ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 25.09.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На двадесет и пети септември                две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 2145 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 14:45 часа се явиха:

 

ЖАБОПОДАТЕЛЯТ „Ефетир“ ООД, Грузия, редовно призован, се представлява от пълномощника В.П., с пълномощно, находящо се на листи 17 и 108 по делото и адв. Ч.П., с пълномощно, находящо се на лист 323 от адм.дело № 6722/2018 г.

 

ОТВЕТНИКЪТ НАЧАЛНИК МИТНИЦА БУРГАС, редовно призован, се представлява от юк. С., която представя  пълномощно.

 

 

АДВ. П.: Да се даде ход на делото.

ЮК. С.: Считам, че не следва да се дава ход на делото, тъй като решението е срещу решението на директора на Агенция „Митници”.

 

СЪДЪТ счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, затова

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

СЪДЪТ КЪМ ПРОЦЕСУАЛНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ: Срещу кой акт е насочена жалбата?

АДВ. П.: Както е написано в диспозитива, жалбата е насочена срещу всички предхождащи решения, както и срещу решението на директора на Агенция „Митници”. Още на титулната страница сме писали, че обжалваме както решението на директора на Агенция „Митници”, така и решението на началника на митница Бургас, което е потвърдено с това решение на директора на Агенция „Митници”.Обжалваме всички решения, в това число и решението на директора на митница Бургас.

Имам доказателствени искания: моля да приемете писмените доказателства, приложени към жалбата. Имаме особени искания в жалбата- поддържаме ги и четирите.

 

ЮК. С.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Считам, че тя е безпредметна и у нея липсва правен интерес, тъй като след оспорваното решение началникът е издал друго решение, което мисля, че е в преписката, с което разпорежда унищожаване на въпросните стоки и погасяване на задълженията по него. Представям в пълнота цялата преписка от самото начало, с преводи на документите на чужд език, както и въпросното решение, обратните разписки за връчването му са вътре. Представям и копие за жалбоподателя.

АДВ. П.: Моля да ми дадете възможност предвид значителния обем доказателства, които са представени, да се запозная с тях в рамките на около 10 минути.

 

Съдът счита,че искането на адв. П. е основателно и следва да бъде уважено. Затова

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКЪСВА съдебното заседание.

ДАВА 15 минути срок на адв.П. да се запознае с представените доказателства.

АДВ.П.: Има пропуски в преписката. Тези, които са представени, част от тях не отговарят на това, което трябва да бъде. В описа от стр.31 е описана докладна записка, която изискваме в особените си искания - т.1. От нея липсва страница 2 и страница 4.

Освен това липсва манифест по т.3 от особените искания, който е за стоките. Липсва и сигналът до прокуратурата от Централно митническо управление.

СЪДЪТ КЪМ АДВ.П.: Какви обстоятелства ще установявате с исканите доказателства?

АДВ.П.: С поисканите доказателства ще установяваме следното: докладната записка е базата, върху която в последствие се развиват всички действия на митническата администрация във връзка с поставянето на стоките под митнически режим. Второто искане: тези доказателства – те са приложени, важни са, тъй като потвърждават истинността на представените от нас документи, както и съображенията в жалбата. За въпросния манифест - същият е задължителен, тъй като за да се извърши реекспорт, това става на база на манифест. Ако няма такъв манифест, не може да се извърши реекспорта, а той се издава от митническата администрация, не от нас. След като ни задължават да направим реекспорт, трябва да изготвят манифест, а такъв не е изготвен. На следващо място: искаме сигналът до прокуратурата, видно от жалбата ни, митницата прави всичко възможно в нарушение на закона да не допусне транзит на стоките ни, а първоначално уж объркала бройката на мастербокса, които после при проверяване с „Булгарконтрол“ са точно както са декларирани. Последващ опит да се образува наказателна преписка - всячески се опитват да препятстват транзита на стоките ни през територията на република България. Подробни съображения имаме в жалбата. Това е тенденциозно. Считаме, че това е важно. Затова считаме  това доказателство да бъде приложено към преписката.

 

Предвид изявленията на страните и съдържанието на оспореното решение, съдът ПРИЕМА следното:

 

Предмет на настоящия спор е решение на началника на Митница Бургас, с което на дружеството-жалбоподател са определени публично правни задължения за мито и акциз, на основание вносно митническо задължение, възникнало в хипотезата на чл.79, §1, буква „а“ от Митническия кодекс на съюза (МКС). Фактическото основание за определяне на тези задължения според органа е, че в предоставения срок превозвачът на стоките не е уредил правния статус на територията на ЕС с оглед на обстоятелството, че те - стоките идват от държава, която не е член на съюза и са предназаначени за друга , която също не е член на ЕС.

От доказателствените искания, които са формулирани, исканията по точки 2, 3, 4 са неотносими към настоящия спор – лист 10 от адм.дело № 6722/2018 г. на Административен съд – София-град (АССГ).  .

Искането по т.1 да се представи докладна записка с номер и дата, е удовлетворено от административния орган. Тази докладна записка е била представена в пълнота на лист 228, 231 от приложеното административно дело на Административен съд – София-град. Повторното й изискване от ответника е безпредметно.

 

Съдът счита, че следва да приеме доказателствата, представени от жалбоподателя съгласно описа налист 10 от приложеното административно дело на Административен съд – София-град.

Следва да приеме административната преписка, представена от ответника в производството в делото на Административен съд – София-град, както и административната преписка, представена в днешното съдебно заседание в две папки съгасно опис част І и опис част ІІ.

 

С оглед на изложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ особените искания на жалбоподателя, формулирани в т.2-4 на страница последна от жалбата – лист 10 от приложеното дело на АССГ.

ОТХВЪРЛЯ искането по т.1 от особените искания предвид изпълнението му от страна на ответника.

ПРИЕМА представените доказателства от жалбопоадтеля съгласно описа на лист 10 от приложеното дело на АССГ, както и административната преписка, представена от ответника в същото дело.

ПРИЕМА представените доказателства в днешното съдебно заседание съгласно двата описа – част І и част ІІ.

 

АДВ.П.: Други доказателствени искания нямам. Няма представям други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

ЮК. С.: Нямам други доказателствени искания. Няма представям други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

С оглед изявленията на страните, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

АДВ.П.: Моля на база събраните доказателства, както и съборажнеията в жалбата ни, и тези, които ще представя в писмено становище, да отмените атакувания административен акт като незаконосъобразен. Моля да ми издадете незаверен препис от протокола от днешното съдебно заседание, който да ми бъде изпратен на имейл ***.

 

ЮК. С.: Моля да оставите жалбата без уважение. Същата е неоснователна от една страна, а от друга липсва правен интерес за обжалване на посоченото решение. Налице е транзитна операция, започнала от република Турция и видно от материалите превозваната стока е 1750 мастербокса цигари. За същите в Турция са представени документи за износ - фактура и товарителница, където са отбелязани като получател македонското дружество „КН company“. При пристигане на митнически пункт Капитан Андреево пред митническите служители е представена транзитна декларация с придружаващи документи, между тях фактура и международна товарителница, които са идентични с представените пред турските митнически власти – идентични по №, дата на издаване, стоки, цена на стоката, но с различие в получателя на стоката, което е дружество в Черна гора. Подменените документи и промененото място на доставка навеждат у митническите органи съмнение за действия, които са незаконосъобразни, поради което транзитът остава в състояние на неразрешение. Към превозвача са отправени неколкократни покани да уреди стоките, но това не е уредено в срока, поради което за стоките е възникнало митническо задължение, обективирано е в обжалваното решение. Решението е правилно и законосъобразно. От друга страна обжалването му - жалбата няма правен интерес, тъй като има последващо решение, с което тези вземания се определят, че ще бъдат погасени с унищожаването на стоките. Това решение сме приложили и е влязло в сила. Затова моля да оставите жалбата без уважение.

Моля да ми присъдите юрисконсултско възнаграждение.

АДВ.П.: Във връзка с изложеното от процесуалния представител на ответника за подозренията за незаконосъобразни действия от нас, които са предизвикали лишаването от възможност стоките да са поставени в режим транзит, има развито производство - до прокуратурата и то е завършило с постановление, с което изрично прокуратурата отказва да образува предварително производство поради липса на престъпление и там подробно е описано, че дейстивята на доверителя са законосъобразни. Митницата няма основание да иска да постави стоката ни в друго състояние, различно от транзит. Първоначалните им подозрения за незаконосъобразност са разсеяни. Прокуратурата е проучила случая и е излязла със становище, че нашите действия са законосъобразни и няма престъпление. Митницата е била длъжна да постави стоките в режим транвзит, а не го е сторила.

ЮК. С.: Моля да ми бъде предоставен срок, в който да представя писмени бележки.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ 10-дневен срок на страните за представяне на писмени бележки.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съответния съдебен акт в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:33 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: