ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 19.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ХVІІІ Административен състав

На деветнадесети октомври                   две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  ТИХА СТОЯНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 2143 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:20 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Р.Г.Д., редовно призован, не се явява, представлява се от адв. П.Б. c пълномощно, представено в днешното съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ Главна дирекция „Изпълнение на наказанията"
при Министерство на правосъдието
, редовно призован, не се представлява.

ПРОКУРАТУРАТА на Република България се представлява от прокурор Тиха Стоянова.

 

АДВОКАТ Д.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по искова молба на Р.Г.Д. против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията" при Министерство на правосъдието с размер на иска 90 000 /деветдесет хиляди/ лева, която се равнява на около 50 /петдесет/ лева на ден за петгодишен период обезщетение за претърпени унижения, психически травми, притеснения и дори страх за здравето му след като му направена му операция.

ДОКЛАДВА постъпил с вх. № 9375/04.09.2017 г. писмен отговор от ответника по делото, ведно с приложения.

 

АДВОКАТ Д.: Поддържам изцяло исковата молба на моя подзащитен Р.Г.Д.. Не съм запознат с писмения отговор на ответника. Потвърждавам искането за разпит на двамата свидетели, посочени в исковата молба и моля да бъдат призовани от съда, тъй като към момента все още се намират в Затвора в гр. Бургас. Ще взема отношение по представения от ответника писмен отговор на по-късен етап.

 

Съдът предостави възможност на адв. Д. да се запознае с постъпилия писмен отговор от ответника.

АДВОКАТ Д.: Запознах се

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Считам, се исковата молба е процесуално допустима, доколкото отговаря на комулативните изисквания на чл.1, ал.1 от ЗОДОВ. Моля да приемете като доказателства документите, представени с писмения отговор на ответника. Да се уважи искането за разпит на двама свидетели, направено от ищеца.

СЪДЪТ по доказателствата НАМИРА, че следва да се приеме като доказателство представения отговор на ответника, поради което 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с писмения отговор на ответника доказателства, а относно искането за разпит на двама свидетели, а именно М.В.Ш. и Т.И.Ж., счита, че показанията на същите ще са относими с предмета на спора, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА до разпит в следващото съдебно заседание М.В.Ш. и Т.И.Ж., и двамата понастоящем в Затвора в гр. Бургас при режим на призоваване в следващото съдебно заседание.

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 11.12.2017 г. от 10:30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

Свидетелите М.В.Ш. и Т.И.Ж. ДА БЪДАТ ПРИЗОВАНИ И ДОВЕДЕНИ ЗАЕДНО С ИЩЕЦА Р.Г.Д. за насроченото съдебно заседание чрез администрацията на Затвора – гр. Бургас.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:40 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: