О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е 

 

Град Бургас, 17.02.2012г.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – град БУРГАС, пети състав, на седемнадесети февруари през две хиляди и дванадесета година, в закрито заседание, в състав:

                                                           

СЪДИЯ: Станимира Друмева

                            

като разгледа докладваното от съдия ДРУМЕВА административно дело № 214 по описа за 2012 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.147, ал.3 от ДОПК.

Образувано е по жалба, подадена от „К & С Коцев и Цветанов” ООД, ЕИК 102899611, със седалище и адрес на управление: гр.***, представлявано от управителя Б.В.Ц., против решение № 27/18.01.2012г., издадено от директора на дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Бургас при ЦУ на НАП, с което на основание чл.147, ал.1 от ДОПК е оставена без разглеждане, като просрочена, жалбата на дружеството против ревизионен акт № 02251100075/03.11.2011г., издаден от главен инспектор по приходите в ТД на НАП-гр.Бургас, и е прекратено административното производство, образувано по подадената от „К & С Коцев и Цветанов” ООД жалба с вх. № 04-К-Ж-446/01.12.2011г.  против посочения ревизионен акт.

Жалбоподателят изразява несъгласие с административния акт. Сочи, че поради особени непредвидени обстоятелства жалбата против издадения му ревизионен акт не е входирана в установения срок. Твърди, че са предприети всички необходими правни и фактически действия за обжалване на ревизионния акт, като в хода на провелото се административно производство е оказвано съдействие на органа по приходите и са предоставени всички поискани документи.

Ответникът – директорът на дирекция “ОУИ” – Бургас, представя  административната преписка по оспорването.

Бургаският административен съд, като прецени доводите на страните, ангажираните по делото доказателства и съобразно закона, намира за установено следното:

Жалбата е процесуално допустима, като подадена пред надлежен съд, от надлежно легитимирано лице и в законоустановения по чл.147, ал.3 от ДОПК срок.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

С оспореното решение № 27/18.01.2012г., директорът на дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Бургас при ЦУ на НАП, е оставил без разглеждане жалбата на „К & С Коцев и Цветанов” ООД срещу ревизионен акт № 02251100075/03.11.2011г. на орган по приходите в ТД на НАП-гр.Бургас и е прекратил производството по нея. За да постанови този резултат, решаващият орган е приел, че жалбата, с която е сезиран, е подадена след изтичане на срока по чл.152 от ДОПК. Тези изводи съответстват на събраните в хода на административното производство доказателства и постановеният правен резултат е законосъобразен.

Обжалваният по административен ред ревизионен акт № 02251100075/03.11.2011г. е издаден от главен инспектор по приходите в ТД на НАП-гр.Бургас след извършена данъчна ревизия на „К & С Коцев и Цветанов” ООД. Относно пропускането на срока за обжалване на ревизионния акт по чл.152 от ДОПК, жалбоподателят на излага конкретни доводи и възражения. Посочените в мотивите на оспореното решение факти и обстоятелства съответстват на събраните доказателства. Въз основа на тях правилно е прието от директора на Д „ОУИ” – Бургас, че ревизионният акт е бил редовно връчен лично на представляващия дружеството – жалбоподател на 10.11.2011г., което е надлежно документирано със съставената към акта разписка и вписаните в нея данни. Съгласно чл.152, ал.1 от ДОПК, ревизионният акт може да се обжалва изцяло или в отделни негови части в 14-дневен срок от връчването му. В случая, 14-дневният срок за обжалване на ревизионния акт пред горестоящия административен орган е изтекъл на 24.11.2011г. (присъствен ден), както е прието и в обжалваното решение. Жалбата против РА № 02251100075/03.11.2011г., с вх.№ ИТ-00-15501 на ТД на НАП-гр.Бургас, е подадена на 25.11.2011г., след изтичане на срока за обжалване по чл.152, ал.1 от ДОПК, поради което правилно е била оставена без разглеждане, като просрочена.

Горните фактически обстоятелства не са опровергани по делото от страна на жалбоподателя. Предвиденият в чл.152, ал.1 от ДОПК срок за обжалване на ревизионния акт е преклузивен и с изтичането му се погасява правото на жалба.

С оглед изложеното съдът намира обжалваното решение за законосъобразно, поради което подадената срещу него жалба следва да бъде отхвърлена, като неоснователна. В тази част, настоящото съдебно определение е окончателно и не подлежи на обжалване.

Относно направеното с жалбата до съда искане за възстановяване на срока за обжалване на ревизионния акт, съдът намира, че не е компетентен да се произнесе.

След като жалбата по административен ред е подадена след изтичане на срока и е недопустима, на основание чл.89, ал.2 от АПК, приложим в производството по силата на препращащата разпоредба на чл.26 от ДОПК, искането за възстановяване на срока за обжалване по административен ред следва да се разгледа от директора на дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Бургас при ЦУ на НАП, който е компетентен да разгледа жалбата.

Съгласно чл.89, ал.1 от АПК, в случаите на оставяне на жалбата без разглеждане поради подаването й след предвидения в закона срок, жалбоподателят в 7-дневен срок от съобщаването на акта за прекратяване на производството може да поиска възстановяване на срока, ако пропускането му се дължи на особени непредвидени обстоятелства. Доколкото искането за възстановяване на срока за обжалване на ревизионния акт е направено с подадената жалба против решение № 27/18.01.2012г. на директора на Д „ОУИ” – Бургас, срокът по чл.89, ал.1 от АПК е спазен.

По изложените съображения преписката следва да се изпрати на директора на Д „ОУИ” – Бургас за произнасяне по искането за възстановяване на срока за обжалване по реда на чл.89 от АПК, вр. чл.26 от ДОПК. В тази част, настоящото съдебно определение не е окончателно и подлежи на обжалване.

Воден от горното, Административен съд – гр.Бургас, пети състав,

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „К & С Коцев и Цветанов” ООД, ЕИК 102899611, със седалище и адрес на управление: гр.***, представлявано от управителя Б.В.Ц., против решение № 27/18.01.2012г., издадено от директора на дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Бургас при ЦУ на НАП, с което е оставена без разглеждане, като просрочена, жалбата на дружеството против ревизионен акт № 02251100075/03.11.2011г., издаден от главен инспектор по приходите в ТД на НАП-гр.Бургас, и е прекратено административното производство, образувано по подадената от „К & С Коцев и Цветанов” ООД жалба с вх. № 04-К-Ж-446/01.12.2011г. против посочения ревизионен акт.

Определението в тази част е окончателно.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на жалбоподателя за възстановяване на срока за обжалване по административен ред на ревизионен акт № 02251100075/03.11.2011г., издаден от главен инспектор по приходите в ТД на НАП-гр.Бургас, и ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази част.

ИЗПРАЩА делото, като преписка, на директора на дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Бургас, при ЦУ на НАП, за произнасяне по искането на жалбоподателя за възстановяване на срока за обжалване по административен ред на ревизионен акт № 02251100075/03.11.2011г., издаден от главен инспектор по приходите в ТД на НАП-гр.Бургас, по реда на чл.89 от АПК.

Определението в тази част може да се обжалва с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България, в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: