ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 28.03.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и осми март                            две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 2149 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 13:50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.К.П., редовно призован, не се явява, представлява се от адв. Г., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ - Кмет на Община Айтос, редовно призован, не изпраща представител.

Заинтересованата страна М.М.Х., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна Г.М.Х., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна Р.О.М., редовно призована, явява се лично.

Заинтересованата страна Н.А.М., редовно призована, явява се лично.

Заинтересованата страна П.Д.П., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна Е.П.К., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

 

По хода на делото:

 

адв. Г.: Да се даде ход на делото.

Заинтересованите страни М.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от Д.К.П. против заповед № РД-08-799 от 27.09.2016 г. на кмета на община Айтос, с която заповед е допуснато изготвяне на ПУП- прз за УПИ VII- 2076 в кв. 111 по плана на град Айтос.

 

адв. Г.: Поддържам така подадената жалба по изложените в нея съображения. С оглед входираното становище на община Айтос от 16.01.2017 г. считам наведените там твърдения, а именно че жалбата е недопустима, за неоснователни предвид това, че доверителят ми безспорно е заинтересована страна в процедурата по допускане и изменение на ПУП-ПРЗ за съседния имот и за неговия. Видно от проекта и обяснителната записка е засегнат и неговият имот, както по отношение на регулационната граница, така и по отношение изменението на застроителния план.

Що се отнася до уведомяването чрез обявление на сайта на община Айтос това не е редовният ред за уведомяване. В случая следва да се изпратят съобщения, както се изпращат съобщения за частични изменения от част на квартала.

Тези мои твърдения съм оформила в писмено становище, което представям  в днешно съдебно заседание и моля същото да бъде прието.Също така моля да приемете нотариален акт на жалбоподателя, който е представен по преписката, но не видях да е представен в преписката до съда.

Заявявам, че няма да формулирам искане за допускане на експертиза, както съм вписала в сезиращата съда жалба предвид това, че от самия административен акт е видно, че същият не съдържа изискуемите по закон реквизити и само на процесуални основания следва да бъде отменен.

Други доказателства няма да соча. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Заинтересованите страни М.: Не сме съгласни с новото изменение и смятаме, че процесната заповед е неправилна.

Няма да ангажираме други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът с оглед становището на страните и като взе предвид липсата на формулирани допълнителни доказателствени искания по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените с жалбата, с административната преписка и в днешно съдебно заседание документи като писмени доказателства по делото.

Приключва събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество:

 

адв. Г.: Уважаеми г-н председател, моля да уважите подадената от моя доверител жалба като основателна и допустима, а атакувания акт отмените като незаконосъобразен и издаден при липса на материални и правни основания, посочени в него. Считам, че същият не е издаден съобразно административните правила. Моля за предоставяне на възможност за изготвяне и представяне на писмени бележки по същество на спора. Моля да ни бъдат присъдени направените съдебно-деловодни разноски.

 

Заинтересованите страни М.: Уважаеми г-н председател, моля да отмените заповедта. Считаме, че същата е неправилна и незаконосъобразна.

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Предоставя възможност на страните в 7-дневен срок, считано от днес, да изготвят и представят по делото подробни писмени бележки по същество на спора.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 13,57 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: