ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 16.03.                                                                      град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        ХV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На шестнадесети март                               две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

    ЧЛЕНОВЕ: 1. СТАНИМИР ХРИСТОВ

       2. ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар:  Г.Д.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева

Административно дело номер 214 по описа за 2017 година

На именното повикване в 10:36 часа се явиха:

 

За касатора – Общинска служба „Земеделие“ Бургас, редовно уведомен, се явяват юк. Кавалджиева и юк. Чавдаров, надлежно упълномощени, представят пълномощно.

За ответника по касация – Сливенска метрополия, редовно уведомен, се явява адв. Илиева с пълномощно, което представя и адв. Д. с пълномощно представено пред районния съд.

За Окръжна прокуратура - Бургас се явява прокурор Галя Маринова.

Заинтересованата страна – Регионална дирекция по горите Бургас, редовно призована, се представлява от юк. Милушев, надлежно упълномощен, представя пълномощно.

За заинтересованата страна – Държавно горско стопанство Бургас, редовно призовано, се явява адв. Михалев – представя пълномощно.

Заинтересованата страна – Изпълнителна агенция по горите, редовно призована, не изпраща представител.

 

Становище по хода на делото:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Поради липса на процесуални пречки за даване ход  на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Становище по касационната жалба и доказателствените искания:

 

Юк. КАВАЛДЖИЕВА: Поддържаме касационната жалба. Нямаме доказателствени искания.

 

Адв. ИЛИЕВА: Оспорваме изцяло жалбата като неоснователна по съображенията изложени в отговора по касационната жалба. Нямаме искания по доказателствата.

 

Адв. МИЛУШЕВ: Поддържам жалбата. Нямам доказателствени искания.

 

Адв. МИХАЛЕВ: Поддържам жалбата. Нямам доказателствени искания.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че касационната жалба е процесуално допустима. Нямам доказателствени искания.

 

С оглед изявлението на страните за липса на доказателствени искания, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания.

 

Юк. КАВАЛДЖИЕВА: Моля да уважите касационната жалба, да отмените първоинстанционното решение и да потвърдите издаденото решение на Общинска служба „Земеделие“ Бургас.

 

Адв. ИЛИЕВА: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна. Моля да потвърдите първоинстанционното решение. Издадените актове на ОСЗ са немотивирани, което е абсолютна процесуална пречка, за да може съдът да осъществи контрол по незаконосъобразността им. Поддържаме всички съображения за незаконосъобразност на оспорените административни актове като считаме, че при условие, че съдът приеме решението на първа инстанция за неправилно, следва да обсъди направените пред Районен съд Бургас  искания за обявяване  за нищожност и незаконосъобразност на административните актове.

Претендирам разноски.

 

Юк. МИЛУШЕВ: Представям писмени бележки относно твърдението за липса на мотиви в обжалваното решение на ОС „Земеделие“ гр. Бургас. Считам, че следва да се приложи тълкувателно решение № 16 от 31.03.1975 г. на ОС на гражданска колегия на Върховния съд и решение № 2375/2016 г. на Административен съд Бургас, което представям по идентичен казус.

Моля да се уважи жалбата и да се оставят в сила процесните решения за възстановяване на стари реални граници, постановени от ОС „Земеделие“ гр. Бургас.

 

Адв. МИХАЛЕВ: Подадената касационна жалба е основателна. Подали сме писмен отговор в установения срок. При постановяване на решенията са спазени всички изисквания на материалния закон - Закона за собствеността и издаването на тези решения са в съответствие с предвидения специален ред, установен в ЗВСГЗГФ и ППЗВСГЗГФ., поради което считаме, че жалбата е основателна.

 Моля да ни присъдите разноските по делото, съгласно списък, който представям.

 

РЕПЛИКА на адв. ИЛИЕВА: Моля съдът при постановяване на съдебното решение, при условие, че съобрази представеното за сведение на съда като практика решение на Административен съд Бургас, да цени решението по адм. дело № 1516/2016 г. на Административен съд Бургас по идентичен казус, което е изцяло в обратния смисъл от представеното решение на колегата.

 

ПРОКУРОРЪТ: Касационната жалба е неоснователна. Моля да оставите в сила решението на БРС като правилно и законосъобразно.

 

Съдът, обявява устните състезания за приключили.

Уведоми страните, че ще обяви решението си в разумен срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: