС от 17.06.2013г. не е подал за данъчен период за м.януари 2016г. най-късно до 14.02.2016г. информация от отчетните регистри към справката-декларация по ЗДДС, вкл. на магнитен или оптичен носител. АУАН е съставен на 09.05.2016г., наказателното постановление е съставено на 07.10.2016г.

Съдът е приел, че нарушението е доказано по несъмнен начин, посочени всички съставомерни признаци. При съставяне на АУАН и издаване на наказателното постановление не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да водят до отмяна на НП.

Настоящият съдебен състав счита, че констатираното нарушение е доказано от административнонаказващия орган, спазени са процесуалните правила на ЗАНН при установяване на нарушението и издаване на наказателното постановление. Съдът не е допуснал съществено нарушение на съдопроизводствените правила.

Единственото възражение, което се съдържа в касационната жалба е, че касаторът не е получил нищо на английски език. Твърди, че чете с Гугъл-преводач от интернет и счита, че това е основание за отмяна на решението и на наказателното постановление.

Касаторът е упълномощила лицето В.Н.Щ. да го представлява и подписва върху всякакви документи пред ТД на НАП Бургас, като има право да попълва, да подписва, да подава на хартиен носител и по електронен път и да получава всякакви документи без ограничение. В пълномощното се съдържат и други правомощия, които М.Б. е предоставил на В.Щ., все свързани с общуването с ТД на НАП, НОИ и Националния статистически институт. Пълномощното е нотариално заверено, като при заверката на подписа е използван преводач, чиято функция е надлежно удостоверена в самото пълномощно.

Според настоящия състав касаторът е възложил представителна власт на българско физическо лице да се занимава с неговите отношения, които ще възникнат по какъвто и да е повод с ТД на НАП Бургас. За това съдът счита, че касаторът е разполагал с възможност да разбере в какво е обвинен, че е извършил и да организира защитата си, още повече, че процесния АУАН е връчен именно на упълномощеното лице. Освен това, както и районният съд е посочил в мотивите си, касаторът не се е възползвал от правото си да се яви в съдебно заседание и да поиска назначаването на преводач.

На следващо място следва да се посочи, че с разпореждане от 08.12.2017г. районният съд е указал решението да бъде преведено и превода също да се връчи на жалбоподателя Б.. На 11.12.2017г. за преводач е бил назначен Б.П.Г.. Преведеното решение е било изпратено до жалбоподателя с известие за доставяне на 18.12.2017г. Според отбелязване в известието преводът е получен лично от жалбоподателя на 21.12.2017г.

Всички тези факти водят до извода, че твърдението в жалбата е необосновано с оглед събраните доказателства. Не е нарушено правото на защита на лицето. 

Поради неоснователност на касационните оплаквания решението на районния съд следва да бъде оставено в сила.

На основание чл.221, ал.2 във вр. с чл.218 от АПК, във вр. с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд Бургас,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1725/06.11.2017г. постановено по АНД № 3149/2017г. по описа на Районен съд Бургас.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                               ЧЛЕНОВЕ: