ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2014, 16.12.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На шестнадесети декември                   две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2145 по описа за 2014 година

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Национална спортна академия „Васил Левски”, редовно призован, се явява адвокат К., с пълномощно от днес.

 

За ОТВЕТНИКА началник на РДНСК-Югоизточен район, редовно призован, представител не се явява.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Спектър”ООД, редовно призован по реда на чл.47, ал.1 от ГПК, във връзка чл.144 от АПК, представител не се явява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА главен архитект на Община Несебър, редовно призован, не се явява и представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Ж.В.М., редовно призована, не се явява и не се представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.П.С., нередовно призован, не се явява и не се представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.Х.А., редовно уведомен, не се явява и  не се представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.А. Ш.-М., нередовно призована, не се явява и не се представлява.

 

Съдът ДОКЛАДВА ПОСТЪПИЛА е молба с вх.№9535 от 13.12.2014година от Ц.С.С. и „Евросървиз”ООД, с искане да бъдат конституиране като страни в производството.

 

Съдът намира така на правеното искане за основателно, с оглед обстоятелството, че производството  пред Върховен административен съд за отмяна на влязло в сила решение е инициирано от тези две лица, като  с оглед постановеното съдебно решение същите се явяват заинтересовани лица в производството по обжалване на разрешение за строеж № 29/19.02. 2004година.

Предвид изложеното и на основание чл.154, ал.1 от АПК съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА като заинтересовани страни в производството Ц.С.С. с адрес: гр. Русе, ул.Ниш №10, вх.2, ет.4, ап.9 и „ЕВРОСЪРВИЗ” ЕООД с адрес: гр.Бургас, ул. Поморие №20, ет.3, ап.9  представлявано от управителя Т.А.Я..

 

 АДВОКАТ К.: С оглед нередовното призоваване на част от заинтересованите страни, считам че не следва да се дава ход на делото в днешното съдебно заседание и същото да се отсрочи за друга дата.

 

АДВОКАТ К.: Представям пълномощно за представителство на Ц. С. и „Евросървиз”ЕООД в настоящото производство. Моля да приемете, че тези две страни са редовно призовани за днешното съдебно заседание. Да не се дава ход на делото, с оглед нередовното призоваване на част от заинтересуваните страни

 

Съдът с оглед нередовното призоваване на част от заинтересованите страни, счита че са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 17.02.2015година от 11,20 ч. за която дата и час да се призоват заинтересованите страни нередовно призовани за днешното съдебно заседание, останалите страни редовно уведомени по чл.137, ал.7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.40часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: