ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 06.11.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На шести ноември                                  две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 2144 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Д.Б., редовно призован, не  се явява, вместо него адв. В.П. *** с пълномощно на лист 5 по делото.

ОТВЕТНИКЪТ ПАВЕЛ ИВАНОВ КОЛЕВ - НАЧАЛНИК СЕКТОР ОД МВР БУРГАС РУ НЕСЕБЪР, редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

 

АДВ. П.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалба от Д.Д.Б. против заповед за прилагане на ПАМ № 18-0304-000396/13.06.2018г. на началника на сектор към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, с която на жалбоподателя е наложена принудителна административна мярка по чл.171, т.1 Б.Б – временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водач до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца и му е отнето СУМПС № ***.

 

АДВ. П.: Поддържам жалбата. В допълнителна молба в изпълнение на Вашите разпореждания съм описал исканията си. На първо място искам да уточня, че е антидатирано, тъй като съм се мотивирал, че актът е съставен след работно време, а видно от заповедта на същата дата вечерта е издадена заповедта. Практиката е такава – има ли издадена заповед, същата се връчва веднага на момента на водача, както и като се прекратява регистрацията - на момента се издава заповедта и се връчва на момента.

СЪДЪТ КЪМ АДВ. П.: Оспорвате ли, че заповедта е връчена на 02.07.2018 година?

АДВ. П.: Не оспорвам това обстоятелство. Подали сме в срок.

 

Предвид направеното изявление от адв. П. съдът счита, че следва да провери компетентността на органа-издател на оспорената заповед. Спецификата на работа в МВР не обвързва издаването на заповеди за налагане на принудителни административни мерки с работно време, но съдът счита, че следва да събере служебно доказателства за правомощията на органа, издал оспорената заповед.

С оглед на изложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА административната преписка по делото съгласно описа на лист  2.

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 7-дневен срок от получаване на съобщението да представи заверено копие от заповед № 251з-209/18.01.2017 г., цитирана в оспорената заповед.

 

Съдът счита, че НЕ СЛЕДВА ДА ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 27.11.2018 г. от 14:30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:05 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: