Р Е Ш Е Н И Е  № 1765

 

Град Бургас, 17.10.2018г.

 

Административен съд – Бургас, ХIII-ти административен състав, на двадесети септември през две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание, в състав:

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

                                                                 ЧЛЕНОВЕ: 1. СТАНИМИРА ДРУМЕВА

                   2. РУМЕН ЙОСИФОВ

 

при секретаря С.А., с участието на прокурора Тиха Стоянова, като разгледа докладваното от съдия Друмева к.н.а.х.д. № 2141 по описа за 2018 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, във връзка с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба на „Салюшън Фор Ю-България“ ЕООД, ЕИК 203857121, със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ж.к.„Славейков“, бл.55, вх.19, ет.8, представлявано от управителя Е. Х. Динкова, против решение № 988 от 9.07.2018г. на Районен съд-Бургас, постановено по н.а.х.д. № 2219 по описа за 2018г. на БРС, с което е потвърдено наказателно постановление №02-001402 от 14.11.2017г. на директора на дирекция „Инспекция по труда“ - Бургас, с което на „Салюшън Фор Ю-България“ ЕООД за нарушение на чл.30, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лв. на основание чл.81, ал.2 от Закона за насърчаване на заетостта.

Касаторът оспорва решението като неправилно, поради нарушение на материалния закон, нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. Счита, че нарушението не е доказано от фактическа страна, тъй като липсват каквито и да е данни за наличието на посреднически договор. Излага доводи за наличие на предпоставките по чл.28 от ЗАНН. Искането е за отмяна на оспореното решение и отмяна на наказателното постановление. В съдебно заседание, редовно призован, касаторът не се представлява.

Ответникът по касация, редовно призован, не се представлява в съдебно заседание и не представя отговор на касационната жалба.

Представителят на Бургаска окръжна прокуратура намира касационната жалба за неоснователна и пледира решението на районния съд да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

Бургаският административен съд, като прецени допустимостта и основателността на касационната жалба по наведените в нея касационни основания, предвидени в чл.348, ал.1 от НПК, съгласно разпоредбата на чл.218, ал.1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, ангажираните по делото доказателства и съобразно закона, намира за установено следното:

Касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в срок и от надлежна страна.

Разгледана по същество, е неоснователна.

От доказателствата по делото се установява, че на „Салюшън фор Ю-България“ ЕООД е съставен акт за установяване на административно нарушение №02-001402/09.08.2017г. от началник отдел „АИПО“ в Д „ИТ“-Бургас, за това, че към 9.08.2017г. не съхранява в официален превод на български език сключения посреднически договор с чуждия работодател „Долфин България“ ООД, регистрирано във Великобритания. Въз основа на съставения акт е издадено обжалваното пред районния съд наказателно постановление, в което деянието е квалифицирано по чл.30, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа (Наредбата), и „Салюшън фор Ю-България“ ЕООД е санкционирано на основание чл.81, ал.2 от Закон за насърчаване на заетостта (ЗНЗ).

За да постанови оспореното решение районният съд е приел, че „Салюшън фор Ю-България“ ЕООД е осъществило състава на нарушението, за което законосъобразно е ангажирана отговорността му. Изложил е мотиви за липсата на основания за приложение на разпоредбата на чл.28 от ЗАНН. С оглед на това е потвърдил обжалваното пред него наказателно постановление.

Решението е правилно.

Съгласно разпоредбата на  чл.30, ал.2 от Наредбата, посредникът съхранява в оригинал и в официален превод на български език всеки посреднически договор, сключен с чужд работодател. В настоящия случай от събраните по делото доказателства по безспорен начин се установява, че към 9.08.2017г. дружеството, в качеството си на посредник по наемане на работа, не съхранява в официален превод на български език сключения посреднически договор с чуждия работодател „Долфин България“ ООД, регистрирано във Великобритания. Ето защо съдът приема, че с деянието си е осъществило състава на нарушението по чл.30, ал.2 от Наредбата и законосъобразно е санкционирано на основание чл.81, ал.2 от ЗНЗ.

Настоящият касационен състав намира за неоснователно основното възражение в касационната жалба, че по делото не е установено дали изобщо съществува договор за посредническа дейност между „Салюшън Фор Ю-България“ ЕООД и „Долфин България“ ООД, регистрирано във Великобритания, тъй като не е ясно представения от ответника „SEVICE AGREEMENT“ какво представлява и дали това е посреднически договор. С призовка по чл.45, ал.1 от АПК „Салюшън Фор Ю-България“ ЕООД е било призовано да се яви на 8.08.2017г. в 10.00 часа в дирекция „Инспекция по труда“ – Бургас и на основание чл.402, ал.1, т.2 от КТ при явяването да представи изрично посочени документи сред които и договори между „Салюшън Фор Ю-България“ ЕООД и работодатели/посредници в Англия или други държави, за които се набират работници.  На 8.08.2017г. от управителя на дружеството Е. Динкова са представени в дирекцията обяснения и въпросния договор на английски език. Предвид това, че самият касатор е представил приложения по делото договор като договор за посредническа дейност, впоследствие не е направил възражения при съставянето на АУАН в тази насока и това не е било спорно пред БРС настоящият състав приема, че не са налице съмнения, че приложения по делото договор е такъв за посредническа дейност. Възражения в тази насока са направени едва в касационната инстанция, което води до извод по-скоро за защитна теза от страна на касатора, недоказана в настоящата инстанция.

Изцяло се споделят изложените от съда мотиви в оспореното решение, че установеното нарушение не представлява маловажен случай на административно нарушение, поради което не са налице предпоставки за приложението на чл.28 от ЗАНН.

По изложените мотиви, съдът намира касационната жалба за неоснователна. Не се установи наличието на касационни основания за неговата отмяна, поради което решението на районния съд следва да бъде оставено в сила като валидно, допустимо и правилно.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.2, предл. І-во от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, Административен съд – Бургас, ХIII – ти административен състав,

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 988 от 9.07.2018г. на Районен съд-Бургас, постановено по н.а.х.д. № 2219 по описа за 2018г. на Районен съд-Бургас.

Решението е окончателно.

 

                                  

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

 

 

 

          ЧЛЕНОВЕ:     1./     

                                  

                                 

 

  2./