О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

                                               

№ 2323/01.10.2018 година, град Бургас,

 

Административен съд – Бургас, в закрито заседание на първи октомври, две хиляди и осемнадесета година,  в състав:

 

 СЪДИЯ: Веселин Енчев   

разгледа адм. д. № 2145/2018 година

 

            Производството е образувано по жалба рег. № 32-174193/18.06.2018 година (лист 6 - 10 от приложеното адм.д. № 6722/2018 година на АССГ) по описа на Централно митническо управление на Агенция „Митници“ от „Ефетир“ ООД – Батуми, Грузия, представлявано от пълномощника В.А.П. с ЕГН **********, против решение № 32-88593/27.03.2018 година на началника на Митница Бургас, потвърдено с решение № Р-265/32-152550/29.05.2018 година на директора на агенция „Митници“ (лист 55-58 и 77-79 от приложеното адм.д. № 6722/2018 година на АССГ), съгласно изричното уточнение на процесуалния представител на жалбоподателя в съдебното заседание от 25.09.2018 година.

С оспореното решение на дружеството е определен размер на вносно митническо задължение (мито, ДДС и акциз) в съответни размери – 200 506 лева за мито, 3 539 375 лева за акциз и 817 596 лева за ДДС, по отношение на натоварената стока в товарен автомобил с рег. № XX578GG и ремарке с рег. №  BS752S – 1750 кашона цигари марка “President Slims” 18 430 кг бруто тегло.

В жалбата се заявява, че превозното средство със стоката стои на територията на митнически пункт „Капитан Андреево“ от 30.09.2017 година. Поддържа се, че извършените проверки не са установили никакви нередности и незаконосъобразно на стоката не се дава режим „транзит“, а т. нар. „временно складиране“ противоречи на Митническия кодекс на Съюза. Иска се отмяна на решението, претендират се разноски (лист 10 от приложеното адм.д. № 6722/2018 година на АССГ).

Ответникът, чрез процесуален представител, представя административната преписка, оспорва жалбата като недопустима и заявява, че е налице изричен и стабилен административен акт, с който е постановено унищожаването на стоките и погасяване на определените задължения на дружеството (определени с решение № 32-88593/27.03.2018 година на началника на Митница Бургас). Оспорва по същество доводите на жалбоподателя. Претендира разноски - юрисконсултско възнаграждение.

 

След като съпостави доказателства по делото съдът приема за установена следната фактическа обстановка.

На 30.09.2017 година на митнически пункт „Капитан Андреево“ е представен товарен автомобил - влекач с рег. № XX578GG и ремарке № BS752S с превозвач „EFETIR“ Ltd (дружеството - жалбоподател).

Водачът на товарния автомобил - Л.П.- е представил подадена  транзитна декларация с MRN 17BG01502166835/30.09.2017 година и придружаващите стоката документи - фактура (инвойс) № ЕTX2017000000008/25.08.2017 година и CMR № 406373, без дата. Като изпращач е посочен „European Tabacco Sigaras Ve Tutun San Ve Tic“ – Мерсин, Република Турция, а като получател – „Baaroque FZE“ - Бар, Република Черна гора. Стоката е описана като 1 750 кашона, по 50 картона, по 10 кутии, по 20 къса или 17 500 000 къса цигари с филтър „President Slims“. По транзитната операция отправно митническо учреждение е митнически пункт „Капитан Андреево“, BG001015.

В резултат на извършената документална проверка и допълнително събраните документи и информация по операцията, митническите органи са установили нередности - несъответствие в дружеството, посочено като получател на стоката; в лицата, които имат право да се разпореждат със стоката – за организиране на транспорта и обезпечение; констатирана е липса на документи, удостоверяващи промяна на маршрута на пратката предвид чл.12 от Конвенция за договора за международен автомобилен превоз на стоки (CMR). Установени са още фактури, придружаващи цигарите, издадени на една и съща дата, с един същ номер, но различно съдържание.

Дружеството е уведомено, че в резултат на установените нередности, превозваните стоки – цигари не могат да бъдат поставени под режим „транзит“ или да бъде разрешено вдигането за режим транзит по MRN 17BG01502166835/30.09.2017 година.

Дружеството е уведомено, че несъюзните стоки, каквато е процесната превозвана стока, са поставени на временно складиране и следва завършването на временното складиране да се реализира по реда на чл. 149 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 година за създаване на Митнически кодекс на Съюза (МКС/Регламент 952/2013), съгласно който несъюзни стоки на временно складиране се поставят под митнически режим или се реекспортират в рамките на 90 дни.

Указано е на дружеството, че поради нередовността на представените документи за поставяне на стоката под режим „транзит“, остава единствената възможност стоките да бъдат реекспортирани. На дружеството са указани правните последици от неспазването на посочения срок – възникване на митническо задължение по чл. 79 §1 б. „а“ от Регламент 952/2013. В съответствие с чл.79 §3 от Регламент 952/2013 като държател на стоките по смисъла на чл.5 т.34 от същия регламент, дружеството е определено като длъжник за заплащане на възникналото задължение. В административното производство на „Ефетир“ ООД е указано, че ако не уреди положението на стоките, на основание чл.198 §1 буква А и Б от Регламент 952/2013, митническите органи са длъжни да предприемат всички необходими мерки за разпореждане със стоките, включително унищожаване на стоката, като всички разходи ще бъдат за сметка на дружеството.

На 29.12.2017 година срокът за реекспортиране на цигарите е изтекъл, а дружеството не е извършило необходимите формалности по уреждане положението на  стоката.

Така, с обжалваното решение на началника на Митница Бургас, на основание чл. 79 § 2 б. „а“ във връзка с чл. 70 и чл. 79 §1 б. „а“ от Регламент 952/2013, и на основание чл. 54 ал.1 от ЗДДС, чл. 20 ал.2 т.5 във връзка с ал.1 от ЗАДС, на „Ефетир“ ООД са определени задължения за мито, акциз и ДДС.

На 13.04.2008 година с решение № 32-106795 началникът на Митница Бургас е констатирал, че превозвачът „Ефетир“ ООД не е изпълнил задължението си по чл. 149 от МКС в срок до 29.12.2017 година стоките да бъдат реекспортирани нито е извършил необходимите формалности за уреждане положението на стоките в рамките на правото на изслушване  до 05.02.2018 година. Затова на основание чл. 198 § 1, б. „а“ от МКС и предвид невъзможността на стоката да бъде реализирана на територията на страната, е разпоредено цигарите да бъдат унищожени под митнически надзор, а задълженията за мито, акциз и ДДС, определени с решение № 32-88593/27.03.2018 година – се погасяват и производството по събирането им следва да се прекрати (лист 281 - 284).

Решение № 32-106795/13.04.2008 година е изпратено на жалбоподателя с писмо рег. № 32 – 110600/18.04.2018 година и е получено от него на 02.05.2018 година – чрез пълномощника В.П. (лист 285 - 286). Решението не е обжалвано и е влязло в сила.

Предвид установените факти, съдът приема, че правният интерес на жалбоподателя за обжалване на решение № 32-88593/27.03.2018 година на началника на Митница Бургас е отпаднал. Неблагоприятните последици, възникнали за „Ефетир“ ООД от това решение, са отпаднали с влизане в сила на последващото решение № 32-106795/13.04.2008 година -  на 16.05.2018 година (работен ден). Жалбоподателят не твърди, че междувременно срещу него са предприемани каквито и да действия от администрацията по принудителното събиране на определените задължения, а за такива действия няма данни в административната преписка, приета без възражения в хода на съдебното заседание. Следователно, за дружеството не са възникнали неблагоприятни правни последици и жалбата му се явява недопустима, поради липса на правен интерес.

Въз основа на изложеното, настоящия състав приема, че жалбата следва да бъде оставена без разглеждане поради липса на правен интерес.

Затова,  на основание чл. 159 т.4 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба рег. № 32-174193/18.06.2018 година (лист 6 - 10 от приложеното адм.д. № 6722/2018 година на АССГ) по описа на Централно митническо управление на Агенция „Митници“ от „Ефетир“ ООД – Батуми, Грузия, представлявано от пълномощника В.А.П. с ЕГН **********, против решение № 32-88593/27.03.2018 година на началника на Митница Бургас, потвърдено с решение № Р-265/32-152550/29.05.2018 година на директора на агенция „Митници“.

 

ПРЕКРАТЯВА адм. дело № 2145/2018 година.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му.

 

 

СЪДИЯ: