О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер  2287         27.09.2018г.        град Бургас

 

 

Административен съд – гр.Бургас, XXII-ри състав, на двадесет и седми септември през две хиляди и осемнадесета година в закрито заседание в следния състав:

Съдия: Яна Колева

 

като разгледа адм.д. №2146 по описа за 2018г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е  по   реда  на чл.145 – 178  АПК.

Образувано е по  жалба  на  „Травел систем“ ЕООД със седалище и адрес на управление: с.Огняново, общ.Руен, представлявано от управителя О. М. М.  срещу Заповед за налагане на принудителна административна мярка №ОП-437-026949 от 12.07.2018г. на Директор на дирекция „Контрол“ в ТД на НАП-Бургас.

С разпореждане №365 от 08.08.2018г. съдът е дал указания за представяне на платежен документ за внесена по сметката на Административен съд-Бургас държавна такса в размер на 50лв. в седмодневен срок от получаване на съобщението. До управителя е изпратено съобщение, което той е получил лично на 28.08.2018г. и на 05.09.2018г. срокът, определен от съда, за внасяне на таксата е изтекъл. На 19.09.2018г. е извършена справка в извлеченията на счетоводството на Административен съд Бургас, откъдето е констатирано, че не постъпила сума от 50лв. за образуване на настоящото административно дело. Ето  защо  и на основание чл.158, ал.3 вр. с ал.1, вр. с чл.151, ал.1, т.3 от АПК  жалбата следва  да  бъде  оставена  без разглеждане, а  производството  по  делото – прекратено.  По изложените съображения, на основание чл.158, ал.3 от АПК, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ       :

 

ОСТАВЯ  БЕЗ  РАЗГЛЕЖДАНЕ   жалбата  на  „Травел систем“ ЕООД със седалище и адрес на управление: с.Огняново, общ.Руен, представлявано от управителя О. М. М. срещу Заповед за налагане на принудителна административна мярка №ОП-437-026949 от 12.07.2018г. на Директор на дирекция „Контрол“ в ТД на НАП-Бургас.

ПРЕКРАТЯВА  производството  по  адм.д.№ 2146/2018г. по описа  на  Административен съд Бургас.

Определението  може да се обжалва с частна жалба пред ВАС  на  РБ в 7 дневен срок от  съобщението  за постановяването му.

 

СЪДИЯ: