ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 16.11.                                                                                   град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ХХІ-ви административен  състав,       

на шестнадесети ноември и през две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав: 

                                             

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: С. Х., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов административно  дело номер 2144 по описа за  2017 година                     

 

На именното повикване в 12:40 часа при спазване на чл. 142, ал.1 от ГПК, вр. с чл.144 от АПК и на второ четене в 12:42 часа, се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.А.Т., редовно призован, не се явява.

ОТВЕТНИКЪТ М.К.П.- служител на ОП „СУОИ“ при Община Поморие, редовно призован, явява се лично.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПЪЙНЕВ: Уточнявам, че С.К., която е получила призовката за днешно съдебно заседание не е моя роднина и не живеем на един адрес. Тя е роднина по сватова линия, на моята сестра. Да се даде ход на делото, не правя възражение за нередовното ми призоваване.

 

ОТВЕТНИКЪТ И.И.А. - служител на ОП „СУОИ“ при Община Поморие, редовно призован, явява се лично.

 

В съдебно заседание се явява адвокат А., която представя пълномощно от кмета на Община Поморие.

 

АДВ. А.: Считам, че трябва да участвам като страна в настоящото производство, тъй като със Заповед № РД-16-689/13.06.2017 г. съобразно нормативни актове, касаещи Община Поморие, кметът на Община Поморие е наредил да се извършва принудително преместване на паркирани ППС, неправилно паркирани и това принудително изместване е наредено от кмета да се осъществява в присъствие на служители на ОП „СУОИ“. Съобразно тази заповед, Община Поморие е определила и длъжностните лица, които ще извършват това преместване и тази дейност е възложена на М. П.със Заповед № РД-16-696/14.06.2017 г.

ОТВЕТНИКЪТ А.: Моля да ми бъде дадена възможност да изразя становище по искането за конституиране на заинтересована страна.

ОТВЕТНИКЪТ ПЪЙНЕВ: Моля да ми бъде дадена възможност да изразя становище по искането за конституиране на заинтересована страна.

 

Съдът, намира, че за днешно съдебно заседание не следва да бъде даден ход на делото. Във връзка с направеното искане за конституиране на заинтересована страна, а именно Община Поморие по настоящото съдебно производство, следва да се даде възможност на оспорващия Т.А.Т., в 7-дневен срок от съобщаването да изрази становище, като съобрази изложените днес аргументи от адв. А., а на присъстващите ответници да им се предостави същата възможност в 7-дневен срок от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПЪЙНЕВ: Моля да ми бъдат изпращани призовките на адреса, на който съм призован за днешно съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ А.: Моля да ми бъдат изпращани призовките на адреса, на който съм призован за днешно съдебно заседание.

 

Съдът УВЕДОМЯВА ответниците П.и А., че при промяна на адресите, на които са призовани за днешно съдебно заседание са длъжни да уведомят съда за новите си адреси, а в случай, че не изпълнят това свое задължение, всички призовки и съобщения по делото ще се прилагат по делото и ще се считат за редовно връчени.

 

Съдът намира, че са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО;

ОТЛАГА същото и го НАСРОЧВА за 14.12.2017 г.  от 13.00 часа, за която дата страните са редовно уведомени.

 

Да се изпрати нарочно съобщение на адв. Ф., че в 7-дневен срок от съобщението, може да изрази становище по искането за конституиране на заинтересованата страна Община Поморие.

Делото да се докладва в закрито заседание, след изтичане на срока за предоставяне на становище по искането за конституиране на заинтересована страна.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.54 часа.

 

 

       СЕКРЕТАР:                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: