ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 09.07.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На девети юли                                           две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 2144 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 14:49 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ СНЦ „Сдружение за риболовен туризъм Посейдон”, редовно уведомен, се представлява от адвокат Я., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

Явява се вещото лице З.Г..

 

АДВОКАТ Я.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА постъпило заключение на съдебно-икономическата експертиза в срока по чл. 199 от ГПК.

 

АДВОКАТ Я.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

Съдът ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на допуснатата съдебно-икономическа експертиза, като снема самоличността на вещото лице и го предупреждава за наказателната отговорност по чл.291 от НК:

З.И.Г. – 61 години, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без родство със страните.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам безпристрастно и вярно заключение.

Поддържам констатациите, направени в заключението.

 

АДВОКАТ Я.: Имам един въпрос. Знам, че не е поставен като задача на вещото лице, но в резултат на това, че се е запознала с преписката, може ли да каже как първоначално е бил заявен проектът и одобрен от Местна инициативна рибарска група Поморие – като инвестиционен или като проект с обществена полза, ако е успяла да направи съответния извод, ако е разглеждала преписката?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Такава задача на експертизата не е поставена и от тази гледна точка не съм мислила по този въпрос.

АДВОКАТ Я.: Вие по принцип наясно ли сте инвестиционно намерение А и инвестиционно намерение Б кога са били изискани от сдружението, от Местната инициативна рибарска група или от ИАРА?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Видях в писмото за представяне на допълнителна информация от ИАРА, че се представят такива документи чрез това писмо. Там ги изчетох, но не мога да кажа всичко останало, за което пита адвокатът.

АДВОКАТ Я.: Нямам други въпроси. Да се приеме заключението на вещото лице.

 

СЪДЪТ счита, че следва да се приеме заключението на вещото лице, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на съдебно-икономическата експертиза, както и документите, представени от ответника, за извършване на експертизата.

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 423 лева, съгласно представената справка-декларация, 200 лева от които платими от внесения депозит, останалите 223 лева да се внесат от жалбоподателя по сметка на Административен съд Бургас в 7-дневен срок от днес. В същия срок да се представи документ за плащането.

Съдът освободи вещото лице.

 

АДВОКАТ Я.: Имам доказателствено искане. С оглед на обстоятелството, че вещото лице не е имало възможност и няма как да отговори на въпрос, свързан с това как първоначално е одобрен проектът и как е одобрен от Местната инициативна рибарска група (МИРГ), моля да допуснете един свидетел, който водим в днешно съдебно заседание, който е консултант към фирмата, изготвила заявлението и може да ни даде яснота по въпроса как е бил заявен проектът, като какъв и кога са започнали да третират проекта като инвестиционен, а не като проект с обществена полза.

 

СЪДЪТ счита, че следва да допусне искания свидетел, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетел П.К.Д..

СНЕМА самоличността на свидетеля и го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 290 от НК:

П.К.Д. – 46 години, български гражданин, неосъждан, без родство със страните.

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Предупреден съм за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещавам да кажа истината.

АДВОКАТ Я.: Във връзка с проект „Риболовен туризъм”, какво можете да ни кажете? Вие всъщност каква връзка имате с този проект на сдружение „Посейдон”?

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Занимавам се с консултантска дейност по изготвяне на проекти и след проектното им изпълнение, защото там също е необходим мониторинг. Въпросното сдружение, тъй като е с обществена полза регистрирано, ми се обадиха и искаха проект точно с обществена ползва. Разгледахме по какви мерки може да се кандидатства в МИРГ Поморие по мярка 2.2. Имаше такава възможност за създаването на проект с обществена ползва. Подготвихме необходимите документи, входирахме ги в съответните срокове в МИРГ Поморие. МИРГ даде становище, че проектът отговаря на тази мярка, след което отговорът на ИАРА всички го знаем, че започнаха да пращат писма, с които ни наведоха в съвсем друга посока и цялата работа стана, че всичко стана печалбарско.

АДВОКАТ Я.: От ИАРА ли поискаха да представите инвестиционни намерения А и Б ?

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Да, от ИАРА поискаха тези таблици, които по принцип се попълват при инвестиционните проекти.  Консултант съм и по други такива проекти, един от които е този, който сме Ви представили като доказателство, който в момента се изпълнява. Схемата на работа е същата

АДВОКАТ Я.: По какъв начин той може да бъде полезен за общността?

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: По няколко. Един от начините е влизане във връзка с местните инициативни рибарски групи, в които членуват местните рибари и по този начин ние ги наемаме като инструктори на лодките, които пускаме в морето. Има хора, които не са запознати със спортния риболов, вместо да си пускат мрежи в морето по-добре е да ги насърчаваме да ловуват с въдици и по този начин им помагаме, като ги вграждаме в нашите проекти.

АДВОКАТ Я.: И всъщност приход и печалба кой реализира от този проект?

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Рибарите, а не сдружението. То е с идеална цел да е в полза на обществото.

АДВОКАТ Я.: Има ли  изискване обществено полезните проекти да бъдат жизнеспособни?

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Никъде не е упоменато такова нещо. Ние сме се движили точно по изискванията и по самата мярка. В този случай госпожата, която ни разглежда документите, разбрах, че не е на работа вече, поради причина, че делата, които е гледала са при Ваши колеги. Според мен един такъв проект не трябва да бъде тук, при положение,  че се осигуряват толкова пари от Европа. С останалите проекти работим, а с този клуб не можем да продължим.

АДВОКАТ Я.: Аз нямам други въпроси към свидетеля.

 

Поради изчерпване на въпросите, съдът ОСВОБОДИ свидетеля Д., който напусна залата.

 

АДВОКАТ Я.: Нямам други доказателствени искания.

 

С оглед изявлението на страната, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

СЛАГА край на съдебното дирене и ДАВА ход по същество.

 

АДВОКАТ Я.: Уважаема госпожо съдия, моля да отмените заповед № РД-995/01.10.2014 г. на Изпълнителния директор на ИАРА, с която  е отхвърлено заявлението за кандидатстване, което е посочено в жалбата ни. Считам, че в хода на съдебното дирене се доказа, че същата е незаконосъобразна. При изготвянето на заповедта не са съобразени обстоятелствата, свързани с първоначалното заявление за кандидатстване за отпускане на безвъзмездна финансова помощ. Проектът умишлено е бил подведен да бъде разглеждан като инвестиционен, при условие, че още в началото същият е била заявен като проект с обществена ползва и одобрен като такъв от МИРГ Поморие, Несебър. При разглеждането му от ИАРА са изискани документи от доверителя ми, които са необходими при кандидатстване с инвестиционни проекти, поради което се стига и до извода, че проектът не следва да бъде одобрен, тъй като е нежизнеспособен, изискване което не съществува по отношение на проекти с обществена полза. Считам, че необстойно са били разгледани заявените данни и посочените факти в проектното предложение и е приет изводът, че същите са неясни и противоречиви. Напротив, във всеки отговор при искане на допълнителна информация е посочено как проектът ще допринесе за рибарската общност. Считам, че безспорно се доказа, че заповедта е незаконосъобразна и още веднъж моля да я отмените както на посочените в жалбата основания, така и на основанията, които в настоящото съдебно заседание заложих.

Моля да се произнесете с решение съобразно правомощията Ви.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: