Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№:         504                        22.03.2016г.                             гр.Бургас,

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Административен съд – гр.Бургас                                                        ХІІІ-ти състав

На двадесет и пети февруари,                     две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

Председател:       Таня Евтимова

Членове:           1. Станимира Друмева

                           2. Румен Йосифов

 

Секретаря: С.К.

Прокурор: Галя Маринова

Като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

касационно наказателно административен характер дело № 214 по описа за 2016 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр.ІІ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), вр. чл.348 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), вр. чл.208-228 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на Н.Х.Е., ЕГН-**********,***, против решение № 1823/21.12.2015г. постановено по НАХД № 5124/2015г. на Районен съд Бургас, с което е изменено наказателно постановление (НП) № 15-0769-002502/08.09.2015г. издадено от началника на Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР-Бургас, с което за нарушение по чл.140, ал.1 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП), на основание чл.175, ал.1, т.1, предл.3 от ЗДвП са му наложени административни наказания глоба в размер на 100 лева и лишаване от право да управлява моторно превозно средство (МПС) за срок от три месеца и за нарушение по чл.150а, ал.1 от ЗДвП, на основание чл.177, ал.1, т.2, предл.1 от ЗДвП му е наложено административно наказание глоба в размер на 150 лева, като наложените наказания са намалени както следва: за нарушението по чл.140, ал.1 от ЗДвП – глобата в размер на 50 лева и лишаването от право да управлява МПС в размер на два месеца, а за нарушението по чл.150а, ал.1 от ЗДвП – глобата в размер на 100 лева.

От касационната инстанция се иска да отмени оспорвания акт и да отмени изцяло НП, тъй като в случая при поставянето на регистрационната табела на мотоциклета са били спазени всички изисквания на Наредба № I-45 от 24.03.2000г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства (Наредба № І-45/24.03.2000г.). Същата е била монтирана в пункта за регистрация и идентификация в Сектор „Пътна полиция“ Пловдив и е била закрепена по начин непозволяващ неправомерното й демонтиране. По отношение на деянието по чл.150а, ал.1 от ЗДвП се счита, че същото представлява маловажен случай по смисъла на чл.28 от ЗАНН. Касаторът не се явява и не се представлява в съдебно заседание, не ангажира доказателства и не прави искания.

Ответникът по касация – началник на Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР-Бургас, редовно уведомен, не се явява, не се представлява и не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването и пледира за оставяне в сила на атакувания съдебен акт.

 

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е частично основателна.

Производството пред Районен съд Бургас е образувано по жалба на Н.Х.Е. против НП №  15-0769-002502/08.09.2015г. на началника на сектор „ПП” при ОД на МВР-Бургас, с което за нарушение по чл.140, ал.1 от ЗДвП, на основание чл.175, ал.1, т.1, предл.3 от ЗДвП, са му наложени глоба от 100 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца и за нарушение по чл.150а, ал.1 от ЗДвП, на основание чл.177, ал.1, т.2, предл.1 от ЗДвП, му е наложени глоба от 150 лева.

Районният съд е разгледал спора по същество и след разпит на актосъставителя Т., който само с две изречения е разказал за проверката, с лаконични мотиви е приел, че при издаването на акта за установяване на административно нарушение (АУАН) и НП не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, Н.Е. с деянието си е осъществил съставите на двете нарушения – чл.140, ал.1 от ЗДвП, защото на мотоциклета управляван от него не е имало регистрационни табели поставени на определените за целта места и по чл.150а, ал.1 от ЗДвП, защото не е притежавал свидетелство за управление на МПС, валидно за категорията към която спада управляваното от него превозно средство. Първостепенният съд е намерил, че определените наказания в НП са прекомерни с оглед целите на чл.12 от ЗАНН и принципите на чл.27 от ЗАНН, поради което и предвид младата възраст на нарушителя ги е намалил: за нарушението по чл.140, ал.1 от ЗДвП – глобата в размер на 50 лева и лишаването от право да управлява МПС в размер на два месеца, а за нарушението по чл.150а, ал.1 от ЗДвП – глобата в размер на 100 лева.

Решението на Районен съд Бургас е постановено при нарушение на приложимия материален закон в частта му досежно нарушението по чл.140, ал.1 от ЗДвП, вр. чл.175, ал.1, т.1, предл.3 от ЗДвП, а в останалите си части е правилно и законосъобразно.

Предмет на касационна проверка съгласно чл.218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

Съгласно нормата на чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН при издаване на НП, административно-наказващият орган е задължен да посочи точното описание на нарушението, датата и мястото, където е извършено обстоятелствата, при които е извършено, както и доказателствата, които го потвърждават. Тези изисквания са изрично визирани с оглед изясняване на фактическата обстановка. От своя страна чл.52, ал.4 от ЗАНН задължава наказващият орган преди да се произнесе по преписката, да провери акта с оглед на неговата законосъобразност и обоснованост и да прецени възраженията и събраните доказателства, а когато е необходимо да извърши разследване на спорните обстоятелства.

От съществено значение за съставомерността на деянието по чл.140, ал.1 от ЗДвП е ясното и точно посочване както в АУАН, така и в НП на мястото определено за поставяне на табелата с регистрационния номер, тъй като именно по този начин се определя, че поставянето на табелата на всяко друго място би било в нарушение на тази разпоредба. Определеното място не само, че не е посочено от наказващия орган, то не е установено както чрез липсващите средства на проверката по чл.52, ал.4 от ЗАНН, така и в хода на осъщественото от съда съдебно следствие. Същото не е посочено и в АУАН за да се приеме наличие на обвързваща доказателствена сила по чл.189, ал.2 от ЗДвП, но дори и да беше посочено, то не е потвърдено при разпита на актосъставителя пред съда. Предвид това неустановяване на мястото определено за поставяне на табелата с регистрационния номер и твърдението на жалбоподателя, че табелата е била поставена от компетентните полицейски органи в Сектор „Пътна полиция“ Пловдив означава, че не наказаното лице носи доказателствена тежест за установяване на обстоятелството, че регистрационната табела е поставена в съответствие с изискванията на Наредба № І-45/24.03.2000г., а органът носи доказателствената тежест за установяване на всички съставомерни елементи на това административно нарушение. Последното не е сторено от наказващия орган нито в хода на административно-наказателното производство, нито пред съда. След като не е ясно кое е правилното място за поставяне на регистрационната табела, то не може да се счита, че мястото на което тя фактически е била поставена, е неправилното такова. Тази неопределеност е следвало да бъде квалифицирана от районния съд като допуснато от органа съществено нарушение на процесуалните правила, чието наличие представлява основание за отмяна на НП в тази му част поради допуснати съществени нарушения на процесуалните правила по чл.57, ал.1, т.5 и чл.52, ал.4 от ЗАНН.

Настоящата инстанция споделя изводите на районния съд за установяване на допуснатото извършителство на нарушението по чл.150а, ал.1 от ЗДвП от страна на касатора, неговата вина и липсата на допуснати съществени процесуални нарушения при издаването на АУАН и НП по отношение на това нарушение. Съдебният акт в тази му част се подкрепя от събраните по делото доказателства. Наведените в жалбата касационни основания досежно това нарушение касаят приложението на чл.28 от ЗАНН. Посочените обстоятелства – липса на вредни последици и твърдението, че към момента на проверката нарушителят се е обучавал за водач от категория „А“, не могат да допринесат за квалифициране на това деяние като маловажен случай по смисъла на чл.28 от ЗАНН, поради което съдебният състав намира изложените възражения в този смисъл за неоснователни, с оглед значимостта на охраняваните обществени отношения, обезпечаващи безопасното движение по пътищата. Районният съд е проявил достатъчна снизходителност, отчитайки като смекчаващо вината обстоятелство младата възраст на нарушителя, като е намалил размера на наказанието за нарушението по чл.150а, ал.1 от ЗДвП и мотивите в тази връзка следва да бъдат споделени.

 Предвид изложените мотиви след като извърши изискуемата служебна проверка, касационната инстанция намира решението на районния съд за незаконосъобразно в частта досежно нарушението по чл.140, ал.1 от ЗДвП, вр. чл.175, ал.1, т.1, предл.3 от ЗДвП, а в останалите му части за валидно, допустимо и правилно, поради което същото следва да се остави в сила в тази част.

Мотивиран от изложеното и на осн. чл.221, ал.2, вр. чл.218 от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр.Бургас ХІІІ-ти състав   

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ  решение № 1823/21.12.2015г. постановено по НАХД № 5124/2015г. на Районен съд Бургас, в частта, с която е изменено наказателно постановление № 15-0769-002502/08.09.2015г. издадено от началника на Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР-Бургас, с което на Н.Х.Е., ЕГН-**********,***, за нарушение по чл.140, ал.1 от ЗДвП, на основание чл.175, ал.1, т.1, предл.3 от ЗДвП са наложени административни наказания глоба в размер на 100 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца, като вместо това постановява:

 ОТМЕНЯ  наказателно постановление № 15-0769-002502/08.09.2015г. издадено от началника на Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР-Бургас, в тази му част.

ОСТАВЯ в сила решение № 1823/21.12.2015г. постановено по НАХД № 5124/2015г. на Районен съд Бургас в останалата му част.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

                                               ЧЛЕНОВЕ:                 1.

 

 

 

 

                                                                                     2.