ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 05.04.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ХVІІІ Административен състав

На пети април                                         две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор: Тиха Стоянова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 2143 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:50 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Р.Г.Д., редовно призован, се явява лично, доведен от ОД „Охрана на Съдебната власт“ и с адв. П.Б. c пълномощно, находящо се на лист 30 по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Главна дирекция „Изпълнение на наказанията"
при Министерство на правосъдието
, редовно призован, не се представлява.

ПРОКУРАТУРАТА на Република България се представлява от прокурор Тиха Стоянова.

 

 

АДВОКАТ Б.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпило с вх.№ 13756/ 21.12.2017г. уведомително писмо от началника на затвора Стара Загора, с което уведомяват съда, че лишеният от свобода Р.Г.Д. е пребивавал в Затвора – Стара Загора в периода от 26.09.2012 г. до 03.12.2012 г. и същият е преведен за доизтърпяване на наказанието в Затвора – гр. Бургас на 03.12.2012 г.

ДОКЛАДВА постъпили с писмо вх.№ 402/11.01.2018г. и по опис приложени към него здравния картон на лишения от свобода Р.Г.Д., ведно с писмена справка за извършваните на същия прегледи, провежданото лечение и указваната му медицинска помощ в Затвора -Бургас, изпратени от юр.к. Тодор Чанев.

ДОКЛАДВА постъпила с вх.№ 1152/29.01.2018г. молба с приложени към нея доказателства, по опис, изпратени от юр.к. Тодор Чанев.

ДОКЛАДВА постъпила с вх. № 3796/02.04.2018 г. молба с приложено към нея становище, изпратени от юр.к. Тодор Чанев.

 

АДВОКАТ Б.: Моля съдът да ми даде възможност да се запозная с постъпилите доказателства.

 

Съдът предоставя възможност на адв. Б. да се запознае с постъпилите доказателства.

 

АДВ. Б.: Запознах се. Да се приемат като доказателства. Други доказателствени искания нямам и няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Други доказателствени искания нямам и няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата. Да се приемат постъпилите доказателства.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото постъпилото с вх.№ 13756/ 21.12.2017г. уведомително писмо от началника на затвора Стара Загора, както и постъпилите с вх.№ 402/11.01.2018г., с вх.№ 1152/29.01.2018г.  и с вх. № 3796/02.04.2018 г. документи, изпратени от юр.к. Тодор Чанев.

 

Предвид липсата на доказателствени искания и като счете делото за изяснено от фактическа страна,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ХОД на делото по същество:

АДВОКАТ Б.: Моля изцяло да уважите иска на моя доверител, тъй като от представените до момента доказателства е ясно, че условията в Затвора  - Бургас са нечовешки за живеене и от представените последни доказателства от Затвора в Стара Загора е установено, че Р.Г.Д. не е бил в корпуса в Затвора в Бургас само година и 6 месеца, а е пребивавал там повече от 3 години, като за пребиваването му в затворническо общежитие „Спартак,“ което е на няколко метра от Централния затвор  - Бургас, условията са същите, каквито са били в корпуса в Централен бургаски затвор. Именно поради това смятам, че искането ми за искане за обезщетение е напълно нормално в рамките на законосъобразността и моля да се произнесете в този смисъл, като изцяло уважите искането на Р.Г.Д. по делото.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Считам, че исковата молба е частично основателна, поради следните съображения: от събраните доказателства не се установява през целия посочен период ищецът да е пребивавал в корпуса  на Затвора – Бургас. От представените доказателства е видно, че е пребивавал и Затвора в Стара Загора, и в  Затвора във Враца, както и в затвора в Дебелт. Освен това считам, че условията в Затвора - Бургас за претендирания период налагат дискомфорт. Действително през тъмната част на денонощието затворниците ползват кофа и не е спазено изискването за предоставянето на 4 кв. м. за всеки един от лишените от свобода.

Относно останалите искания – за осветления, искам да посоча обстоятелството, че тоалетната е само една в коридора на затвора. Искам да посоча, че сградата на затвора действително е стара. Същата отговаря на всички наредби за изискванията към строежите, което означава, че наличните прозорци предоставят достатъчен достъп светлина и че изградените тоалетни и санитарни помещения в коридора не са в нарушение на тези изисквания. Освен това следва да са налице и трите изисквания на чл.1, ал.1 от ЗОДОВ в тяхната кумулативност - незаконосъобразност или бездействие, като не считам, че е установено такова. Видно от представените справки хигиената в Затвора Бургас в килиите, коридорите и в кухните се осъществява от самите затворници. Освен това, за да е налице и чл. 1, ал.1 от ЗОДОВ, е нужно настъпването на някои вреди. В конкретния случай такива вреди не са настъпили, поради което считам, че искът следва да бъде уважен частично в един разумен предел и по-конкретно относно ползването на кофи през нощта и липсата на хигиенен санитарен възел в самите килии.

АДВОКАТ Б.:  За Общежитието в Дебелт това е последствие. Не търсим периода, когато е бил в Общежитието в Дебелт. Това е за периода преди Дебелт. Дебелт няма нищо общо с исканията.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Относно храната са представени като доказателства менюта в Затвора – Бургас, от където е видно, че същите съответстват по грамаж и калории на конкретните изисквания. Предвидени са 2 вида менюта. Не може да се твърди при това положение, че лишените от свобода гладуват.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено от фактическа и правна страна и ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:04 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: