ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 06.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На шести октомври                                     две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2145 по описа за 2014 година

На именното повикване в 12:13 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ Национална спортна академия „Васил Левски”, редовно призован, се явява адвокат Д., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА началник на РДНСК-Югоизточен район, редовно призован, се явява юрисконсулт Д., с пълномощно по делото.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Спектър” ООД, редовно призована, се явява адвокат Т., с пълномощно от днес.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Главен архитект на Община Несебър, редовно призован, не се явява и представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Ж.В.М., редовно призована, не се явява и не се представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.А. Ш.-М., редовно призована, не се явява и не се представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Ц.С.С., редовно призован, не се явява. За него адвокат В., с пълномощно по делото.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Евросървиз” ЕООД, редовно призована, не се явява. За него адвокат В., с пълномощно по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.К.Д., редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА К.М.Д., редовно призована, не се явява и не се представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Й.К.М., редовно призована, не се явява и не се представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.Н.Т., редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „ХАРП 2010” ЕООД – редовно призована, представител не се явява.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „ГЛИСАДА 2010” ЕООД - редовно призована, представител не се явява.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „МИЛИОН-2010” ЕООД –редовно призована, представител не се явява.

 

СТРАНИТЕ/по отделно/: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Делото е за втори път висящо пред Административен съд-Бургас, след като с решение № 12566/22.10.2014г. по адм.д.№6349/2014г. на Върховен административен съд  е отменено решение № 233/19.02.2013г. по адм.д.№1541/2012г. по описа  на Административен съд Бургас и делото върнато за ново разглеждане от друг състав на същия съд по искането с правно основание чл.246 от АПК на Ц.С.С. и „Евросървиз” ЕООД.

 

АДВОКАТ Д.: Поддържаме жалбата. Нямам доказателствени искания. Ще се ползваме от събраните до настоящия момент доказателства, но моля с оглед становището на колегите за възможност за взема отношение.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам жалбата. Нямам доказателствени искания. Ще се ползвам от събраните до момента доказателства.

 

АДВОКАТ Т.: Оспорвам жалбата. Представям за сведение и моля да имате предвид решение №98 от 23.09.2015г. постановено по гр. д.№1717/2014г. на ВКС. В решението, въпреки че не се уважава молбата за отмяна изрично е посочено, че влязлото в сила решение на Районен съд-Несебър няма сила по отношение на третите лица, които се явяват молители. Няма да представям други доказателства. Ще се ползвам от представените до този момент. Не желаем да се повтарят извършените до момента процесуални действия, ще се ползваме от тях.

 

АДВОКАТ В.: Оспорвам жалбата. Същата е неоснователна. Представям доказателства - Справки от Агенцията по вписвания по партидата на  „Спектър”ООД, НСА „Васил Левски” и на един от моите доверители - Ц.С.С.. От тях е видно, че  исковата молба не е била вписана по партидата на „Спектър” ООД и всички придобили собственост в сградата са добросъвестни приобретатели. Тези доказателства са и в подкрепа на твърдяното от адвокат Т.. Ще се ползваме от събраните по делото доказателства и административната преписка. Не желаем да се преповтарят процесуалните действия извършени до момента. Няма да сочим други доказателства.

 

АДВОКАТ Д.: Да се приемат представените в днешното съдебно заседание доказателства. Няма да сочим други доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се приемат представените в днешното съдебно заседание доказателства. Няма да сочим нови доказателства.

 

АДВОКАТ Т.: Да се приемат представените по делото в днешното съдебно заседание доказателства.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание писмени доказателства, а именно: справки по лице на името на Ц.С.С., на „Спектър”ЕООД и НСА ”Васил Левски” издадени от Служба по вписванията гр.Несебър.

 

ПРИЕМА за сведение решение № 98/23.09.2015г. постановено по гр.д.№1717/2014г. на ВКС.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ Д.: Уважаема г-жо председател, от името на доверителя ми, моля да уважите жалбата. Моля да бъдат присъдени в полза на жалбоподателя направените по делото разноски. Моля за възможност в указан срок да представя писмени бележки по същество.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата и потвърдите заповедта на началника на РДНСК като правилна и законосъобразна. Ще представя подробни писмени бележки в указан от Вас срок.

 

АДВОКАТ Т.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Моля срок за представяне на писмени бележки.

 

АДВОКАТ В.: Моля да отхвърлите жалбата като  неоснователна и недоказана. Представям писмени бележки по съществото на спора.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 10-дневен срок на жалбоподателя и 14-дневен срок за ответника и заинтересованите страни за представяне на писмени бележки с копие за другите страни.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  12.20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: