ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 24.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  двадесет и четвърти февруари              две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2145 по описа за 2014 година

На именното повикване в 09:40 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Национална спортна академия „Васил Левски”, редовно призован, се явява адвокат Д., с пълномощно от днес.

 

За ОТВЕТНИКА началник на РДНСК-Югоизточен район, редовно призован, представител не се явява.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Спектър”ООД, редовно призована, се явява адвокат Б., с пълномощно от днес.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА главен архитект на Община Несебър, редовно призован, не се явява и представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Ц.С.С., редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Евросървиз” ЕООД, нередовно призована, се явява адвокат С.В., с пълномощно от днес.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Ж.В.М., редовно призована, не се явява и не се представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.П.С., редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

ПОСТЪПИЛА е молба вх.№933/29.01.2015година от А.С., с която моли да бъде заличен като заинтересована страна по делото, тъй като на 04.12.2009година е продал собствения си имот/апартамент/, с идентификатор 51500.510.118.1.33, находящ се в гр.Несебър, местността Акротирия. Към молбата е приложен нотариален акт за собственост №83, том Х, рег.№9404, дело 1840/2009година от който е видно, че новите собственици на имота са д К Д. К. М Д. и двамата с адрес *** и М. Н. Т., Й. К. М.-Т. и двамата с адрес

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.Х.А., нередовно уведомен, не се явява и  не се представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.А. Шишкова- Маринова, нередовно призована, не се явява и не се представлява.

 

АДВОКАТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

АДВОКАТ Б.: Считам, че не са налице предпоставки за даване ход на делото, с оглед  отменителното решение на Върховен административен съд и следва да бъдат конституирани всички заинтересовани страни в процеса, като считам за такива следва да бъдат разглеждани всички собственици на самостоятелни обекти в сградата изградена на база на процесното строително разрешение.

На второ място считам, че са налице основания за спиране на настоящото производство до установяване на материалната и процесуалната легитимация на жалбоподателя, тъй като наличието на правен интерес на същия следва да се извлече от кадастралния регистър, в който смисъл е практика на Върховен административен съд, а съгласно решение на Административен съд Бургас, оставено в сила с решение на Върховен административен съд, копия от които представям, е отказано да се извърши изменение на кадастралния регистър, т.е. жалбоподателя не се легитимира като собственик на процесния поземлен имот, което обстоятелство е отразено в кадастралната карта. Основание за това е намерено в наличието на спорове за материално право, които Административен съд не е компетентен да разреши. В тази връзка моля, да имате предвид, че е налице производство по отмяна на влязло в сила решение пред Върховен касационен съд под №1717/2014година, разглеждането на което е насрочено за 10.03.2015година.  Като основание за това производство са посочени влезли в сила решения, с които е отхвърлено правото на собственост на жалбоподателя. Решенията са влезли в сила и ги представям. Тези решения са за процесния имот, като жалбоподателя не е провъзгласен за собственик. В този смисъл от представените доказателства се установя, че е налице спор относно претендираното право от страна на жалбоподателя за собственост и до разрешаване на този спор считам, че настоящото производство следва да бъде спряно.

 

В залата влиза юрисконсулт Динков, представител на ответника.

 

Съдът запозна юрисконсулт Динков с извършените до момента процесуални действия.

 

ЮРИСКОНСУЛТ ДИНКОВ: Да се даде ход на делото.

 

АДВОКАТ ВИТКОВА:  Уважаема г-жо председател, моля да не давате ход на делото, поради нередовната процедура  по призоваване на доверителя ми „Евросървиз”ЕООД. Научих за делото инцидентно и не съм се запознала с доказателствата по него, но имам пълномощно, което днес представих. Считам, че предвид нередовното призоваване на дружеството което представлявам са налице пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание.

От друга страна поддържам казаното от колегата Б. във връзка с искането за спиране на настоящото производство. Считам, че са налице основанията по чл.229, ал.1, т.4 от ГПК за спиране на производството, тъй като пред Върховен административен съд е висящо производство, в което ще бъде разрешен  спорът за собственост на процесния имот, а именно поради обстоятелство че с влезли в сила решения от 2009година е приключил спор за собственост на процесния имот, по което дело Върховен касационен съд е постановил, че жалбоподателя не е собственик на процесния имот. Във връзка с молбата за отмяна, заседанието по което е насрочено за 10.03.2015година, ще бъде разрешен въпрос от съществено значение за изясняване на фактите и обстоятелствата по настоящото административно производство. Предвид изложеното, моля да спрете настоящото производство, в случай че бъде даден ход на делото, считам жалбата за неоснователна.

В подкрепа на казаното от адвокат Б. да не се дава ход на делото, моля да бъдат конституирани като заинтересовани страни всички собственици на обекти в сградата, тъй като в случая на постановяване на съдебен акт в административното производство, всеки един от собственик е заинтересован от него и има право да вземе становище в административното производство.

 

АДВОКАТ Д.: Това е молба за отмяна на влязло в сила решение само.

 

Съдът с оглед нередовното призоваване на част от заинтересованите страни, счита че ход на делото не следва да се дава.

По направеното искане на А.  П.С.  за заличаването му като заинтересована страна в настоящото производство, съдът ще се произнесе в закрито заседание.

 

По искането за спиране на производството, съдът ще се произнесе след представяне на доказателства относно предмета на спора пред Върховен касационен съд

Предвид изложеното СЪДЪТ намира, че са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 31.03.2015 г.  от 10.30часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Евросървиз”ЕООД уведомена от днешното съдебно заседание  чрез адвокат Виткова.

Да се уведомят за насроченото съдебно заседание нередовно призованите страни.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10.26 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: