ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2015, 18.02.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на осемнадесети февруари през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

    ПРЕСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 2144 по описа за 2014 година.                  

   

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ СНЦ Сдружение за риболовен туризъм „Посейдон”, редовно призован, се представлява от адвокат Я., с пълномощно л.326 от делото.

 

АДВОКАТ Я.: Моля призовките и съобщенията по делото да бъдат изпращани на адрес гр.Бургас, ул.  до мен.

        

ОТВЕТНИКЪТ Изпълнителен директор на ИАРА-София, редовно призован, не изпраща представител.

 

На именното повикване на второ четене в 13:17ч. при спазване нормата на чл. 142, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК,

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ СНЦ Сдружение за риболовен туризъм „Посейдон”, редовно призован, се представлява от адвокат Я., с пълномощно л.326 от делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Изпълнителен директор на ИАРА-София, редовно призован, не изпраща представител.

 

АДВОКАТ Я.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на СНЦ Сдружение за риболовен туризъм „Посейдон” против Заповед № РД-995/01.10.2014 година на изпълнителния директор на ИАРА-София, с която е отхвърлено заявление за кандидатстване № BG019MIRGPN2.2/11 от 31.01.20014година по проект с наименование „Риболовен туризъм” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1. „Развитие на рибарските области”, подмярка 4.1А.”Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи” от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013година, финансирана от Европейски фонд за рибарство.

 

На основание чл. 170, ал.1 от АПК съдът указва на страните, че административният орган, трябва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения акт, и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

УКАЗВА на страните, че всяка страна е длъжна да установи фактите, на които основава своите искания или възражения.

 

АДВОКАТ Я.: Поддържам жалбата. Нямам възражения по доклада и разпределената доказателствена тежест. 

Искам да направя няколко допълнения към обстоятелствата по жалбата. Първо когато се кандидатства за безвъзмездна финансова помощ по посочените мерки, проекта първо минава през местна инициативна рибарска група, в случая офертата се представя в МИРГ „Поморие-Несебър”. Там се прави съпоставка между проекта и стратегията и след като установи, МИРГ, че съответства на неговата стратегия, тогава изпраща  проекта до ИАРА. Следователно в случая стратегията съответства на МИРГ”Поморие-Несебър” и е изпратена до ИАРА. 

Представям и моля да приемете като доказателство по делото стратегията, по която е проекта, която се намира на интернет страницата на МИРГ „Поморие- Несебър.

Представям комплект документи на друго сдружение с нестопанска цел, чиито проект е одобрен и финансиран и е идентичен с отказания проект по настоящото производство. Конкретно представям Анализ за приходите и разходите, изчислявани по същата формула като при „Посейдон”. Представям и заявлението за кандидатстване, подписан  с вярно оригнала, на който също е искано обяснение за обществената полза на проекта и са писани идентични писма, но тук вече не приемат, че са противоречиви и неясни фактите в проектното предложение и е подписан договор за финансиране на проекта. Представям и анекс№2 към договора.

Представям тези доказателства, защото проектът по този договор е  идентичен, с този на моя доверител, но техния е одобрен за разлика на този на моя доверител, който не е бил одобрен. Едно от основанията за отказ е икономическа нежизненоспособност на проекта. В жалбата съм описала, че отрицателната цифрата на печалбата, като амортизационните отчисления са само за данъчни нужди, и възможност на задължените лица да намалят печалбата си с цел инвестиция, като в случай следва да се има предвид в този проект оперативната печалба, а не брутната с предвидените по закон амортизационни отчисления. От представения днес анализ за приходите и разходите на другия проект се вижда, че също е с отрицателна величина печалбата, но там  взето предвид, че не става въпрос за амортизационни отчисления и техния проект е одобрен.

Предоставям на съда дали да допусне съдебно-икономическа експертиза и сравни анализите на двата проекта и дали са изчислени за правилната формула за проекти без печалба за обществен интерес.

Моля да ми бъде предоставена възможност след справка с моя доверител да конкретизиране датата на която е получил съобщението за оспорваната заповед, тъй като към момента имам данни кога е изпратена от ИАРА, а именно 01.10.2014година, но не и кога е получена.

 

Съдът като съобрази заявеното от представителя на жалбоподателя и по доказателствата,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка и днес представените от адвокат Я. документи като писмени доказателства по делото;

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на жалбоподателя в 7-дневен срок от днес с писмена молба да конкретизира дата на която е получил съобщението за оспорваната Заповед № РД-995/01.10.2014 година на изпълнителния директор на ИАРА-София, както и да представи доказателства в случай, че разполага с такива;

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на ответника, в същия 7- дневен срок от днес, да се запознае с днес приетите документи, като доказателства и в случай, че има доказателствени искания, с оглед разпределената с доклада доказателствена тежест на страните, да ангажира доказателства.

 

УВЕДОМЯВА страните, че при искане за събиране на доказателства след определения 7-дневен срок, съдът ще приеме, че страната е създала пречка за приключване на делото, а при отлагане на делото съдът ще приложи нормата на чл.92а от ГПК във вр. чл.144 от АПК и ще заплати глоба в размер на 100 (сто) лева.

 

Препис от протокола да се изпрати на ответника.

 

АДВОКАТ Я.: Нямам други доказателствени искания в днешното съдебно заседание.

 

За събиране на доказателства съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 15.04.2015година от 14.15часа, за която дата и час жалбоподателя уведомен чрез адвокат Я. от днес, а ответника по чл.137, ал.7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:32часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: