ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 10.04.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На десети април                                         две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:                                 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 214 по описа за  2013 година.                     

На именното повикване в  9,45 часа се явиха:

За жалбоподателя „Хелио Турс-с” АД - редовно уведомен, се явява адв. С. – представя пълномощно.

За ответника старши инспектор в сектор Бургас РДНСК Югоизточен район - редовно уведомен, се явява юк. К. – представя пълномощно.

Явява се вещо лице инж. М.Р.Г..

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилото заключение на вещо лице инж. М.Г. с вх. № 3322/04.02.2013 г., което е в срока по чл. 199 от ГПК.

 

Адв. С.: Да се даде ход на делото.

Юк. К.:  Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА жалбата на „Хелио-турс-с”   АД - гр. Созопол с ЕИК по БУЛСТАТ 102004621, с адрес на управление гр. Созопол, къмпинг „Каваците”, представлявано от Е.З.Б. против Заповед № ДК-02-Б-51/16.06.2010г. на старши инспектор в Сектор Бургас, РДНСК - Югоизточен район, издадена на основание чл.225, ал.1 от ЗУТ.

 

Адв. С.: Моля да уважите  подадената от дружеството жалба срещу заповедта от началника РДНСК Югоизточен район. Издадената заповед е незаконосъобразна и следва да бъде отменена, независимо от това, че е изпълнена към настоящия момент.

Моля, да се изслуша вещото лице.

 

Юк. К.: Оспорвам жалбата. Моля, да приемете административната преписка. Моля, да се изслуша вещото лице.

 

СЪДЪТ пристъпва към установяване самоличността на вещото лице, както следва:

 

    Инж. М.Р.Г. българка, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без особени отношения със страните по делото.

Вещото лице е предупредено за наказателната отговорност по чл. 291 от НК за даване на невярно заключение и обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОС НА АДВ. С.:*** има ли практика промени и изменения да се нанасят върху съществуващия кадастрален план?

 

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: По принцип официалните кадастрални планове се попълват във времето с измененията в кадастъра. В случая има план от 1986 г., който е ведомствен, възложен от тогавашното ТК „Балкантурист”, и е отразил към него момент вече съществуващия къмпинг. През 1997 г. във връзка с изготвяне на картата на възстановената собственост на земеделските земи, фирмата, която изготвя картата на възстановените земеделски земи в землището на гр. Созопол, е попълнила картата, след което е направила помощен план кои имоти влизат в картата на възстановената собственост на земеделски земи.

 

ВЪПРОС НА АДВ. С.: Санитарният възел кога е построен, преди строителното разрешение, което е по делото, или след него?

 

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Санитарният възел е заснет през 1986 г., и може да се каже, че е построен преди 1987 г. Нося умалено копие на този план.

Вещото лице предоставя  на съда и страните умалено копие на този план.

През 1986 г. така е изглеждал къмпинга, като посочвам санитарния възел, за който става въпрос.

 

ВЪПРОС НА АДВ. С.:  Когато има един план и се построи нещо ново, се попълва върху съществуващия план, дали това се е случило?

 

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Въпросният обект си е съществувал и е отразено.

 

ВЪПРОС НА АДВ. С.: Приложеното по делото Строително разрешение № 7, относимо ли е към въпросната сграда, или не?

 

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Считам, че Строително разрешение № 7 не се отнася за същия санитарен възел, тъй като първо е от 1987 г. и второ пише къмпинг „Смокините” и няма подробен план за застрояване. Считам, че не се отнася за този обект Разрешение № 7.

 

Адв. С.: Нямам повече въпроси.

 

ВЪПРОС НА ЮК. К.: Каква е територията в къмпинг „Каваците” към настоящия момент?

 

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Води се селскостопански фонд и се възстановява като селскостопански фонд.

 

ВЪПРОС НА ЮК. К.: Правени ли са планове за преотреждане на земята?

 

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Не са открити такива планове.

 

Адв. С.: Във връзка с това, че в дружеството се намира план на изградената цялостна ВиК и Електро мрежа, изградена след 1987 г., считам, че би следвало да се допусне допълнителна задача на вещото лице,  която след запознаване с тези планове да отговори на въпроса кога е изградена процесната сграда преди или след строителното разрешение, приложено по делото, тъй като къмпинг „Каваците” и къмпинг „Смокините” по това време са били един и същ къмпинг.

Моля да допуснете до разпит един свидетел  при довеждане, с чиито показания ще установяваме годината на построяване на процесната сграда.    Ние считаме, че няма как да бъде одобрен техническия проект за електро мрежа и ВиК мрежа, ако преди това не е имало Генерален план.          През годините е имало палежи и наводнения и една част от строителните разрешения и документи са унищожени или безвъзвратно загубени.

 

Юк. К.: Предоставям на съда по доказателствените исканията.

 

Съдът по направеното искане на процесуалния представител на жалбоподателя за допускане на допълнителна задача на вещото лице и допускане до разпит на свидетел, който да докаже годината на изграждане на процесния имот, намира същите за неоснователни, поради което следва да бъдат оставени без уважение, предвид обстоятелството, че по делото се намират достатъчно писмени доказателства, които да установят тези факти.

 

По доказателствата, Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства, както и представените в днешното съдебно заседание.

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице и му определя окончателно възнаграждение в размер на 400.00 лева, платими от внесения депозит. /издаден РКО 400.00 лв. на 10.04.2013г./

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на процесуалния представител на жалбоподателя за събиране на допълнителни доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

Адв. С.: Представеният с експертизата кадастрален план е неотносим към предмета на делото, който не представлява официален документ и не представлява индивидуален административен акт по смисъла на закона. В този смисъл, аз считам, че неговото съдържание не може да бъде основание за доказване на обстоятелствата по делото.

По отношение на жалбата, считам, че същата е основателна. Представили сме строително разрешение, което е неоспорено от ответника и доказва, че се отнася за санитарна група 1 и 2.

По доказателственото искане, неприето от Вас в днешното съдебно заседание, искам да кажа, че с допускането на тази задача към вещото лице щеше да внесе яснота, че съществуващият и одобрен от Община Созопол  план за Електро и ВиК мрежа е извършен след строителното разрешение. Моля да върнете делото за продължаване на производствените действия. Съществува цялостно завършена процедурата по създаването на този проект, тоест ако установим наличие на Генерален план или ПУП, това ще изясни делото. Засега делото е неизяснено. Ние сме представили строително разрешение, доказали сме, че сградата е построена преди срока по § 16 от ЗУТ – 1987 г., поради което считаме, че сградата е търпим строеж и не е следвало да бъде премахната.

Моля да уважите жалбата.    

Моля да ни присъдите направените по делото разноски.

 

Юк. К.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. От заключението на вещото лице се установи безспорно, че дори строежът да е изпълнен в периода относим към прилагането на разпоредбата на § 16 от ДР на ЗУТ - месец април 1987 г., същият не съответства като предназначение на предназначението на територията и не може да бъде съобразен с тогавашното градоустройство, както и с действащото градоустройство към настоящия момент, като липсващо такова изобщо. Процесният обект е без строителни книжа, изпълнен в територия без подробен устройствен план, безспорно незаконен и  е следвало да бъде премахнат от органите на РДНСК на основание чл. 225 от ЗУТ.

Моля да се остави заповедта на началника на РДНСК Югоизточен район  в сила.

Моля за присъждане на  юрисконсултското възнаграждение.

 

СЪДЪТ СЧЕТЕ делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: