ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 09.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На девети октомври                               две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 2148 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 14:45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.А.Р., редовно призован, не се явява и не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ Директор на ОДМВР Бургас, се явява лично, редовно призован, се представлява от гл.юрисконсулт Г.В.-М.с пълномощно от днес.

 

 

ГЛ.ЮРИСКОНСУЛТ В.-М.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА заявление-жалба от А.А.Р. против заповед № 251з-2663/18.07.2018 г. на директора на ОДМВР - Бургас, с която на жалбоподателя е наложена принудителна административна мярка „връщане до страната на произход, страна на транзитно преминаване или трета страна“.

ДОКЛАДВА постъпили с вх.№ 10132/11.9.2018г. доказателства от ответника.

ДОКЛАДВА постъпила с вх.№ 10571/21.09.2018г. копие от административната преписка, предоставено от ответника началник сектор „Миграция“ при ОД МВР Бургас.

 

ГЛ.ЮРИСКОНСУЛТ В.-М.: Оспорвам жалбата. Да се приеме административната преписка, изпратена от началник сектор „Миграция” във връзка с обжалваната заповед. Няма да представям доказателства. Моля да приключите събирането на доказателствата.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА изпратената административна преписка, както и решение 2804/06.03.2018 по административно дело № 7444/2017 г. на Трето отделение на ВАС.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

ГЛ.ЮРИСКОНСУЛТ В.-М.: Моля да постановите решение, с което да оставите без уважение жалбата - предмет на производството като неоснователна  и недоказана. Обжалваната заповед е издадена от компетентен орган в кръга на предоставените му правомощия и при спазване на материално-правните и процесуално- правните предпоставки за това. Моля да имате предвид, че разпоредбата на чл. 41, ал. 1 т.4 от ЗЧРБ задължава административния орган да наложи мярката, която е наложена в процесното производство, когато по отношение на чужденец има решение, влязло в сила за отказ, прекратяване или отнемане на международна закрила или убежище или по отношение на когото производството по Закона за бежанците е прекратено с влязло в сила решение. В случая с писмо от Държавна агенция за бежанците административният орган е изрично уведомен, че с решение, влязло в сила, на жалбоподателя му е отказано предоставяне на международна закрила, с оглед на което административният орган - директорът на МВР Бургас е задължен да издаде процесната заповед и той не разполага с оперативна самостоятелност да прецени дали да извърши горното или не. Отделно от това, изложените в заявлението основания относно застрашаване живота и здравето на жалбоподателя, са обсъдени в Агенцията по бежанците с искането за предоставяне на статут. Същият орган е преценил, че са неоснователни исканията, с оглед на което считам, че наложената административна принуда е в съответствие с материално-правните предпоставки и не е налице отменително основание по чл.146 от АПК.

 Моля да ми присъдите и разноски по делото - юрисконсултско възнаграждение съобразно обичайната практика.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съответния съдебен акт в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: