ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 11.10.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На единадесети октомври                            две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2149  по описа за 2017 година

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  УМБАЛ „ДЕВА МАРИЯ“ ЕООД,  редовно и своевременно призован, не се явява, представлява се от адв.К., надлежно упълномощена по делото, с представено пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Директор на РЗОК Бургас, редовно и своевременно призован, изпраща процесуален  представител  ю.к.Е.К.с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

 Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

АДВ.К.: Да се даде ход на делото.

Ю.К.КРЪСТЕВА: Да се даде ход на делото.

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  И ГО ДОКЛАДВА

Административното производство е образувано по жалба от „Университетска многопрофилна болница за активно лечение Дева Мария“ЕООД, с ЕИК 200800019, със адрес на упражняване на дейността:град Бургас, кв.Ветран, ул.“Ал.Стамболийски“№32, представлявано от управителя д-р Д.П.Б.против Заповед за налагане на санкция № РД-25-1112/05.07.2017 година на Директора на РЗОК-Бургас.

Указва на страните следната доказателствена тежест: В тежест на административния орган, с оглед обстоятелството, че в разглежданата хипотеза същия действа в условията на обвързана компетентност, е да докаже наличието на материално-правните и процесуално-правните предпоставки за издаване на  заповедтта, включително законосъобразността на постановените със същата санкции.Отделно от горното в тежестта на всяка от страните в процеса в случай, че се позована на позитивни факти и обстоятелства, от които черпи права е да установи наличието на същите с допустимите в производството доказателствени средства.

Докладва постъпилата административна преписка, по опис.

АДВ.К.- Моля да бъде уважена жалбата. Нямам доказателствени искания. Моля да бъде приета предствената административна преписка, както и всички представени доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ К.- Оспорвам  жалбата, като неоснователна  и недоказана. Няма да соча нови доказателства.Да се приеме  административната преписка.

Съдът, с оглед становищата на процесуалните представители на страните

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото пълната административна преписка.

 

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа  страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

АДВ.К.- Моля да уважите жалбата по съображенията  изложени в нея. Заповедта считам  за незаконосъобразна. С оглед на процесуална икономия няма да повтарям  това, което съм написала  в жалбата.

ЮРИСКОНСУЛТ КРЪСТЕВА- Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и да потвърдите издадената заповед Заповед за налагане на санкция № РД-25-1112/05.07.2017 година на Директора на РЗОК-Бургас.Подробни съображения излагам в писмени бележки.Моля да присъдите ю.к.възнаграждение.

Съдът  счете делото  за изяснено и обяви, че ще се произнесе  със съдебен акт в законния срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:07 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: