Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                             

    649     /03.04.2015 година, град Бургас

 

Административен съд - Бургас, на пети март две хиляди и петнадесета година, в открито заседание, в състав:

                                                                                 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павлина Стойчева

ЧЛЕНОВЕ: Даниела Драгнева  

Веселин Енчев

 

при секретар Г.Ф.  и прокурор Тони Петрова

разгледа докладваното от съдия Енчев адм. дело № 214/2015 година

 

Производството по чл.63 ал.1 от ЗАНН във връзка с глава ХІІ от АПК.

Образувано е по касационна жалба от процесуален представител на Митница Бургас против решение № 2043/2014 година, постановено по н.а.х.д. № 4726/2014 година по описа на Районен съд – Бургас (РС).

С обжалваното решение е отменено наказателно постановление № 214/09.10.2014 година на началника на Митница –Бургас (НП), с което на „Гинс Агро“ ООД, за нарушение на чл.100 ал.1 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), на основание чл. 123 ал.2 от ЗАДС, е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лева, на основание чл.124 ал.1 от ЗАДС са отнети в полза на държавата стоките предмет на нарушението и на основание чл.124а, ал.1, вр.чл.123, ал.2 от ЗАДС дружеството е лишено от право да упражнява търговска дейност с акцизни стоки за срок от един месец.

Касаторът поддържа, че решението за незаконосъобразно. Твърди, че НП е издадено в съответствие с приложимото материално право, а в административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения.

Иска отмяна на решението и потвърждаване на НП.

Ответникът не изразява становище по жалбата.

Прокурорът пледира неоснователност на касационната жалба.

Касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването.

Разгледана по същество, жалбата е основателна.

За да постанови решението си, съдът е приел, че извършването на нарушението не е доказано по несъмнен начин. Възприел е като достоверни показанията на разпитаните свидетели С. К. и Д. Ц., според които откритите бутилки с алкохол в търговския обект са собственост на С. К. и са били съхранявани в складовото помещение от него за негови нужди.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на РС подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалваното решение с материалния закон, следи служебно.

Доводите на касатора са основателни.

Видно от съдържанието на съставения акт за установяване на административно нарушение и издаденото въз основа на него наказателно постановление, нарушението и обстоятелствата касаещи същото са описани достатъчно разбираемо, извършеното деяние е правилно квалифицирано, като е приложена относимата санкционна разпоредба.

Възражения на касатора относно фактическата обстановка, установена от РС, настоящият съдебен състав намира за основателни.

Складовото помещение, в което са открити 23 бутилки с алкохол, облепени с бандерол, чиито срок на валидност е изтекъл, е с непосредствен достъп откъм търговския обект – магазин, разположен на улица „Марин Дринов“ № 28 в град Бургас – стопанисван от санкционираното дружество. Поддържаните от търговеца твърдения пред РС, че помещението в което е държан етиловия алкохол не е прилежащо към търговския обект, а е самостоятелно такова и не се ползва за търговски цели, като вратата към него е била инцидентно отворена в деня на проверката, касационният състав на съда намира, че се явяват защитна теза, която не се подкрепя от събраните по делото доказателства.

Видно от свидетелските показания на свидетелката Д. - Ц., служителка в „Гинс Агро“ ООД, помещението в което е открит алкохола е било с отключената врата към магазина („влизайки в магазина, видях че проверяващите са влезли в помещението“). Самото помещение се е ползвало, за да обслужва търговската дейност на дружеството („това помещение се отваря, когато има по – голяма стока за обекта в с. Младежко, за да не я съхраняваме в магазина се съхранява там“).

Свидетелят П., участвал в извършването на проверката, заявява са се съхранявали голямо количество алкохолни и безалкохолни напитки, подредени на рафтчета и в кашони.

Свидетелят С. К., баща на управителя на „Гинс Агро“ ООД поддържа, че откритите бутилки алкохол са негова собственост, показания които съдът не кредитира, отчитайки родствената връзка между лицата.

С оглед ангажираните свидетелски показания, настоящият касационен състав приема, че в момента на проверката достъпът до помещението, в което е открит алкохола, се е осъществявал от магазина, от служители на дружеството, а в това пространство са се съхранявали стоки, обслужващи търговската дейност на „Гинс Агро“ ООД. Затова, правилно от наказващия орган е прието, че алкохолът е държан от дружеството. Следва да се има предвид, че отговорността на юридическите лица е безвиновна и за да бъде ангажирана е достатъчно само обективно да бъде констатирано неизпълнение на определеното задължение, както е в настоящия случай, тъй като от търговеца не е представен документ удостоверяващ плащането, начисляването или обезпечаването на акциза от него или друго лице.

 С оглед изложеното и на основание  чл.221 ал.2 от АПК, във връзка с чл.63 ал.1 изр.2 от ЗАНН, обжалваното решение следва да бъде отменено, като вместо него бъде постановено друго, с което НП да се потвърди. Затова, съдът

 

Р Е Ш И

 

ОТМЕНЯ решение № 2043/2014 година, постановено по н.а.х.д. № 4726/2014 година по описа на Районен съд – Бургас.

Вместо него постановява

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 214/09.10.2014 година на началника на Митница –Бургас.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно.

                       

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                           ЧЛЕНОВЕ: